Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Registre d'activitats de tractament Llista de bases de dades que contenen informació sobre les persones https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Registre d'activitats de tractament

Llista de bases de dades que contenen informació sobre les persones
1. ALTS CÀRRECS I MEMBRES DEL CONSISTORI https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

1. ALTS CÀRRECS I MEMBRES DEL CONSISTORI

Finalitats:

 • Informar els alts càrrecs i membres del consistori sobre els actes protocol·laris organitzats per l'Ajuntament de Rubí. Tenir registre de tots els bens patrimonials de la ciutat

Categoria interessats:

 • Alts càrrecs i membres del consistori

Categoria dades personals:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Dades economico-financeres i d’assegurances

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Transferències:

 • Sense transferències

Base jurídica del tractament:

 • Consentiment de l'interessat
2. USUARIS XARXES SOCIALS I PÀGINES WEB https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

2. USUARIS XARXES SOCIALS I PÀGINES WEB

Finalitats:

 • Informar sobre els actes i accions realitzades a nivell de ciutat. Gestionar les sol·licituds d'informació i queixes rebudes.

Categoría interesats:

 • Usuaris de les xarxes socials i de les pàgines web

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferencies:

 • Sense transferències

Base juridica:

 • Consentiment de l'interessat.

3. CASAMENTS CIVILS https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

3. CASAMENTS CIVILS

Finalitats:

 • Gestionar les sol·licituds de celebració de casaments civils a l'Ajuntament de Rubí

Categoría interesats:

 • Parella sol·licitant de la celebració del casament, Testimonis

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Dades de característiques personals

Categoria destinataris:

 • Registre civil

Trasnferencies:

 • Sense transferències

Base juridica:

 • Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.
4. GRAVACIONS DEL PLE MUNICIPAL https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

4. GRAVACIONS DEL PLE MUNICIPAL

Finalitats:

 • Facilitar l'accés als ciutadans a les gravacions del Ple municipal

Categoría interesats:

 • Propi interessat o representant legal

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu

Categoria destinataris:

 • Les dades quedaran enregistrades a la pàgina web de l'Ajuntament de Rubí

Trasnferencies:

 • Sense transferències

Base juridica:

 • Llei 40/2015, 1 octubre, de règim jurídic del sector públic.
5. REGISTRE DE DECRETS I ACTES https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

5. REGISTRE DE DECRETS I ACTES

Finalitats:

 • Arxiu i gestió documental dels decrets i actes emesos per l'Ajuntament

Categoría interesats:

 • Treballadors de l'Ajuntament i/o càrrecs polítics

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferencies:

 • Sense transferències

Base juridica:

 • Llei 40/2015, 1 octubre, de règim jurídic del sector públic.
6. REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS ESTABLES DE PARELLES https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

6. REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS ESTABLES DE PARELLES

Finalitats:

 • Expedir certificats d'unions estables de parella i realitzar cessaments d'unions estables

Categoría interesats:

 • Treballadors de l'Ajuntament i/o càrrecs polítics

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferencies:

 • Sense transferències

Base juridica:

 • No es realitzen més registres. És un repositori de consulta i baixes.
7. ARXIU MUNICIPAL https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

7. ARXIU MUNICIPAL

Finalitats:

 • Gestió de la documentació emmagatzemada a l'arxiu. Gestió de préstecs interns.

Categoría interesats:

 • Treballadors de l'Ajuntament

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferencies:

 • Sense transferències

Base juridica:

 • Llei 10/2001 de 13 de juliol, d'arxius i documents, llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
8. ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

8. ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT

Finalitats:

 • Gestió econòmica de l'Ajuntament, realitzant els processos habituals de gestió d'administració i comptabilitat

Categoría interesats:

 • Persones representants dels proveïdors de béns i serveis

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu

Categoria destinataris:

 • Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya. Altres administracions públiques Seguretat Social. Bancs, caixes d'estalvi i rurals.

Trasnferencies:

 • Sense transferències

Base juridica:

 • Exercici de potestats municipals.
9. GESTIÓ DE TRIBUTS LOCALS I TAXES https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

9. GESTIÓ DE TRIBUTS LOCALS I TAXES

Finalitats:

 • Gestió de la recaptació dels tributs municipals als quals està subjecte el contribuent. Realització de certificats de recaptació.

Categoría interesats:

 • Contribuents i representant legal del contribuent (persones físiques i representants de persones jurídiques obligades al pagament dels tributs i taxes locals)

Categoria dudes personals:

 • Dades relatives a la comissió d’infraccions
  penals o administratives
 • Dades de caràcter identificatiu.
 • Dades de circumstàncies socials.
 • Dades d’informació comercial.
 • Dades economico-financeres i
  d’assegurances.

Categoria destinataris:

 • Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, Gerència regional del Cadastre de Catalunya. Altres Admisnitracions públiques.

Trasnferencies:

 • Sense transferències

Base juridica:

 • Llei reguladora de les hisendes locals, llei general tributària, llei 39/2015.
10. TERCERS / PROVEÏDORS https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

10. TERCERS / PROVEÏDORS

Finalitats:

 • Gestió d'adjudicacions, factures, pagaments i transferències, gestió comptable i garanties bancàries.

Categoría interesats:

 • Persones físiques, representants legals de persones jurídiques que mantenen relacions econòmiques amb l'Ajuntament de Rubí.

Categoria dudes personals:

 • -Dades de caràcter identificatiu.
 • Dades d’informació comercial.
 • Dades economico-financeres i
  d’assegurances.

Categoria destinataris:

 • Administració tributaria

Trasnferencies:

 • Sense transferències.

Base juridica:

 • Exercici de potestats municipals.
11. CEMENTIRI https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

11. CEMENTIRI

Finalitats:

 • Gestió de les sol·licituds de duplicat de títol de nínxols dels cementiris municipals

Categoría interesats:

 • Titulars dels títols de sepultura

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.
 • Dades de característiques personals

Categoria destinataris:

 • Organisme de gestió tributària

Trasnferencies:

 • Sense transferències

Base juridica:

 • Art. 25 LRBRL.
12. SUBVENCIONS https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

12. SUBVENCIONS

Finalitats:

 • Gestió de subvencions i ajuts davant de pagament de tributs i taxes. Gestió de les sol·licituds de bonificació de l'IBI per a famílies nombroses.

Categoría interesats:

 • Contribuents que sol·liciten una subvenció o ajut pel pagament de tributs i taxes. Tercers al càrrec del contribuent.

Categoria dudes personals:

 • -Dades especialment protegides
 • Dades relatives a infraccions
 • Dades identificatives
 • Dades personals
 • Dades de circunstàncies socials
 • Dades académiques i profesionals
 • Dades del lloc de treball
 • Dades economiques-financeres

Categoria destinataris:

 • Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya. Altres administracions públiques. Seguretat Social. Bancs, caixes d'estalvi i rurals.

Trasnferències:

 • Sense transferències

Base jurídica del tractament:

 • Llei 38/2003 General de Subvencions, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
13. GESTIÓ DEL PERSONAL https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

13. GESTIÓ DEL PERSONAL

Finalitats:

 • Gestió, manteniment i control de les nòmines de tot el personal de l'Ajuntament de Rubí, així com qualsevol gestió relacionada amb la seva posició de treball a l'Ajuntament. Gestió del control de presència. Gestió i realització de formacions al personal de l'Ajuntament. Gestió de les comunicacions internes.

Categoría interesats:

 • Personal de l'Ajuntament de Rubí

Categoria dudes personals:

 • Dades especialment protegides
 • Dades relatives a infraccions
 • Dades identificatives
 • Dades personals
 • Dades de circunstàncies socials
 • Dades académiques i profesionals
 • Dades del lloc de treball
 • Dades economiques-financeres

Categoria destinataris:

 • Empresa de riscos laborals i vigilància de la salut i OAC.

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
14. SELECCIÓ DE PERSONAL https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

14. SELECCIÓ DE PERSONAL

Finalitats:

 • Gestió dels processos de selecció del personal de l'Ajuntament de Rubí

Categoría interesats:

 • Candidats a un lloc de treball a l'Ajuntament de Rubí

Categoria dudes personals:

 • Dades identificatives
 • Dades personals
 • Dades de circunstàncies socials
 • Dades académiques i profesionals
 • Dades del lloc de treball

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic, Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el r``egim jurídic dels funcionaris de l'administració local amb.
15. REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

15. REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA

Finalitats:

 • Gestió i control de les entrades i sortides de documentació

Categoría interesats:

 • Persones físiques i representants de persones jurídiques que presenten sol·licituds a l'Ajuntament de Rubí

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • Sense transferències

Base jurídica del tractament:

 • Art. 38.1 Llei 30/1992, art. 16 Llei 39/2015, art. 41 Llei 26/2010 i art. 151 RD 2568/1986
16. BÚSTIA DE QUEIXES I SUGGERIMENTS https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

16. BÚSTIA DE QUEIXES I SUGGERIMENTS

Finalitats:

 • Gestió i resposta a les queixes, suggeriments i altres comunicacions dels ciutadans amb l'Ajuntament de Rubí

Categoría interesats:

 • Persones físiques i representants de persones jurídiques que presenten queixes i suggeriments a l'Ajuntament de Rubí

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • Sense transferències

Base jurídica del tractament:

 • Art. 70 Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
17. PADRÓ MUNICIPAL https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

17. PADRÓ MUNICIPAL

Finalitats:

 • Controlar i gestionar les dades dels ciutadans inscrits en el terme municipal. Control i gestió de les altes, canvis de domicili i modificacions al padró municipal. Realització de certificats d'empadronament, històrics d'empadronament, de convivència i històrics de convivència. Renovació d'expedients per a estrangers no comunitaris. Gestió de les sol·licituds de volants informatius de residència, convivència i històric
 • Les dades es gestionaran per organitzar actes i esdeveniments pròpies d’altres activitats dels tractament en els que les dades del padró son necessàries (p.ex. domicili i data de naixement)

Categoría interesats:

 • Persones físiques empadronades o que sol·liciten empadronament a la ciutat. Persones a qui s'autoritza l'empadronament.

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.
 • Dades de característiques personals
 • Dades acadèmiques i professionals
 • Dades d’ocupació laboral

Categoria destinataris:

 • Administracions Públiques

Trasnferències:

 • Sense transferències.

Base jurídica del tractament:

 • Art. 17.1 llei reguladora de les bases de règim local Art. 42.1 Llei municipal i de règim local de Catalunya.
18. SOL·LICITUD D'EXERCICI DELS DRETS RELACIONATS EN PROTECCIÓ DE DADES https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

18. SOL·LICITUD D'EXERCICI DELS DRETS RELACIONATS EN PROTECCIÓ DE DADES

Finalitats:

 • Controlar i gestionar l'exercici per part del ciutadà de qualsevol dret relacionat amb la protecció de dades

Categoría interesats:

 • Persones físiques que sol·licitin l'exercici dels seus drets així com dels seus representants

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • Autoritat catalana de protecció de dades o agència espanyola de protecció de dades

Trasnferències:

 • Sense transferències

Base jurídica del tractament:

 • Reglament (UE) 679/2016 de Protecció de Dades.
19. CERTIFICATS DIGITALS - REVISAR https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

19. CERTIFICATS DIGITALS - REVISAR

Finalitats:

 • Control i gestió dels certificats digitals del personal i càrrecs polítics de l'Ajuntament de Rubí. Control i gestió dels certificats digitals dels ciutadans que es relacionen amb l'Ajuntament de Rubí a través de l'Administració electrònica

Categoría interesats:

 • Personal de l'Ajuntament de Rubí. Càrrecs polítics de l'Ajuntament de Rubí.

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • Sense transferències

Base jurídica del tractament:

 • Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
20. GESTIÓ DE LLICÈNCIES MUNICIPALS https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

20. GESTIÓ DE LLICÈNCIES MUNICIPALS

Finalitats:

 • Gestió de les llicències d'activitats i d'obres. Gestió de la recollida i tractament de residus comercials i industrials.

Categoría interesats:

 • Persones físiques i/o el representant de persones jurídiques que sol·liciten l'obtenció d'una llicència d'obra o activitat

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Art. 234 i 235 Llei municipal i de règim local de Catalunya, art. 88 i 90 Text refós règim local Art. 235