Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cercador de la Formació Professional Integrada https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Cercador de la Formació Professional Integrada

FO/CP N2 Soldadura amb Elèctrodes Revestit i TIG

Aquests estudis capaciten per fer soldadures amb arc elèctric amb elèctrodes revestits i soldadures amb arc sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG), d'acord amb les especificacions de procediments de soldadura (WPS), i amb criteris de qualitat, seguretat i respecte a l'entorn.

FO/CP N2 Atenció Sociosanitària a Persones Depedents en Institucions Socials

Aquests estudis capaciten per atendre persones dependents de l'àmbit sociosanitari a la institució on es desenvolupi l’actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar-ne l’autonomia personal i les relacions amb l'entorn.

FO/CP N2 Mecanitzat per Arrancament de Ferritja

Aquests estudis capaciten per realitzar els processos de mecanització per arrencada de ferritja, controlant els productes obtinguts i responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell de les màquines i els equips, amb criteris de qualitat, seguretat i respecte a l'entorn.

FO/CP N2 Muntatge i Manteniment de Sistemes d'Automatització Industrial

Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir sistemes de regulació i control en instal·lacions industrials, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, per aconseguir els criteris de qualitat, complint els plans de prevenció de riscos laborals i mediambientals de l'empresa i la normativa d'aplicació vigent.

FO/CP N2 Muntatge i Manteniment d'instal·lacions de baixa tensió

Aquests estudis capaciten per muntar, mantenir i reparar les instal·lacions elèctriques per a baixa tensió compreses en l'àmbit del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

FO/CP N1 Neteja de Superfícies i Mobiliari en Edificis i Locals

Aquests estudis capaciten per realitzar les tasques de neteja i manteniment de superfícies i mobiliari en edificis i locals seleccionant les tècniques, els estris, els productes i les màquines per garantir la higienització, conservació i manteniment, si és el cas, sota la supervisió del professional competent, complint amb la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut.

CFGM Manteniment Electromecànic

Tècniques de Fabricació • Tècniques d'Unió i Muntatge • Electricitat i Automatismes Elèctrics • Automatismes Pneumàtics i Hidràulics • Muntatge i Manteniment Mecànic • Muntatge i Manteniment Elèctric/Electrònic • Muntatge i Manteniment de Línies Automatitzades • Formació i Orientació Laboral • Empresa i Iniciativa Emprenedora • Anglès Tècnic • Síntesi • Formació en Centres de Treball

CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Automatismes Industrials • Instal·lacions Elèctriques Interiors • Instal·lacions de Distribució • Infraestructures Comunes de Telecomunicació en Habitatges i Edificis • Instal·lacions Domòtiques • Instal·lacions Solars Fotovoltaiques • Màquines Elèctriques • Instal·lacions Elèctriques Especials • Electrònica • Electrotècnia • Formació i Orientació Laboral • Empresa i Iniciativa Emprenedora • Anglès Tècnic • Síntesi • Formació en Centres de Treball

CFGM Gestió Administrativa

La competència general d'aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Curs d’especialització en intel·ligència artificial i Big Data

La competència general d’aquest curs d’especialització consisteix a programar i aplicar sistemes intel·ligents que optimitzen la gestió de la informació i l'explotació de dades massives, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides als estàndards establerts, així com els principis ètics i legals.

FC Alemany A1

Centre de formació professional per a l’ocupació amb més de 40 anys de trajectòria a la ciutat. Impartim formació per a persones en situació d’atur i treballadores en diferents àrees. A l’àrea d’idiomes es poden trobar cursos d’anglès i alemany. La metodologia amb la que treballem a CEMFormació és molt variada, donant especial importància a la comprensió i expressió oral, proposant activitats participatives i dinàmiques, pràctiques i properes al dia a dia de l’entorn laboral i de les inquietuds dels participants. El curs es realitza de forma presencial, tot i que podria seguir-se també a través de l’aula virtual, en la que el participant s’haurà de connectar en l’horari del curs i garantir l’assistència/participació mínima. És obligatòria però, l’assistència a una tutoria presencial al centre. Aquesta formació està subvencionada pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya i dirigida, prioritàriament a persones treballadores i autònomes, tot i que hi ha unes places que poden ser ocupades per a persones en situació d’atur.