Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Servei d'elaboració d'informes d’estrangeria L’Ajuntament realitza els informes d’estrangeria segons la instrucció de la Generalitat de Catalunya: Informe d'adequació de l'habitatge (INF01), infome d'arrelament social (INF02), informe d'integració social (INF03) i informe d'adequació de l'habitatge per renovar autoritzacions de residència (INF04). https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Servei d'elaboració d'informes d’estrangeria

L’Ajuntament realitza els informes d’estrangeria segons la instrucció de la Generalitat de Catalunya: Informe d'adequació de l'habitatge (INF01), infome d'arrelament social (INF02), informe d'integració social (INF03) i informe d'adequació de l'habitatge per renovar autoritzacions de residència (INF04).

Tots els informes s’han de sol·licitar per via instància a l’OAC o mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament, adjuntant la sol·licitud corresponent i la documentació necessària.

INF01: INFORME D'ADEQUACIÓ DE L'HABITATGE

 • Què és?

L'informe acredita que es disposa d'un habitatge adequat i que aquest compleix les condicions d'habitabilitat regulades al Decret 14/2012 (DOGC de 2 novembre de 2012).

 • Per a què serveix?

L’informe d’adequació de l’habitatge és necessari per demanar un reagrupament familiar.

 • Qui ho pot sol·licitar?

Persones estrangeres extracomunitàries, majors d’edat, que disposin d’una autorització de residència renovada o en procés de renovació.

 • Quina documentació s’ha de presentar?
  • Sol·licitud emplenada i signada.
  • Justificant del pagament de la taxa de la Generalitat (import a pagar: 38,22 €). *En el moment de registre a l'Ajuntament de Rubí (OAC), també haureu de pagar una altra taxa per valor de 52'15 €.
  • Certificat d’empadronament de la unitat de convivència.
  • Còpia del NIE de la persona sol·licitant en vigor.
  • Còpia del passaport de la persona sol·licitant i de totes les persones a qui vol reagrupar (en vigor).
  • Escriptura o contracte de lloguer de l’habitatge (contracte de mínim 12 mesos, des de la data de sol·licitud).
  • Dipòsit de fiança a l'INCASÒL.
  • Rebut del darrer mes pagat (hipoteca o contracte de lloguer).
  • Darrer rebut corresponent a alguns dels subministraments (llum, aigua, gas, entre altres).
  • Cèl·lula d’habitabilitat vigent.

* Les persones a reagrupar, majors d'edat, no es poden trobar en situació administrativa irregular a l'Estat Espanyol.

INF02: INFORME D'ARRELAMENT SOCIAL

 • Què és?

Document que fa constar, entre d'altres, el temps de permanència a l'Estat espanyol, els vincles familiars, els mitjans de vida o els programes d’inclusió que s'han dut a terme.

 • Qui ho pot sol·licitar?

Persones estrangeres no comunitàries, majors d'edat (o més grans de 16 anys) empadronades a Rubí, que poden acreditar la seva residència a Espanya durant més de tres anys. I trobar-se en situació administrativa irregular o amb permanència autoritzada per raons d'estada per estudis o de protecció internacional.

 • Per a què serveix?

Per demanar una autorització de residència temporal per arrelament social, quan no és té o es poden demostrar vincles familiars amb autorització de residència.

 • Quina documentació s’ha de presentar?
  • Sol·licitud emplenada i signada.
  • Volant històric de padró on justifiqui els 3 anys continuats de residència al territori espanyol.
  • Còpia del passaport en vigor.
  • Contracte de treball de 40h/setmanals i 1 any de temporalitat*
  • Certificat conforme ha cursat català A1 o superior (mínim 45h) al Servei Local de Català (CNL) o escola d'adults o amb l'ajuntament.
  • Altres certificats de castellà, formatius, etc.
  • Justificants d’haver estat vinculat amb alguna xarxa de voluntariat, etc.

* Excepcions de contracte segons la Instrucció SIMC/TSF/1/2017

INF03: INFORME D'INTEGRACIÓ SOCIAL

 • Què és?

Valora, en la seva globalitat, l’esforç d’integració que ha realitzat la persona durant la seva estada al país.

 • Per a què serveix?

És necessari per a la renovació de les autoritzacions de residència temporal i treball.

 • Qui ho pot sol·licitar?

Persones estrangeres extracomunitàries empadronades a Rubí que han de renovar o modificar el permís de residència temporal, i que no compleixen algun dels requisits previstos per a la renovació.

 • Quina documentació s’ha de presentar?
  • Sol·licitud emplenada i signada.
  • Còpia del passaport en vigor.
  • Còpia del NIE en període de renovació (60 dies abans o 90 dies després de la data de caducitat).
  • Certificat conforme ha cursat català A2 o superior (mínim 45h) al Servei Local de Català (CNL) o escola d'adults o amb l'ajuntament*
  • Altres certificats de castellà, formatius, etc.
  • Justificants d’haver estat vinculat amb alguna xarxa de voluntariat, etc.
  • La persona estrangera sol·licitant podrà acompanyar la sol·licitud de qualsevol document que, segons el seu criteri, sigui determinant de la seva integració social.

* Si la persona no parla el català, el certificat que ha d'acreditar és de 90h.

INF04: INFORME D'ADEQUACIÓ DE L'HABITATGE PER RENOVAR AUTORITZACIONS DE RESIDÈNCIA

 • Què és?

L'informe acredita que es disposa d'un habitatge adequat i que compleix les condicions d'habitabilitat regulades al Decret 14/2012 (DOGC de 02 de novembre de 2012)

 • Per a què serveix?

Per renovar autoritzacions de residència en virtut de reagrupament familiar quan hi ha hagut un canvi de domicili respecte a l’habitatge on es va efectuar el reagrupament.

 • Qui ho pot sol·licitar?

Persones estrangeres no comunitàries, majors d'edat, que disposin d'una autorització de residència renovada i que hagin canviat d'habitatge respecte de la que es va acreditar en el moment de la reagrupació.

 • Quina documentació s’ha de presentar?
  • Sol·licitud emplenada i signada.
  • Justificant del pagament de la taxa de la Generalitat (import a pagar: 38,22€) En el moment de registre a l'Ajuntament de Rubí (OAC), també haureu de pagar una altra taxa per valor de 52'15€.
  • Certificat d’empadronament de la unitat de convivència.
  • Còpia del NIE de la persona sol·licitant en vigor.
  • Còpia del passaport de la persona sol·licitant i de totes les persones a qui vol reagrupar (en vigor)*
  • Escriptura o contracte de lloguer de l’habitatge (contracte de mínim 12 mesos, des de la data de sol·licitud).
  • Dipòsit de fiança a l'INCASÒL.
  • Rebut del darrer mes pagat (hipoteca o contracte de lloguer).
  • Darrer rebut corresponent a alguns dels subministraments (llum, aigua, gas, entre altres).
  • Cèl·lula d’habitabilitat vigent.

* Les persones a reagrupar, majors d'edat, no es poden trobar en situació administrativa irregular a l'Estat Espanyol.

On t'has d'adreçar per fer la instància?


Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) Centre
 
C. Narcís Menard, 13-17
 93 588 70 00 

 oac@ajrubi.cat   per a sol·licitar informació i/o consultes

 Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) Les Torres
 
Rambleta de Joan Miró s/n (davant de l'edifici Rubí Forma)
 93 588 70 00

És necessari demanar cita prèvia en aquest enllaç.

*Aquests tràmits també es poden sol·licitar per la seu electrònica de l'Ajuntament de Rubí.


Per a més informació sobre els tràmits contactar amb: infoestrangeria@ajrubi.cat

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
5