Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Documentació necessària per a la preinscripció Aquest any la sol·licitud de preinscripció es presentarà de forma telemàtica. Al formulari s’hi pot accedir mitjançant un ordinador, tauleta tàctil o telèfon mòbil amb connexió a Internet. https://www.rubi.cat/ca/temes/educacio/preinscripcio-i-matriculacio/documentacio-necessaria-per-a-la-preinscripcio/@@images/image/preview

Documentació necessària per a la preinscripció

Aquest any la sol·licitud de preinscripció es presentarà de forma telemàtica. Al formulari s’hi pot accedir mitjançant un ordinador, tauleta tàctil o telèfon mòbil amb connexió a Internet.

La documentació ha d’anar escanejada (preferiblement) o fotografiada per les dues cares.

Per identificar les dades personals i de filiació

 • Si fas una Sol·licitud electrònica (SE)
  • Si fas la preinscripció per P3 o el teu fill o filla no ha estat mai escolaritzat a Catalunya: el Llibre de família (o altres documents relatius a la filiació)
  • Passaport o document identificatiu d’un país de la UE si aquest és el document que has fet servir per accedir a la sol·licitud.
 • Si fas una Sol·licitud en suport informàtic (SI):
  • Llibre de família (o altres documents relatius a la filiació)
  • DNI, NIE, passaport o document identificatiu d’un país de la UE.

Per acreditar criteris que et donen punts

Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen: No cal aportar cap documentació específica

 • S’entén que un alumne/a té germans/es escolaritzats/es al centre quan aquests/es hi estan escolaritzats/es en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
 • S’entén que un pare, mare o tutor/a legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interinatge o substitució o amb un contracte laboral o administratiu.

Proximitat del domicili de l’alumne/a: No cal aportar cap documentació específica.

 • En cas que el sistema no pugui comprovar el Padró, caldrà aportar un Certificat municipal de convivència de l’alumne on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant.

S’acreditarà mitjançant l’aportació d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors/es en el règim d’autònoms/es, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

Renda anual de la unitat familiar

Documentació acreditativa de ser beneficiari/a de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans/es: No cal aportar cap documentació si aquesta s’ha expedit a Catalunya.

Si no s’ha expedit a Catalunya, s’han d’aportar els certificats de discapacitats emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

Condició legal de família nombrosa o monoparental: No cal aportat cap documentació si aquesta s’ha expedit a Catalunya.

Si no s’ha expedit a Catalunya, cal aportar el carnet de família nombrosa o monoparental vigent emès pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.

La no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de preinscripció, dins del termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri a efectes de barem.

La falsedat o el frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Un cop tramitada la sol·licitud, rebreu un resguard per correu electrònic.

Cal revisar que la documentació s’ha validat correctament i que no cal adjuntar cap altra documentació. Es pot adjuntar documentació a la sol·licitud mentre estigui obert el període de presentació de documentació.

 

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0