Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Expedients sancionadors https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Expedients sancionadors

Base jurídica del tractament

RGPD 679/ 2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Finalitat del tractament

Gestió i tramitació de tots els expedients sancionadors de competència de l'Ajuntament. Execució de les sancions imposades.

 

Categories d'interessats

Persones interessades a qui s'ha incoat un procediment sancionador.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades Bancàries.
Altra informació referida a l'expedient sacionador.

 

Categories de destinataris

Administració tributària.
Bancs i entitats financeres.
Altres administracions públiques competents.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades. També es tindrà en compte la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats. Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació (Llei 10/2001 de 13 de juliol d'arxius i gestió documents). 6 anys, comptats a partir de la seva remissió a laS indicatura de Comptes.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0