Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preguntes freqüents sobre autoconsum solar Vols apostar per l'energia fotovoltaica a la teva empresa i tens dubtes? Et recomanem que facis un cop d'ull al següent llistat de preguntes freqüents, on trobaràs informació sobre autoconsum, política fiscal relacionada i tràmits a la ciutat de Rubí per poder posar en marxa una instal·lació fotovoltaica. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Preguntes freqüents sobre autoconsum solar

Vols apostar per l'energia fotovoltaica a la teva empresa i tens dubtes? Et recomanem que facis un cop d'ull al següent llistat de preguntes freqüents, on trobaràs informació sobre autoconsum, política fiscal relacionada i tràmits a la ciutat de Rubí per poder posar en marxa una instal·lació fotovoltaica.
1. Què és l’autoconsum solar?

L’autoconsum solar és aquell procés de producció i consum de manera individual o compartida d’energia elèctrica provinent d’una instal·lació amb panell fotovoltaics.

 

2. Quins són els principals components d’una instal·lació solar?

Una instal·lació fotovoltaica està formada per panells fotovoltaics, inversor, i resta de petit material tipus connectors, cablejat i proteccions. Opcionalment, la instal·lació pot incloure bateries per a l’emmagatzematge d’energia.

 

3. Com funciona l’autoconsum solar?

El sistema d’autoconsum treballa en paral·lel de la xarxa elèctrica. Cada unitat d’energia que “s’autoconsumeix” es deixa de comprar a la xarxa i per tant representa un estalvi directe.

 

4. Què són els excedents?

Els excedents és aquella energia que la nostra instal·lació produeix però no s’autoconsumeix, és a dir, és energia sobrant.

 

EXCEDENTS.png

 

5. Què puc fer amb els excedents?

A dia d’avui, podem fer dues coses, o bé s’emmagatzemen en bateries o bé s’injecten a la xarxa. En cas que s’opti per la segona opció, les instal·lacions de menys de 100 kW es poden acollir al mecanisme de compensació, recuperant el cost de l’energia excedentària, en el període màxim d’un mes, a un preu més baix que el de compra.

 

6. És recomanable instal·lar bateries?

Les bateries incrementen el grau d’autonomia energètica ja que permeten emmagatzemar l’energia excedentària i utilitzar-la en períodes nocturns. Ara bé, incrementen el cost, el període de retorn i utilitzen materials i recursos que són escassos al nostre territori.

 

7. Quina és la instal·lació idònia? 

Cada cas és específic en funció de les seves necessitats, però des de l’Ajuntament de Rubí, recomanem realitzar una instal·lació que s’ajusti al màxim al consum real horari, és a dir, una instal·lació que autoconsumeixi la major part de l‘energia i en redueixi els excedents.

 

8. Què és l’autoconsum compartit o col·lectiu?

Aquesta modalitat comporta l’associació de persones físiques o jurídiques per tal de compartir una instal·lació de generació energètica renovable i l’energia que produeixi. Per exemple, una comunitat de veïns.

 

9. Què necessito per tenir una instal·lació solar?

Disposar d’una teulada, un terrat o terrassa o bé un jardí que tingui insolació directa el màxim d’hores del dia possibles, durant tot l’any, evitant, en la mesura del possible, les ombres d’altres edificis o elements com ara vegetació.

 

10. Existeix algun cas en el que no pugui realitzar una instal·lació solar?

Al municipi de Rubí, l'única limitació urbanística és per aquells edificis amb Protecció Total, segons el Catàleg de Patrimoni. En aquests casos i en els casos d'instal·lacions en sòl urbà, els requisits i la tramitació són diferents i caldrà consultar-los prèviament amb el Servei de Llicències.

 

11. Què he de tenir en compte a l’hora de demanar un pressupost d’autoconsum solar?

És recomanable que l’empresa en qüestió realitzi una visita al domicili per tal que plantegi  adequadament la instal·lació. Alhora, és recomanable que la proposta econòmica inclogui:

 • Simulació del gràfic “producció/consum” horari
 • Percentatge d’autoconsum
 • Percentatge de cobertura solar
 • Estalvi energètic
 • Estalvi econòmic
 • Estalvi d’emissions
 • Sistema de monitorització energètica
 • Contracte de manteniment de la instal·lació
 • Els tràmits necessaris per a la seva correcta legalització (tant a nivell municipal com autonòmic).

 

12. Quins són els tràmits que he de fer per poder tenir una instal·lació d’autoconsum solar a Rubí?

La tramitació d’una instal·lació d’autoconsum es fa a dos nivells:

 • Abans d’iniciar les obres de la instal·lació, cal fer el tràmit municipal corresponent: la comunicació prèvia d’obres per instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltaica.
 • D’altra banda, hi ha el tràmit de seguretat industrial i energètic amb l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya.

Els passos a seguir són els següents:

1. Realitzar la sol·licitud de la Comunicació prèvia d’obres per instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltaica.

Opció 1- Via telemàtica amb certificat digital: Aquí

Opció 2 – Presencialment, a la Finestreta Única Empresarial de Rubí (FUER). 

La documentació a adjuntar és la següent:

 • Sol·licitud de comunicació d’obres (per duplicat en el cas de registre presencial)
 • Autorització de la comunitat de propietaris si s’escau
 • Pressupost de la instal·lació, signat i segellat per l’empresa instal·ladora
 • Recull fotogràfic a color i en bona resolució de l’estat actual de l’habitatge/edificació i teulada (no s’accepten fotografies de Google Maps)
 • Nomenament del contractista
 • Plànol de l’emplaçament en el que la finca sigui clarament identificada (no s’accepten plànols de Google Maps)
 • Poders del representant legal (persona jurídica) o Model d’autorització (persona física)
 • Declaració Responsable Tècnics
 • Nomenament de la Direcció facultativa (assumeix del tècnic competent)
 • Projecte tècnic degudament signat pel tècnic competent i el promotor (per duplicat en el cas de registre presencial) amb estudi bàsic de seguretat i salut, i Coordinador de Seguretat i Salut, i el contingut mínim inclòs a l’annex del model de sol·licitud.

2. Inici de les obres.
Un cop entregada tota la documentació, si no hi ha cap requeriment per part de la FUER, les obres de construcció poden iniciar-se d’immediat.

3. Pagament de l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) i sol·licitud de bonificació.

Un cop presentada la comunicació prèvia d’obres, l’ORGT notificarà al titular de la liquidació del pagament de l’ICIO que correspon al 4% del total del cost de la instal·lació d’autoconsum.

Aquest impost està bonificat al 95% (segons lordenança fiscal núm. 6), però cal demanar-ho de forma expressa. Veure preguntes 19 i 20 per a més informació.

4. Sol·licitud d’autorització administrativa davant de la Generalitat de Catalunya.
Cal inscriure la instal·lació al Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC), via telemàtica i d’acord amb els requisits i formularis de la web.

 

13. Quin suport em pot oferir l’Ajuntament en cas d’estar interessat en fer autoconsum solar?

Per una banda, a través del Servei Rubí Brilla, podem ajudar-te tècnicament a:

 • Resoldre els dubtes que encara et puguin quedar sobre l’autoconsum solar.
 • Assessorar-te per millorar l’eficiència energètica i optimitzar la teva factura elèctrica.
 • Assessorar-te sobre la viabilitat tècnica de realitzar una instal·lació solar en el teu cas particular.

Per sol·licitar suport en qualsevol d’aquests tres aspectes o per qualsevol altre dubte que et pugui sorgir, pots adreçar-te via correu electrònic a rubi_brilla@ajrubi.cat.

 

14. Hi ha bonificacions fiscals per a una instal·lació fotovoltaica?

Sí. L’Ajuntament de Rubí, a través de les ordenances fiscals, ofereix bonificacions fiscals en les quotes de:

 • L’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) – Veure detalls a les preguntes 15 i 16.
 • L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) – Veure detalls a les preguntes 17 i 18.

 

15. Quina és la bonificació en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)?

La bonificació de l’IAE és del 50% durant els 5 anys posteriors a l’any de construcció de la instal·lació fotovoltaica. La bonificació en cap cas pot superar el 50% del cost total de la instal·lació i la quantia màxima de bonificació serà de com a màxim 10.000€.

Aquesta bonificació aplica únicament a aquelles empreses on la instal·lació solar produeixi com a mínim el 30%  de la despesa energètica anual de l’activitat on estigui instal·lada o bé s'hagi aprofitat al màxim la superfície òptima disponible.

Per aquelles instal·lacions fetes a a través d'un PPA (Power Purchase Agreement), en la que la inversió, i per tant la propietat de la instal·lació, sigui diferent del titular del punt de subministrament també hi ha la possibilitat de bonificar l'IAE de la mateixa manera que en els casos en que les empreses adquireixen la instal·lació. La concessió de la bonificació s'associa a la titularitat del punt de subministrament i no al de la instal·lació d'autoconsum.

Aquesta bonificació està regulada per l’Ordenança fiscal nº4.

 

16. Com he de demanar la bonificació en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)?

Cal fer la sol·licitud a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) de forma telemàtica, un cop finalitzada i legalitzada la instal·lació: -Tràmits i pagaments - Presentació d’escrits al Registre - Escrits sobre tributs i multes gestionats per l’ORGT - Presentació d’instàncies o recursos de tributs

La documentació a adjuntar amb la sol·licitud és la següent:

 • Número d'inscripció al Registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC) o, en el seu defecte, document d'acusament de rebuda de la inscripció de la instal·lació generadora d'energia elèctrica al departament competent de la Generalitat de Catalunya. 
 • Certificat final d'obra on hi consti la data de finalització de la instal·lació.

La bonificació concedida es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament. Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament. 

 

17. Quina és la bonificació en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)?

La bonificació de l’ICIO és del 95%.
Aquesta bonificació està regulada per l’Ordenança fiscal nº6.

 

18. Com he de demanar la bonificació en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)?

Cal fer la sol·licitud a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) una vegada presentada la comunicació prèvia d’obres.

Via telemàtica amb certificat digital: cal presentar un escrit al registre de l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) -Tràmits i pagaments - Presentació d’escrits al Registre - Escrits sobre tributs i multes gestionats per l’ORGT - Presentació d’instàncies o recursos de tributs

 

19. Soc una empresa, puc demanar la bonificació de l’IBI?

No. Les empreses no poden gaudir de la bonificació de l’IBI. La bonificació d’aquest impost està destinat als habitatges. Tanmateix, les empreses sí que es poden beneficiar de les bonificacions de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, així com l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

 

20. L’Ajuntament dona algun tipus de subvenció per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques?

No. L’Ajuntament no dóna actualment cap tipus de subvenció per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques ni cap de les parts integrants de l’obra. Tanmateix, podeu consultar les web dels instituts autonòmics i nacional referents a l’energia: l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) i el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), ja que periòdicament obren línies d’ajuda per a instal·lacions d’aprofitament de l’energia renovable.

 

21. Tinc una instal·lació en funcionament des de fa menys de 5 anys. Puc demanar la bonificació de l’IAE?

Tal i com es preveu en les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Rubí, la bonificació d’aquest impost serà durant els primers 5 anys després de la finalització de l’obra, no des de la sol·licitud de la bonificació. Per tant, si fa menys de 5 anys que tens una instal·lació en funcionament, podràs sol·licitar la bonificació, però només en gaudiràs els anys restants fins a arribar al cinquè després de la finalització de l’obra.

 

22. L’empresa que he contractat, pot demanar les bonificacions en nom meu?

Sí. Només caldrà que aporti un document de representació. Totes les sol·licituds les haurà de fer de forma telemàtica a l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) - Tràmits i pagaments - Presentació d’escrits al Registre - Escrits sobre tributs i multes gestionats per l’ORGT - Presentació d’instàncies o recursos de tributs.

 

23. Puc demanar la bonificació de l'IAE si no he fet els tràmits de legalització a l’Ajuntament?

No. Per demanar la bonificació de l’IAE és imprescindible tenir la instal·lació legalitzada a nivell local i de l’Administració de la Generalitat. En cas de no tenir-ho, la instal·lació es pot legalitzar seguint el tràmit de Llicència d’obres (legalització).

 

24. Puc demanar la bonificació de l’IAE si no he legalitzat la instal·lació a la Generalitat de Catalunya?

No. Per demanar la bonificació de l’IAE és imprescindible tenir la instal·lació legalitzada a nivell local i de l’Administració de la Generalitat. Aquí trobaràs els requisits i formularis per legalitzar la instal·lació a la Generalitat de Catalunya.

 

25. Puc connectar-hi el vehicle elèctric?

Sí. La bateria del vehicle elèctric es pot carregar amb l’energia produïda amb la nostra instal·lació d’autoproducció fotovoltaica, contribuint així a la implantació de sistemes d’autoconsum domèstic i a la integració de les energies renovables al transport. En aquest cas la instal·lació també haurà de comptar amb un punt de subministrament per al vehicle.

 

26. Glossari de pàgines i documents d’interès

T'ha estat útil aquesta pàgina?

5
1