Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tràmits i permisos T'expliquem quins són els passos administratius necessaris per legalitzar una instal·lació fotovoltaica a la indústria. https://www.rubi.cat/ca/temes/rubi-brilla/industria/autoconsum-solar/tramits-i-permisos/@@images/image/preview

Tràmits i permisos

T'expliquem quins són els passos administratius necessaris per legalitzar una instal·lació fotovoltaica a la indústria.

La tramitació d’una instal·lació d’autoconsum es fa a 2 nivells.

 • D’una banda, abans d’iniciar les obres de la instal·lació, cal fer el tràmit municipal corresponent: la comunicació prèvia d’obres amb tècnic.
 • D’altra banda, hi ha el tràmit de seguretat industrial i energètic amb l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya, que en aquest cas és la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera.

 

NOVETAT - En el cas de la instal·lació de fotovoltaica s'està exempt de pagar la taxa per comunicació prèvia d'obres. 


Els passos a seguir són els següents:.

 1. Realitzar la sol·licitud de la comunicació prèvia d’obres amb tècnic
  Opció 1- via telemàtica amb certificat digital. Un cop presentada la sol·licitud, l’interessat rebrà una notificació amb la carta de pagament per tal de formalitzar el pagament de la fiança en concepte de possibles desperfectes a la via pública.
  Opció 2 – Presencialment, a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) o a la Finestreta Única Empresarial de Rubí (FUER). La fiança en concepte de possibles desperfectes a la via pública pot liquidar-se directament en el moment de presentar la documentació.
  La documentació a adjuntar és la següent:
  Sol·licitud de comunicació d’obres per duplicat
  • Autorització de la comunitat de propietaris si s’escau
  Declaració Responsable Tècnics
  • Pressupost de la instal·lació, signat i segellat per l’empresa instal·ladora
  Nomenament del contractista
  • Nomenament de la Direcció facultativa (assumeix del tècnic competent)
  • Projecte tècnic degudament signat pel tècnic competent i el promotor (2 exemplars) amb estudi bàsic de seguretat i salut, i Coordinador de Seguretat i Salut.
  • Fotografies a color i en bona resolució de l’estat actual de la finca (no s’acceptaran fotografies extretes de Google Maps)
  • Plànol de l’emplaçament del PGO (signat)
  • Estudi de gestió de residus de construcció i demolició (PROGROC). NOTA: indicar la quantitat de 0 residus si s’escau.
  • Poders del representant legal (persona jurídica) o model d’autorització (persona física)
 2. Inici de les obres
  Un cop entregada tota la documentació, si no hi ha cap requeriment per part de la FUER o l’OAC, les obres de construcció poden iniciar-se d’immediat.
 3. Pagament de l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) i sol•licitud de bonificació.
  Un cop presentada la comunicació prèvia d’obres, l’ORGT notificarà al titular de la liquidació del pagament de l’ICIO que correspon al 4% del total del cost de la instal·lació d’autoconsum.
  Aquest impost està bonificat al 95% (segons l’ordenança fiscal núm. 6), però cal demanar-ho de forma expressa. Veure apartat de “Bonificacions fiscals”.
 4. Sol·licitud d’autorització administrativa davant de la Generalitat de Catalunya.
  Cal inscriure la instal·lació al Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC), via telemàtica i d’acord amb els requisits i formularis de la web.
 5. Podeu trobar més informació relacionada amb l’autoconsum solar a l’apartat de preguntes freqüents (FAQs).

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
1