Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bonificacions, ajudes i subvencions Et presentem les diferents fórmules que existeixen a Rubí amb la finalitat d'incentivar la instal·lació de sistemes d'autoconsum fotovoltaic al teixit industrial. https://www.rubi.cat/ca/temes/rubi-brilla/industria/autoconsum-solar/bonificacions-ajudes-i-subvencions/@@images/image/preview

Bonificacions, ajudes i subvencions

Et presentem les diferents fórmules que existeixen a Rubí amb la finalitat d'incentivar la instal·lació de sistemes d'autoconsum fotovoltaic al teixit industrial.

Bonificacions fiscals


Si tens pensat posar una instal·lació fotovoltaica per a autoconsum solar a la teva empresa, has de saber que tens dret a gaudir de bonificacions tant en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) com en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

   

Bonificació de l’ICIO (Ordenança fiscal núm. 6)

La bonificació de l’ICIO per a instal·lacions fotovoltaiques és del 95%.

Cal fer la sol·licitud de forma expressa a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) una vegada presentada la comunicació prèvia d’obres a l’Ajuntament, presentant un escrit al registre de l’ORGT > Tràmits i pagaments > Presentació d’escrits al Registre > Escrits sobre tributs i multes gestionats per l’ORGT > Presentació d’instàncies o recursos de tributs.    

   

Bonificació de l’IAE (Ordenança fiscal núm. 4)

La bonificació de l’IAE és del 50% durant els 5 anys posteriors a l’any de construcció de la instal·lació fotovoltaica. La bonificació en cap cas pot superar el 100% del cost total de la instal·lació.

Aquesta bonificació aplica únicament a aquelles empreses on la instal·lació solar produeixi com a mínim el 5% de la despesa energètica anual de l’activitat on estigui instal·lada o bé s'hagi aprofitat al màxim la superfície òptima disponible.

Cal fer la sol·licitud a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) de forma telemàtica, un cop finalitzada i legalitzada la instal·lació (a l’Ajuntament i a la Generalitat): > Tràmits i pagaments > Presentació d’escrits al Registre > Escrits sobre tributs i multes gestionats per l’ORGT > Presentació d’instàncies o recursos de tributs.

La documentació a adjuntar amb la sol·licitud és la següent:

  • Número d'inscripció al Registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC) o, en el seu defecte, document d'acusament de rebuda de la inscripció de la instal·lació generadora d'energia elèctrica al departament competent de la Generalitat de Catalunya. 

Per a l'atorgament de la bonificació, que té caràcter pregat, caldrà un informe favorable del servei tècnic municipal corresponent, el qual es pronunciarà sobre la validesa i efectivitat de la instal·lació realitzada. La bonificació concedida es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament. Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament. 

 

 Pots trobar més informació relacionada amb l’autoconsum solar a l’apartat de preguntes freqüents (FAQs). 

 

Ajudes i subvencions


El juny del 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret 477/2021 pel que es regulen les concessions d’ajudes per a la promoció de l’autoconsum i l’emmagatzematge energètic provinent de fonts renovables.

Aquestes ajudes encara no s’ha regulat a Catalunya mitjançant l’Institut Català de l’energia (ICAEN), que previsiblement ho farà durant la tardor d’aquest 2021.

Les empreses només es podran beneficiar de les ajudes si inicien les instal·lacions d’autoconsum o emmagatzematge després de fer el registre de sol·licitud d’ajuda de la convocatòria, amb previsió de que sigui durant la tardor d’aquest any 2021.  

L’Institut Català d’Energia té aquest canal de contacte per qualsevol dubte referent al seu àmbit d’actuació.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

2
1