Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Selecció de personal https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Selecció de personal

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic.
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

 

Finalitat del tractament

Gestionar i tramitar els processos de selecció de personal.

 

Categories d'interessats

Candidats que opten a accedir a l'ocupació pública a través d'un procés de selecció de personal. 

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades relatives a les característiques personals.
Dades acadèmiques i professionals.
Categories especials de dades.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades, excepte a altres administracions públiques per obligació legal.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades. També es tindrà en compte la legislació laboral, estatutaria i fiscal. 1 any. 

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0