Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Documentació necessària per a la preinscripció La sol·licitud de preinscripció es presentarà de forma telemàtica. Al formulari s’hi pot accedir mitjançant un ordinador, tauleta tàctil o telèfon mòbil amb connexió a Internet. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Documentació necessària per a la preinscripció

La sol·licitud de preinscripció es presentarà de forma telemàtica. Al formulari s’hi pot accedir mitjançant un ordinador, tauleta tàctil o telèfon mòbil amb connexió a Internet.

La documentació ha d’anar escanejada (preferiblement) o fotografiada per les dues cares.Cal tenir-la disponible en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-la adjuntar.

 

  Per identificar les dades personals i de filiació

  Documentació identificativa

  • Pel que fa als documents d'identitat del pare, mare, o tutor o tutora legal, que faci la sol·licitud, o de l'alumne o alumna, només és obligatori adjuntar el document si es tracta d'un passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea.
   En el cas de DNI o NIE es validaran les dades per consulta interadministrativa, tot i que és convenient també tenir el document escanejat o fotografiat per si calgués adjuntar el document en cas que la consulta no es pogués fer, o si la persona està utilitzant la sol·licitud en suport informàtic.
  • Certificació electrònica de la inscripció de naixement o llibre de família o bé altres documents relatius a la filiació, només en el cas d'alumnes d'I3 o que són nous al sistema educatiu català, o si s'utilitza la sol·licitud en suport informàtic.
   En el cas que l'alumne o alumna estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
  • De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

   

  Per acreditar criteris que et donen punts

  Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen: No cal aportar cap documentació específica

  • S’entén que un alumne/a té germans/es escolaritzats/es al centre quan aquests/es hi estan escolaritzats/es en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
  • S’entén que un pare, mare o tutor/a legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interinatge o substitució o amb un contracte laboral o administratiu.

  Proximitat del domicili de l’alumne/a: No cal aportar cap documentació específica.

  • En cas que el sistema no pugui comprovar el Padró, caldrà aportar un Certificat municipal de convivència de l’alumne on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

  Proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant.

  S’acreditarà mitjançant l’aportació d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors/es en el règim d’autònoms/es, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

  Renda anual de la unitat familiar

  Documentació acreditativa de certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials, de ser beneficiari/a de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

  Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans/es: No cal aportar cap documentació si aquesta s’ha expedit a Catalunya.

  Si no s’ha expedit a Catalunya, s’han d’aportar els certificats de discapacitats emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

  Condició legal de família nombrosa o monoparental: No cal aportat cap documentació si aquesta s’ha expedit a Catalunya.

  Si no s’ha expedit a Catalunya, cal aportar el carnet de família nombrosa o monoparental vigent emès pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.

  La no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de preinscripció, dins del termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri a efectes de barem.

  La falsedat o el frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

  Un cop tramitada la sol·licitud, rebreu un resguard per correu electrònic.

  Cal revisar que la documentació s’ha validat correctament i que no cal adjuntar cap altra documentació. Es pot adjuntar documentació a la sol·licitud mentre estigui obert el període de presentació de documentació.

  T'ha estat útil aquesta pàgina?

  6
  7