Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Contractes administratius https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Contractes administratius

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic, en una obligació legal. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. LLei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Finalitat del tractament

Gestionar i tramitar el procediment administratiu dels contractes administratius gestionats per l'Ajuntament.

 

Categories d'interessats

Licitadors, proveïdors i contractistes.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades d'ocupació Dades econòmiques, financeres i d'assegurances.
Dades de bens i transaccions econòmiques.

 

Categories de destinataris

Administració tributària.
Bancs i entitats financeres.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Els previstos per la legislació administrativa i fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats. 5/10/15 anys.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0