Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari (PPPNT) https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari (PPPNT)

Base jurídica del tractament

RGPD 679/ 2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

 

Finalitat del tractament

Gestionar, liquidar i recaptar les prestacions de serveis gestionats de forma directa per mitjà de personificació privada de l'ajuntament o per mitjà de gestió indirecta.

 

Categories d'interessats

Subjecte obligat a satisfer la contrapestació pecuniària que constitueix una prestació patrimonial de caràcter pùblic no tributari.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades econòmiques i bancàries.
Dades de trascendència tributària.

 

Categories de destinataris

Administració tributària.
Bancs i entitats financeres.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades. També es tondrà en compte la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats. Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. Disposició: conservació permanent de la memòria, el projecte, acta i plànols (si n’hi ha). Eliminació total de la resta de documentació. Termini: sis anys, comptats des de la data de remissió dels comptes anuals a la Sindicatura de Comptes o òrgans de control extern.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0