Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Registre d'activitats de tractament Llista de bases de dades que contenen informació sobre les persones https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Registre d'activitats de tractament

Llista de bases de dades que contenen informació sobre les persones
Gestió de personal https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Gestió de personal

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016: 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuales.
RGPD 679/2016: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Llei orgànica 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic o en exercici d'un poder públic.
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals. 

 

Finalitat del tractament

Gestionar la plantilla de personal i mantenir les relacions de servei o laborals, incloent gestionar i tramitar el pagament dels drets retributius dels empleats i les indemnitzacions per raó del servei, el compliment de la jornada i l'horari establert de la plantilla de personal, gestionar, tramitar i registrar les activitats formatives i d'actualització permanent de coneixmentss i capacitats professionals del personal i la prevenció de riscos laborals. Gestió de l'activitat sindical a l'ajuntament.

 

Categories d'interessats

Empleats laborals: persones amb les que es manté la relació laboral com a empleats. Empleats funcionaris: persones amb les que es manté una relació estatutària de funcionari. 

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades relatives a les característiques personals.
Dades acadèmiques i professionals.
Detalls d'ocupació.
Dades econòmiques, financeres i d'assegurances.
Categories especials de dades.

 

Categories de destinataris

Administració tributària.
Seguretat Social Bancs i entitats financeres.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades. També es tindrà en compte la legislació laboral, estatutaria i fiscal. 5/6/10 anys.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Selecció de personal https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Selecció de personal

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic.
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

 

Finalitat del tractament

Gestionar i tramitar els processos de selecció de personal.

 

Categories d'interessats

Candidats que opten a accedir a l'ocupació pública a través d'un procés de selecció de personal. 

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades relatives a les característiques personals.
Dades acadèmiques i professionals.
Categories especials de dades.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades, excepte a altres administracions públiques per obligació legal.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades. També es tindrà en compte la legislació laboral, estatutaria i fiscal. 1 any. 

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades

Protocol i comunicació (Agenda institucional) https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Protocol i comunicació (Agenda institucional)

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic.

 

Finalitat del tractament

Mantenir les relacions institucionals, professionals i de contactes de l'Ajuntament.

 

Categories d'interessats

Persones que es relacionen amb l'ajuntament, per raó del seu càrrec, professió o com a representants de persones jurídiques.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades relatives a les característiques personals.
Dades acadèmiques i professionals.
Dades de detalls d'Ocupació.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps que duri la relació institucional, professional o de contacte amb l'ajuntamenti, en tot cas, quan sol·liciteu la supressió de les dades. Conservació permanent.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Padró municipal d'habitants https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Padró municipal d'habitants

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

Finalitat del tractament

Comunicació de l'ajuntament amb les persones empadronades en el municipi, respecte a les relacions jurídic-administratives derivades de competencias de l'Ajuntament de Rubí. Acreditació i determinació del domicili i residència habitual dels veïns del municipi. Vinculació d'una persona al municipi com a part integrant de la seva població.

 

Categories d'interessats

Veïns inscrits en el PMH del municipi.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades relatives a les característiques personals.

 

Categories de destinataris

A altres AAPP per exercicr les seves competències, per a assumptes en els que el domicili o la residència sigui una dada rellevat. A l'oficina del Cens Electoral. Als òrgans estadístics de les AAPP, amb finalitats estadísitques. A l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la formació del Registe de Població de Catalunya.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades. Mínim 100 anys, en relació a l'esperança de vida. Conservació permanent del registre del padró municipal d'habitants, dels seus apèndixs anuals, dels quaderns auxiliars i dels resums numèrics, amb independència del suport. Destrucció dels fulls padronals als cent anys de la seva creació, sempre que existeixi el corresponent registre del padró municipal d'habitants. Destrucció total de la resta de documentació d'elaboració i tramitació als cinc anys.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Gestió de tributs locals https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Gestió de tributs locals

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

Finalitat del tractament

Gestionar, liquidar i recaptar els Impostos de competència municipal: IAE, IBI, IIVTNU, IVTM.

 

Categories d'interessats

Contribuents, subjectes passius dels impostos de l'Ajuntament de Rubí.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades econòmiques i bancàries.
Dades de trascendència tributària.

 

Categories de destinataris

Administració tributària.
Bancs i entitats financeres.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats. 4 anys.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Gestió de taxes locals https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Gestió de taxes locals

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics.

 

Finalitat del tractament

Gestionar, liquidar i recaptar les taxes de l'Ajuntament de Rubí.

 

Categories d'interessats

Contribuents, subjectes passius de Taxes de l'Ajuntament de Rubí, sol·licitants d'una activitat de l'Ajuntament.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades econòmiques i bancàries.
Dades de trascendència tributària.

 

Categories de destinataris

Administració tributària.
Bancs i entitats financeres.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats. 5 anys.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Preus públics https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Preus públics

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics.

 

Finalitat del tractament

Gestionar, liquidar i recaptar els preus públics i les prestacions patrimonials de caràcter públic de l'Ajuntament de Rubí.

 

Categories d'interessats

Subjecte obligat a satisfer la contrapestació pecuniària que constitueix un preu públic.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades econòmiques i bancàries.
Dades de trascendència tributària.

 

Categories de destinataris

Administració tributària.
Bancs i entitats financeres.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats. 5 anys.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari (PPPNT) https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari (PPPNT)

Base jurídica del tractament

RGPD 679/ 2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

 

Finalitat del tractament

Gestionar, liquidar i recaptar les prestacions de serveis gestionats de forma directa per mitjà de personificació privada de l'ajuntament o per mitjà de gestió indirecta.

 

Categories d'interessats

Subjecte obligat a satisfer la contrapestació pecuniària que constitueix una prestació patrimonial de caràcter pùblic no tributari.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades econòmiques i bancàries.
Dades de trascendència tributària.

 

Categories de destinataris

Administració tributària.
Bancs i entitats financeres.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades. També es tondrà en compte la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats. Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. Disposició: conservació permanent de la memòria, el projecte, acta i plànols (si n’hi ha). Eliminació total de la resta de documentació. Termini: sis anys, comptats des de la data de remissió dels comptes anuals a la Sindicatura de Comptes o òrgans de control extern.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Contribucions especials https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Contribucions especials

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim Local Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora les Hisendes Locals.

 

Finalitat del tractament

Gestionar, liquidar i recaptar les contribucions especials.

 

Categories d'interessats

Contribuents, subjectes passius de Contribucions Especials.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades econòmiques i bancàries.
Dades de trascendència tributària.

 

Categories de destinataris

Administració tributària.
Bancs i entitats financeres.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Conservació permanent.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Expedients sancionadors https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Expedients sancionadors

Base jurídica del tractament

RGPD 679/ 2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Finalitat del tractament

Gestió i tramitació de tots els expedients sancionadors de competència de l'Ajuntament. Execució de les sancions imposades.

 

Categories d'interessats

Persones interessades a qui s'ha incoat un procediment sancionador.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades Bancàries.
Altra informació referida a l'expedient sacionador.

 

Categories de destinataris

Administració tributària.
Bancs i entitats financeres.
Altres administracions públiques competents.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades. També es tindrà en compte la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats. Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació (Llei 10/2001 de 13 de juliol d'arxius i gestió documents). 6 anys, comptats a partir de la seva remissió a laS indicatura de Comptes.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Registre d'entrada i sortida de documents https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Registre d'entrada i sortida de documents

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Finalitat del tractament

Donar constància de garantia interna i externa dels documents que es presenten a l’ajuntament i dels documents oficials que s’envien a altres òrgans o a particulars.

 

Categories d'interessats

Ciutadans que presentin escrits o documentacio a l'ajuntament, o que rebi documentacio de l'Ajuntament.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores:
Altra informació referida a la petició, expedient o procediment.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Conservació permanent.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Registre d'animals potencialment perillosos https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Registre d'animals potencialment perillosos

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la tinença d'animals Potencialment Perillosos Llei 10/1999 de 30 de juliol sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

 

Finalitat del tractament

Registrar, gestionar i controlar els codis identificatius d'animals perillosos i idoneïtat dels propietaris.

 

Categories d'interessats

Propietaris d'animals considerats perillosos.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Categories especials de dades.

 

Categories de destinataris

Forces i cossos de seguretat.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Els previstos per la legislació adminstrativa respecte a la prescripció de responsabilitats.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Cens d'animals domèstics https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Cens d'animals domèstics

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. 

 

Finalitat del tractament

Censar, gestionar i controlar els codis identificatius d'animals domèstics del municipi. Protecció dels animals.

 

Categories d'interessats

Propietaris d'animals domèstics.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.

 

Categories de destinataris

Altres administracions públiques competents en la matèria.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Destrucció total en un termini de 4 anys.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Registre municipal d'unions estables de parelles https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Registre municipal d'unions estables de parelles

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Llei orgànica 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic o en una obligació legal. Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

 

Finalitat del tractament

Gestió del registre de parelles estables.

 

Categories d'interessats

Ciutadans inscrits en el registre de parelles estables.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades relatives a les característiques personals.

 

Categories de destinataris

Administracions públiques competents en la matèria.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Conservació permanent.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Casaments civils https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Casaments civils

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Llei orgànica 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic o en una obligació legal. Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

 

Finalitat del tractament

Gestió del registre d'unions civils.

 

Categories d'interessats

Ciutadans inscrits en el registre d'unions civils.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades relatives a les característiques personals.

 

Categories de destinataris

Administracions públiques competents en la matèria.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats D'acord amb l'establert per la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental [TAAD 363], de conservació permanent de les dades.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic.

 

Finalitat del tractament

Gestió del Registre d'entitats del municipi. Gestió del registre d'associacions del municipi per a la seva consulta.

 

Categories d'interessats

Membres intregants de la Junta Directiva d'una associació o entitat inscrita al registre de l'Ajuntament.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Els previstos per la legislació adminstrativa respecte a la prescripció de responsabilitats : 6 anys, comptats des de la data de remissió a la Sindicatura de Comptes o òrgans de control extern.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Salut pública https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Salut pública

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Llei 18/2009 de 22 d'octubre de Salut Pública.

 

Finalitat del tractament

Gestió dels serveis públics de l'Ajuntament de Rubí en matèria de salut pública i dels registres sanitaris. Mantenir comunicacions respecte a les relacions jurídic-administratives derivades de competencies de l'Ajuntament de Rubí en tramitacions i expedients administratius que afecten al ciutadà. Control de plagues.

 

Categories d'interessats

Persones interessades en la salubritat pública i el control sanitari. Persones interessades o afectades per comunicacions, tramitacions o expedients de l'Ajuntament de Rubí Interlocutors dels establiments comercials.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores dels responsables i activitat.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari pel compliment de les finalitats per a les que vàren ser obtingudes, i posteriormnet per determinar les possibles responsabilitats derivades d'aquestes finalitats.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Registre d'interessos i béns patrimonials https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Registre d'interessos i béns patrimonials

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal o en interès públic Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Finalitat del tractament

Registrar les activitats relatives a causes de possible incompatibilitat i a qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos. Registrar Bens Patrimonials.

 

Categories d'interessats

Regidors i càrrecs electes, i càrrecs no electes (de confiança i personal directiu) de la Corporació.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades econòmiques, financeres i d'assegurances.
Dades de bens i transaccions econòmiques.

 

Categories de destinataris

Publicació de les dades dels registres.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Conservació permanent.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Alts càrrecs i membres del Consistori https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Alts càrrecs i membres del Consistori

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

Finalitat del tractament

Gestionar les tasques institucionals dels membres de la corporació en exercici dels seus càrrecs. Gestionar i tramitar el pagament dels drets retributius dels membres de la corporació per l'exercici del càrrec.

 

Categories d'interessats

Membres electes de la Corporació local.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades econòmiques, financeres i d'assegurances.
Dades de bens i transaccions econòmiques.

 

Categories de destinataris

Administració tributària.
Bancs i entitats financeres.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Gestió pressupostària i econòmica https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Gestió pressupostària i econòmica

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic o en una obligació legal. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

Finalitat del tractament

Gestionar la comptablitat del municipi i tramitació d'expedients de despeses i ingresos derivats de l'execució del pressupost.

 

Categories d'interessats

Persones que hagin de fer un pagament a l'Ajuntament o rebre un cobrament de l'Ajuntament.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades bancàries.

 

Categories de destinataris

Entitats financeres, AEAT, base de dades nacional de subvencions.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Els previstos per la legislació administrativa i fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats. 10 anys.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.