Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Registre d'activitats de tractament Llista de bases de dades que contenen informació sobre les persones https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Registre d'activitats de tractament

Llista de bases de dades que contenen informació sobre les persones
Contractes administratius https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Contractes administratius

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic, en una obligació legal. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. LLei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Finalitat del tractament

Gestionar i tramitar el procediment administratiu dels contractes administratius gestionats per l'Ajuntament.

 

Categories d'interessats

Licitadors, proveïdors i contractistes.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades d'ocupació Dades econòmiques, financeres i d'assegurances.
Dades de bens i transaccions econòmiques.

 

Categories de destinataris

Administració tributària.
Bancs i entitats financeres.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Els previstos per la legislació administrativa i fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats. 5/10/15 anys.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Gestió expedients d'urbanisme https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Gestió expedients d'urbanisme

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.b) El tractament és necessari per a execució d'un contracte
RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic.

 

Finalitat del tractament

Realització de la planificació urbanística. Gestió de les llicències d'obres, ocupacio, denuncies i planejament de l'Ajuntament. Disciplina urbanística que gestiona expedients a activitats i obres.

 

Categories d'interessats

Persones interessades en expedients de disiciplina urbanística o que sol·liciten una llicència d’obres a l’Ajuntament.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades de la propietat.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades. També es tindrà en compte la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats. Conservació Permanent.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Expropiacions https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Expropiacions

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic, en exerxixi de poders públics o en una obligació legal.

 

Finalitat del tractament

Gestionar els expedients d'expropiació de terrenys i immobles.

 

Categories d'interessats

Ciutadans/interessats en l'expedient.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades de la propietat, valor de la propietat.

 

Categories de destinataris

Administració tributària.
Bancs i entitats financeres Altres administracions públiques per obligació legal.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades. També es tindrà en compte la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats. Conservació Permanent.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Gestió patrimonial https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Gestió patrimonial

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic on en exercici de poders públics RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic, en exercici de poders públics o en una obligació legal.

 

Finalitat del tractament

Compra, venda, gestió i defensa del patrimoni de l'Ajuntament.

 

Categories d'interessats

Ciutadans/interessats.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades de la propietat, valor de la propietat.

 

Categories de destinataris

Administració tributària.
Bancs i entitats financeres Altres administracions públiques per obligació legal.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Conservació permanent.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Convenis de col·laboració https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Convenis de col·laboració

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic on en exercici de poders públics RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic, en exercici de poders públics o en una obligació legal.

 

Finalitat del tractament

Gestionar i registrar els convenis formalitzats per l´ajuntament amb altres AAPP i entitats, que es desenvolupen en interès públic.

 

Categories d'interessats

Persones físiques signants del conveni i altres intervinents e l'execució del conveni.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades de detalls d'ocupació.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades. També es tindrà en compte la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats. Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Serveis socials https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Serveis socials

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic on en exercici de poders públics RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic, en exercici de poders públics o en una obligació legal.

 

Finalitat del tractament

Gestionar i tramitar la prestació d'assistència o tractament de tipus social.

 

Categories d'interessats

Persones sol·licitants del servei.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades relatives a les característiques personals.
Dades relatives a les circumstàncies socials.
Dades acadèmiques i professionals Dades econòmiques, financeres i d'assegurances.
Categories especials de dades Dades relatives a infraccions penals o administratives.

 

Categories de destinataris

Altres AAPP competents, Centres de Salut, Cossos i Forces de Seguretat, Fiscalia.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari pel compliment de les finalitats per a les que vàren ser obtingudes, i posteriormnet per determinar les possibles responsabilitats derivades d'aquestes finalitats.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Infància, adolescència i joventut https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Infància, adolescència i joventut

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic on en exercici de poders públics RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic, en exercici de poders públics o en una obligació legal.

 

Finalitat del tractament

Gestionar i tramitar la prestació d'assistència o tractament de tipus social per a infants i joves.

 

Categories d'interessats

Persones sol·licitants del servei.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades relatives a les característiques personals.
Dades relatives a les circumstàncies socials.
Dades acadèmiques i professionals.
Categories especials de dades.

 

Categories de destinataris

Altres AAPP competents, Centres de Salut, Cossos i Forces de Seguretat, Fiscalia.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari pel compliment de les finalitats per a les que vàren ser obtingudes, i posteriormnet per determinar les possibles responsabilitats derivades d'aquestes finalitats. PERMANENT.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Persones amb dependència/gent gran https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Persones amb dependència/gent gran

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic on en exercici de poders públics RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic, en exercici de poders públics o en una obligació legal.

 

Finalitat del tractament

Gestionar i tramitar la prestació d'assistència o tractament de tipus social per a persones dependents o gent gran.

 

Categories d'interessats

Persones dependents sol·licitants del servei.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades relatives a les característiques personals.
Dades relatives a les circumstàncies socials.
Dades acadèmiques i professionals.
Categories especials de dades.

 

Categories de destinataris

Altres AAPP competents, Centres de Salut, Cossos i Forces de Seguretat, Fiscalia.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari pel compliment de les finalitats per a les que vàren ser obtingudes, i posteriormnet per determinar les possibles responsabilitats derivades d'aquestes finalitats.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Serveis comuns per a persones amb discapacitat https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Serveis comuns per a persones amb discapacitat

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic on en exercici de poders públics RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic, en exercici de poders públics o en una obligació legal.

 

Finalitat del tractament

Gestionar i tramitar la prestació d'assistència o tractament de tipus social per a persones amb discapacitat.

 

Categories d'interessats

Persones discapacitades sol·licitants del servei.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades relatives a les característiques personals.
Dades relatives a les circumstàncies socials.
Dades acadèmiques i professionals.
Categories especials de dades.

 

Categories de destinataris

Altres AAPP competents, Centres de Salut, Cossos i Forces de Seguretat, Fiscalia.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Destrucció total als 5 anys del tancament anual del registre.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Persones amb drogodependències i/o altres addiccions https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Persones amb drogodependències i/o altres addiccions

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic on en exercici de poders públics RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic, en exercici de poders públics o en una obligació legal.

 

Finalitat del tractament

Gestionar l'atenció i seguiment de les persones amb drogodependències.

 

Categories d'interessats

Persones sol·licitants del servei.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades relatives a les característiques personals.
Dades relatives a les circumstàncies socials.
Dades acadèmiques i professionals.
Categories especials de dades.

 

Categories de destinataris

Altres AAPP competents, Centres de Salut, Cossos i Forces de Seguretat, Fiscalia.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari pel compliment de les finalitats per a les que vàren ser obtingudes, i posteriormnet per determinar les possibles responsabilitats derivades d'aquestes finalitats. D'acord amb l'establert per la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental [TAAD 777], eliminació de les dades al cap de 4 anys des de la finalització de l'expedient.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Servei d'atenció a la migració https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Servei d'atenció a la migració

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic on en exercici de poders públics RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic, en exercici de poders públics o en una obligació legal.

 

Finalitat del tractament

Emetre els informes d’adequació de la vivenda per a autoritzacions de residència per re agrupació familiar i dels informes d’acreditació d’integració social per a residencies temporal per arrelament social. Relització de cursos per a persones inmigrades.

 

Categories d'interessats

Usuaris del servei d’Atenció a la migració.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades relatives a les característiques personals.
Dades relatives a les circumstàncies socials.
Dades acadèmiques i professionals.
Categories especials de dades.

 

Categories de destinataris

Altres administracions públiques competents en la matèria.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari pel compliment de les finalitats per a les que vàren ser obtingudes, i posteriormnet per determinar les possibles responsabilitats derivades d'aquestes finalitats.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Atenció a la dona, violència de gènere i homofòbia https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Atenció a la dona, violència de gènere i homofòbia

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic on en exercici de poders públics RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic, en exercici de poders públics o en una obligació legal.

 

Finalitat del tractament

Gestionar i tramitar la prestació d'assistència o tractament de tipus social per a dones. Gestionar i tramitar la prestació d'assistència a les dones que hagin patit violència de gènere i a persones que hàgin patit homofòbia.

 

Categories d'interessats

Persones sol·licitants del servei. Persones víctimes de volència de gènere.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades relatives a les característiques personals.
Dades relatives a les circumstàncies socials.
Dades acadèmiques i professionals Detalls d'ocupació.
Categories especials de dades.

 

Categories de destinataris

Altres AAPP competents, Centres de Salut, Cossos i Forces de Seguretat, Fiscalia.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari pel compliment de les finalitats per a les que vàren ser obtingudes, i posteriormnet per determinar les possibles responsabilitats derivades d'aquestes finalitats. Permanent.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Servei d'atenció integral LGTBI https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Servei d'atenció integral LGTBI

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic on en exercici de poders públics RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic, en exercici de poders públics o en una obligació legal.

 

Finalitat del tractament

Gestionar i tramitar el servei d'atenció integral a persones del colectiu LGTBI i atendre a víctimes de la violència LGTBI+.

 

Categories d'interessats

Persones sol·licitants del servei. Persones víctimes de volència LGTBI+.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades relatives a les característiques personals.
Dades relatives a les circumstàncies socials.
Dades acadèmiques i professionals.
Categories especials de dades.

 

Categories de destinataris

Altres AAPP competents, Centres de Salut, Cossos i Forces de Seguretat, Fiscalia.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari pel compliment de les finalitats per a les que vàren ser obtingudes, i posteriormnet per determinar les possibles responsabilitats derivades d'aquestes finalitats. Permanent.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Grua municipal https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Grua municipal

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic o en exercici d'un poder públic.

 

Finalitat del tractament

Gestió del servei de les grues de trànsit.

 

Categories d'interessats

Persona denunciada propietària del vehicle.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores, número matrícula del vehicle.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari pel compliment de les finalitats per a les que vàren ser obtingudes, i posteriormnet per determinar les possibles responsabilitats derivades d'aquestes finalitats.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Actuacions de la Policia Local https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Actuacions de la Policia Local

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzadaen interès públic on exercici de poders públics RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic o en exercici d'un poder públic. Llei Orgànica 2/1986 de 13 de març de Forces i Cossos de Seguretat art. 53.1.b).

 

Finalitat del tractament

Realització d'actuacions de la Policia Local en exercici de les seves funcions.

 

Categories d'interessats

Persones implicades en una actuació policial.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Detalls d'ocupació.
Dades relatives a les característiques personals.
Dades relatives a les circumstàncies socials.
Dades acadèmiques i professionals.
Categories especials de dades.

 

Categories de destinataris

Altres Cossos Policials, Tribunals, Fiscalia.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Amb caràcter general, el termini màxim per a la supressió de les dades serà de
vint anys, tret que concorrin factors com l'existència de recerques obertes
o delictes que no hagin prescrit.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Videovigilància https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Videovigilància

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic.

 

Finalitat del tractament

Enregistrament d'imatges a través de sistemes de càmares o videocàmares amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i bens, com també les seves instal·lacions.

 

Categories d'interessats

Persones físiques que acedeixen a instal·lacions de l'Ajuntament de Rubí.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades relatives a les característiques personals.

 

Categories de destinataris

A la Policia Local, Fiscalia, Forçes i cossos de seguretat.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

En un termini màxim d'un mes.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Gestió de la protecció civil https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Gestió de la protecció civil

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic on en exercici de poders públics RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic, en exercici de poders públics o en una obligació legal.

 

Finalitat del tractament

Gestió de la protecció civil de l'Ajuntament de Rubí i confecció de plans. Gestió del servei de vigilància i socorrisme de platges. Realització de formacions a casals de joves i casals d'avis. Gestió de feines realitzades per externs en relació a encàrrecs puntuals.

 

Categories d'interessats

Persones implicades en la protecció civil.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Detalls d'ocupació.
Dades relatives a les característiques personals.
Dades relatives a les circumstàncies socials.
Dades acadèmiques i professionals.
Categories especials de dades.

 

Categories de destinataris

Policia Local i altres Cossos Policials, Tribunals, Fiscalia.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Foment i formació ocupacional https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Foment i formació ocupacional

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic.

 

Finalitat del tractament

Contribuir al desenvolupament socioeconòmic de la ciutat a través de la creació de serveis, programes i activitats diverses de dinamització econòmica. Foment de l'ocupació i formació dels treballadors.

 

Categories d'interessats

Persones físiques i persones físiques representants de persones jurídiques interessades, relacionades amb el servei.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Detalls d'ocupació.
Dades acadèmiques i professionals.
Dades econòmiques, financeres i d'assegurances.

 

Categories de destinataris

Empreses que busquen incorporar nous treballadors. Altres AAPP competents.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari pel compliment de les finalitats per a les que vàren ser obtingudes, i posteriormnet per determinar les possibles responsabilitats derivades d'aquestes finalitats. 6 anys.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Gestió de llicències municipals d'activitats https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Gestió de llicències municipals d'activitats

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic o en exercici d'un poder públic.

 

Finalitat del tractament

Gestió de les llicències d'activitats i possibles denuncies de l'Ajuntament, incloent la gestió i control de les parades als mercats de l'Ajuntament de Rubí.

 

Categories d'interessats

Persones interessades que sol·liciten una llicència d'activitat a l’Ajuntament.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades econòmiques, financeres i d'assegurances.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Conservació permanent.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Educació https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Educació

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic on exercici de poders públics RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic o en exercici d'un poder públic.

 

Finalitat del tractament

Gestió de les escoles, instituts i centres formatius públics del municipi (Font del Ferro inclosa).

 

Categories d'interessats

Alumnes Pares o tutors legals Persones interessades,inscrites en Escoles i Centres Educatius de l'Ajuntament de Rubí.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Característiques personals.
Circumstàncies socials.
Dades acadèmiques.
Dades econòmiques.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.