Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Contribucions especials https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Contribucions especials

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim Local Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora les Hisendes Locals.

 

Finalitat del tractament

Gestionar, liquidar i recaptar les contribucions especials.

 

Categories d'interessats

Contribuents, subjectes passius de Contribucions Especials.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades econòmiques i bancàries.
Dades de trascendència tributària.

 

Categories de destinataris

Administració tributària.
Bancs i entitats financeres.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Conservació permanent.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
1