Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Padró municipal d'habitants https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Padró municipal d'habitants

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

Finalitat del tractament

Comunicació de l'ajuntament amb les persones empadronades en el municipi, respecte a les relacions jurídic-administratives derivades de competencias de l'Ajuntament de Rubí. Acreditació i determinació del domicili i residència habitual dels veïns del municipi. Vinculació d'una persona al municipi com a part integrant de la seva població.

 

Categories d'interessats

Veïns inscrits en el PMH del municipi.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades relatives a les característiques personals.

 

Categories de destinataris

A altres AAPP per exercicr les seves competències, per a assumptes en els que el domicili o la residència sigui una dada rellevat. A l'oficina del Cens Electoral. Als òrgans estadístics de les AAPP, amb finalitats estadísitques. A l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la formació del Registe de Població de Catalunya.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades. Mínim 100 anys, en relació a l'esperança de vida. Conservació permanent del registre del padró municipal d'habitants, dels seus apèndixs anuals, dels quaderns auxiliars i dels resums numèrics, amb independència del suport. Destrucció dels fulls padronals als cent anys de la seva creació, sempre que existeixi el corresponent registre del padró municipal d'habitants. Destrucció total de la resta de documentació d'elaboració i tramitació als cinc anys.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
3