Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bonificacions, ajudes i subvencions Et presentem les diferents fórmules que existeixen a Rubí amb la finalitat d'incentivar la instal·lació de sistemes d'autoconsum fotovoltaic al teixit industrial. https://www.rubi.cat/ca/temes/rubi-brilla/industria/autoconsum-solar/bonificacions-ajudes-i-subvencions/@@images/image/preview

Bonificacions, ajudes i subvencions

Et presentem les diferents fórmules que existeixen a Rubí amb la finalitat d'incentivar la instal·lació de sistemes d'autoconsum fotovoltaic al teixit industrial.

Bonificacions fiscals


Si tens pensat posar una instal·lació fotovoltaica per a autoconsum solar a la teva empresa, has de saber que tens dret a gaudir de bonificacions tant en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) com en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

   

Bonificació de l’ICIO (Ordenança fiscal núm. 6)

La bonificació de l’ICIO per a instal·lacions fotovoltaiques és del 95%.

Cal fer la sol·licitud de forma expressa a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) una vegada presentada la comunicació prèvia d’obres a l’Ajuntament, presentant un escrit al registre de l’ORGT > Tràmits i pagaments > Presentació d’escrits al Registre > Escrits sobre tributs i multes gestionats per l’ORGT > Presentació d’instàncies o recursos de tributs.    

   

Bonificació de l’IAE (Ordenança fiscal núm. 4)

La bonificació de l’IAE és del 50% durant els 5 anys posteriors a l’any de construcció de la instal·lació fotovoltaica. La bonificació en cap cas pot superar el 100% del cost total de la instal·lació.

Aquesta bonificació aplica únicament a aquelles empreses on la instal·lació solar produeixi com a mínim el 5% de la despesa energètica anual de l’activitat on estigui instal·lada o bé s'hagi aprofitat al màxim la superfície òptima disponible.

Cal fer la sol·licitud a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) de forma telemàtica, un cop finalitzada i legalitzada la instal·lació (a l’Ajuntament i a la Generalitat): > Tràmits i pagaments > Presentació d’escrits al Registre > Escrits sobre tributs i multes gestionats per l’ORGT > Presentació d’instàncies o recursos de tributs.

La documentació a adjuntar amb la sol·licitud és la següent:

  • Número d'inscripció al Registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC) o, en el seu defecte, document d'acusament de rebuda de la inscripció de la instal·lació generadora d'energia elèctrica al departament competent de la Generalitat de Catalunya. 

Per a l'atorgament de la bonificació, que té caràcter pregat, caldrà un informe favorable del servei tècnic municipal corresponent, el qual es pronunciarà sobre la validesa i efectivitat de la instal·lació realitzada. La bonificació concedida es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament. Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament. 

 

 Pots trobar més informació relacionada amb l’autoconsum solar a l’apartat de preguntes freqüents (FAQs). 

 

Ajudes i subvencions


Actualment no hi ha subvencions per a les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
1