Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Registre d'activitats de tractament Llista de bases de dades que contenen informació sobre les persones https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Registre d'activitats de tractament

Llista de bases de dades que contenen informació sobre les persones
21. GESTIÓ EXPEDIENTS D'URBANISME https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

21. GESTIÓ EXPEDIENTS D'URBANISME

Finalitats:

 • Gestió i control dels expedients que tramita el Departament de Territori relacionats amb l'urbanisme i la parcel·lació de terrenys

Categoría interesats:

 • Ciutadans interessats pels expedients administratius urbanístics

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • Administracions Públiques

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, Llei d'Hisendes Locals, Llei General Tributaria.
22. FOMENT https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

22. FOMENT

Finalitats:

 • Mantenir i fomentar els emprenedors i la creació d'empreses. Gestió i control de la intermediació laboral entre el sol·licitant d'ocupació laboral i l'empresa contractant. Foment a la formació, orientació i inserció.

Categoría interesats:

 • Persones que sol·liciten ocupació. Representant de les empreses demandants de treballadors. Emprenedors i empresaris

Categoria dudes personals:

 • Altres dades especialment protegides.
 • Dades de caràcter identificatiu.
 • Dades de característiques personals.
 • Dades acadèmiques i professionals.
 • Dades d’informació comercial.
 • Dades economico-financeres i
  d’assegurances

Categoria destinataris:

 • Administracions públiques i interessats

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Text Refès de la Llei d'Urbanisme i Reglament que la desenvolupa.
23. FORMACIÓ OCUPACIONAL https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

23. FORMACIÓ OCUPACIONAL

Finalitats:

 • Gestió de les accions de formació ocupacional del Servei d'Ocupació

Categoría interesats:

 • Persones sol·licitants de formació en cursos, tallers o activitats

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • Administracions públiques

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Consentiment de l'interessat.
24. FIRES I MERCATS https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

24. FIRES I MERCATS

Finalitats:

 • Gestió i organització de la participació en fires i mercats de la ciutat

Categoría interesats:

 • Marxants i firaires

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Art. 25.2 g) i 26.1 b) llei reguladora de les bases de règim local i art. 66.3.g) i 67.b) Llei municipal i de règim local de Catalunya.
25. TARGETES D'APARCAMENT PERSONES AMB DISMINUCIÓ https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

25. TARGETES D'APARCAMENT PERSONES AMB DISMINUCIÓ

Finalitats:

 • Gestió de les sol·licituds i seguiment de les targetes d'aparcament de les persones amb disminució

Categoría interesats:

 • Persones amb disminució sol·licitants de les targetes d'aparcament. Representant legal.

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat. Llei de Serveis Socials.
26. SANCIONS I MULTES DE TRÀNSIT https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

26. SANCIONS I MULTES DE TRÀNSIT

Finalitats:

 • Gestió de les sol·licituds. Anul·lació de la denúncia formulada en no reconèixer infracció. Retorn de la taxa de retirada de vehicle. Anul·lació de la denúncia en no reconèixer la infracció. Estimació del recurs de reposició contra la sanció econòmica.

Categoría interesats:

 • Interessats en un expedient de sanció o multa

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Dades sensibles (dades de salud)

Categoria destinataris:

 • Administració tributària, Altres administracions públiques

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Llei de Trànsit i Seguretat Vial, Llei municipal i de règim local de Catalunya, Llei 39/2015.
27. TARGETA DEIXALLERIA https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

27. TARGETA DEIXALLERIA

Finalitats:

 • Tramitar la targeta d'usos a la deixalleria. Gestió de la possibilitat de bonificar la taxa de la brossa domiciliària.

Categoría interesats:

 • Ciutadans interessats en disposar de la targeta d'usos a la deixalleria

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Consentiment de l'interessat.
28. LLICÈNCIES DE GUALS I ESTACIONAMENT RESERVAT https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

28. LLICÈNCIES DE GUALS I ESTACIONAMENT RESERVAT

Finalitats:

 • Gestionar les llicències de guals sol·licitades pels ciutadans.
 • Gestionar les sol·licituds de baixa de llicència de guals o d'estacionament reservat.
 • Gestionar les sol·licituds de canvi de nom de llicència de guals.
 • Gestionar les sol·licituds de modificació de llicència de guals.
 • Gestionar les sol·licituds de modificació de llicència d'estacionament reservat per mobilitat reduïda.

Categoría interesats:

 • Propi interessat o el seu representant legal

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Consentiment de l'interessat.
29. INCIDÈNCIES DE MOBILITAT https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

29. INCIDÈNCIES DE MOBILITAT

Finalitats:

 • Gestió i resposta a queixes i/o sol·licituds relacionats amb la mobilitat i els possibles desperfectes de la via pública

Categoría interesats:

 • Propi interessat

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Ordenança municipal de guals i estacionaments reservats. Consentiment de l'interessat.
30. BASE DE DADES D'INVESTIGACIÓ DE LA POLICIA LOCAL https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

30. BASE DE DADES D'INVESTIGACIÓ DE LA POLICIA LOCAL

Finalitats:

 • Gestió de les intervencions policials i administratives de la Policia Local.
 • Gestió de les multes de trànsit.

Categoría interesats:

 • Propi interessat

Categoria dudes personals:

 • Dades especialment protegides.
 • Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives.
 • Dades de caràcter identificatiu.
 • Dades economico-financeres i d’assegurances.

Categoria destinataris:

 • Admisnitracions Públiques

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Art. 11 Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies Locals.
31. SOL·LICITUDS DE CREMA https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

31. SOL·LICITUDS DE CREMA

Finalitats:

 • Gestió de les sol·licituds de crema entre el propi interessat sol·licitant del permís de crema i la Generalitat de Catalunya

Categoría interesats:

 • Propi interessat

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Art. 16 del DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
32. GESTIÓ DE LA PROTECCIÓ CIVIL https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

32. GESTIÓ DE LA PROTECCIÓ CIVIL

Finalitats:

 • Gestió de la protecció civil de l'Ajuntament de Rubí i confecció de plans.
 • Gestió del servei de vigilància i socorrisme de platges. Realització de formacions a casals de joves i casals d'avis.
 • Gestió de feines realitzades per externs en relació a encàrrecs puntuals

Categoría interesats:

 • Propi interessat

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • Les dades no se cediran a cap tercer. El servei de vigilància i socorrisme de platges està gestionat per empresa externa (licitació)

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Competències municipals reconegudes en la normativa vigent.
33. PERMISOS D'ARMES https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

33. PERMISOS D'ARMES

Finalitats:

 • Gestió de la sol·licitud de targeta d'armes de competència municipal

Categoría interesats:

 • Propi interessat

Categoria dudes personals:

 • Dades especialment protegides
 • Dades relatives a infraccions
 • Dades identificatives
 • Dades personals
 • Dades de circunstàncies socials

Categoria destinataris:

 • Altres administracions públiques

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Competències municipals reconegudes en la normativa vigent.
34. SUBVENCIONS DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

34. SUBVENCIONS DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES

Finalitats:

 • Gestió de les sol·licituds de subvencions en l'àmbit de drets socials i serveis a les persones.

Categoría interesats:

 • Propi interessat sol·licitant de la subvenció i els seus familiars.

Categoria dudes personals:

 • Dades especialment protegides
 • Dades relatives a infraccions
 • Dades identificatives
 • Dades personals
 • Dades de circunstàncies socials
 • Dades académiques i profesionals

Categoria destinataris:

 • Altres administracions públiques

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Llei 38/2003 General de Subvencions i bases reguladores i convocatòries de l'Ajuntament de Rubí, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aaprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Consentiment de l'interessat.
35. SERVEIS SOCIALS https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

35. SERVEIS SOCIALS

Finalitats:

 • Gestió de les polítiques de suport a persones en risc d'exclusió.
 • Gestió de tallers per els joves.
 • Gestió de projectes de mediambient.
 • Gestió de les pollítiques d'igualtat.
 • Gestió de consells d'infants, adolescents, gent gran i coperació. Mediació ciutadana.

Categoría interesats:

 • Propi interessat sol·licitant d'un servei social o el seu representant. Treballador social.

Categoria dudes personals:

 • Dades especialment protegides
 • Dades relatives a infraccions
 • Dades identificatives
 • Dades personals
 • Dades de circunstàncies socials
 • Dades académiques i profesionals
 • Dades del lloc de treball
 • Dades economiques-financeres

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Llei 38/2003 General de Subvencions i bases reguladores i convocatòries de l'Ajuntament de Rubí, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aaprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Consentiment de l'interessat.
36. LLICÈNCIES I ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

36. LLICÈNCIES I ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA

Finalitats:

 • Gestió de les sol·licituds de llicències d'activitats a la via pública. Llicència per anunciar a via pública. Llicència per la instal·lació de pancartes. Diada de Sant Jordi i fira del llibre. Sol·licitud de participació en fires.
 • Gestió de les sol·licituds d'ocupació de via pública

Categoría interesats:

 • Propi interessat sol·licitant de la subvenció i els seus familiars. Propietaris de la comunitat de propietaris de l'edifici a realitzar actuacions.

Categoria dudes personals:

 • Dades identificatives
 • Dades personals
 • Dades de circunstàncies socials
 • Dades académiques i profesionals
 • Dades del lloc de treball
 • Dades economiques-financeres

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Llei reguladora de les bases de règim local i Llei municipal i de règim local de Catalunya. / Consentiment de l'interessat.
37. INFORMES PER REAGRUPAMENT FAMILIAR I RENOVACIÓ DE PERMISOS https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

37. INFORMES PER REAGRUPAMENT FAMILIAR I RENOVACIÓ DE PERMISOS

Finalitats:

 • Realització d'informes municipals d'habitatge per la gestió de les demandes de reagrupament familiar o renovació de permisos de residència

Categoría interesats:

 • Sol·licitant de reagrupament o permís de residència i els seus familiars

Categoria dudes personals:

 • Dades identificatives
 • Dades personals
 • Dades de circunstàncies socials
 • Dades académiques i profesionals
 • Dades economiques-financeres

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per Llei Orgànica 2/2009. Consentiment de l'interessat.
38. SALUT PÚBLICA https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

38. SALUT PÚBLICA

Finalitats:

 • Realització d'accions de promoció de la salut.
 • Gestió de la salut ambiental.
 • Gestió dels expedients de salubritat.
 • Gestió de les declaracions responsables d'establiments alimentaris. Sol·licituds d'autoritzacions sanitàries de funcionament d'establiments de tatuatges, pírcings i micropigmentació.
 • Gestió de Queixes dels ciutadans en relació amb la salut pública.

Categoría interesats:

 • Propi interessat o representant legal. Personal d'establiments de tatuatges, pírcings i micropigmentació.

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Acadèmics i professionals.

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública i la normativa sanitària específica
39. TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA I GOSSOS PERILLOSOS https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

39. TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA I GOSSOS PERILLOSOS

Finalitats:

 • Gestió de les sol·licituds d'inscripció, modificació i baixa d'animals de companyia i gossos perillosos

Categoría interesats:

 • Propi interessat

Categoria dudes personals:

 • Dades especialment protegides
 • Dades relatives a infraccions
 • Dades identificatives
 • Dades personals
 • Dades de circunstàncies socials
 • Dades académiques i profesionals
 • Dades economiques-financeres

Categoria destinataris:

 • Administracions Públiques

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Ordenança municipal sobre tinença, protecció i control animal. Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de protecció dels animals; la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos i la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de tinença de gossos considerats potencialment perillosos; la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i les normes que les desenvolupen.
40. OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

40. OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR

Finalitats:

 • Gestió de les denúncies de consum per tal de donar-ne trasllat a l'Agència Catalana de Consum.
 • Gestió de les sol·licituds de mediació de consum.

Categoría interesats:

 • Propi interessat denunciat.
 • Persona denunciada o representant de l'empresa denunciada.

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • Agència Catalana de Consum

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Art. 51.1 Constitució Espanyola.