Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bonificacions, ajudes i subvencions Rubí ofereix diferents fórmules de suport econòmic per incentivar la instal·lació de sistemes d'autoconsum fotovoltaic al teixit industrial https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Bonificacions, ajudes i subvencions

Rubí ofereix diferents fórmules de suport econòmic per incentivar la instal·lació de sistemes d'autoconsum fotovoltaic al teixit industrial

Bonificacions fiscals


Si tens pensat posar una instal·lació fotovoltaica per a autoconsum solar a la teva empresa, has de saber que tens dret a gaudir de bonificacions tant en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) com en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

   

Bonificació de l’ICIO (Ordenança fiscal núm. 6)

La bonificació de l’ICIO per a instal·lacions fotovoltaiques és del 95%.

Cal fer la sol·licitud de forma expressa a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) una vegada presentada la comunicació prèvia d’obres a l’Ajuntament, presentant un escrit al registre de l’ORGT > Tràmits i pagaments > Presentació d’escrits al Registre > Escrits sobre tributs i multes gestionats per l’ORGT > Presentació d’instàncies o recursos de tributs.    

   

Bonificació de l’IAE (Ordenança fiscal núm. 4)

Per a instal·lacions realitzades després de l'1 de gener de 2022, la bonificació de l’IAE és del 50% durant els 5 anys posteriors a l’any de construcció de la instal·lació fotovoltaica. Aquesta bonificació es donarà sempre que la instal·lació de generació energètica tingui com a mínim una producció elèctrica del 30% de la despesa energètica anual de l'activitat on estigui instal·lada o on subministri l'energia (per a instal·lacions d'autoconsum compartit) o bé s'hagi aprofitat al màxim la superfície òptima disponible. La bonificació percebuda no serà mai superior al 50% del cost de la instal·lació i la quantia de la bonificació no podrà superar en cap cas l'import total de 10.000 €.

Cal fer la sol·licitud a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) de forma telemàtica, un cop finalitzada i legalitzada la instal·lació (a l’Ajuntament i a la Generalitat): > Tràmits i pagaments > Presentació d’escrits al Registre > Escrits sobre tributs i multes gestionats per l’ORGT > Presentació d’instàncies o recursos de tributs.

La documentació a adjuntar amb la sol·licitud és la següent:

  • Número d'inscripció al Registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC) o, si no n'hi ha, document d'acusament de rebuda de la inscripció de la instal·lació generadora d'energia elèctrica al departament competent de la Generalitat de Catalunya. 
  • Certificat final d'obra on hi consti la data de finalització de la instal·lació.

Per a l'atorgament de la bonificació, que té caràcter pregat, caldrà un informe favorable del servei tècnic municipal corresponent, el qual es pronunciarà sobre la validesa i efectivitat de la instal·lació realitzada. La bonificació concedida es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament. Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament. 

 

 Pots trobar més informació relacionada amb l’autoconsum solar a l’apartat de preguntes freqüents (FAQs). 

 

Ajudes i subvencions


Autoconsum

El juny del 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret 477/2021 pel qual es regulen les concessions d’ajudes per a la promoció de l’autoconsum i l’emmagatzematge energètic provinent de fonts renovables.

Aquestes ajudes s’han regulat a Catalunya mitjançant la resolució ACC/3662/2021 de l’Institut Català de l’energia (ICAEN).

Les empreses només es podran beneficiar de les ajudes si inicien les instal·lacions d’autoconsum o emmagatzematge després de fer el registre de sol·licitud d’ajuda de la convocatòria, amb data 14/12/2021.

 

Retirada de cobertes d'amiant i instal·lació d'autoconsum

Ajuts de l’Agència de residus de Catalunya destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaiques en cobertes afectades.

Tota la informació es pot trobar aquí.

Important: per als propietaris de béns immobles en els quals es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica, el procediment de concessió és de concurrència competitiva, disposant d’un termini de 2 mesos per a la presentació de sol·licituds des del moment de la publicació de la convocatòria.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

3
1