Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Gestió de personal https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Gestió de personal

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016: 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuales.
RGPD 679/2016: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Llei orgànica 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic o en exercici d'un poder públic.
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals. 

 

Finalitat del tractament

Gestionar la plantilla de personal i mantenir les relacions de servei o laborals, incloent gestionar i tramitar el pagament dels drets retributius dels empleats i les indemnitzacions per raó del servei, el compliment de la jornada i l'horari establert de la plantilla de personal, gestionar, tramitar i registrar les activitats formatives i d'actualització permanent de coneixmentss i capacitats professionals del personal i la prevenció de riscos laborals. Gestió de l'activitat sindical a l'ajuntament.

 

Categories d'interessats

Empleats laborals: persones amb les que es manté la relació laboral com a empleats. Empleats funcionaris: persones amb les que es manté una relació estatutària de funcionari. 

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades relatives a les característiques personals.
Dades acadèmiques i professionals.
Detalls d'ocupació.
Dades econòmiques, financeres i d'assegurances.
Categories especials de dades.

 

Categories de destinataris

Administració tributària.
Seguretat Social Bancs i entitats financeres.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades. També es tindrà en compte la legislació laboral, estatutaria i fiscal. 5/6/10 anys.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0