Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Alts càrrecs i membres del Consistori https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Alts càrrecs i membres del Consistori

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

Finalitat del tractament

Gestionar les tasques institucionals dels membres de la corporació en exercici dels seus càrrecs. Gestionar i tramitar el pagament dels drets retributius dels membres de la corporació per l'exercici del càrrec.

 

Categories d'interessats

Membres electes de la Corporació local.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades econòmiques, financeres i d'assegurances.
Dades de bens i transaccions econòmiques.

 

Categories de destinataris

Administració tributària.
Bancs i entitats financeres.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
1