Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Gestió pressupostària i econòmica https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Gestió pressupostària i econòmica

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic o en una obligació legal. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

Finalitat del tractament

Gestionar la comptablitat del municipi i tramitació d'expedients de despeses i ingresos derivats de l'execució del pressupost.

 

Categories d'interessats

Persones que hagin de fer un pagament a l'Ajuntament o rebre un cobrament de l'Ajuntament.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades bancàries.

 

Categories de destinataris

Entitats financeres, AEAT, base de dades nacional de subvencions.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Els previstos per la legislació administrativa i fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats. 10 anys.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0