Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Realització dels informes proposta d’estrangeria L’Ajuntament realitza els informes proposta d’estrangeria segons la instrucció SIMC/TSF/1/2017 de la Generalitat de Catalunya: Informe d'adequació de l'habitatge (INF01), informe d'arrelament social (INF02), informe d'integració social (INF03) i informe d'adequació de l'habitatge per renovar autoritzacions de residència (INF04). https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Realització dels informes proposta d’estrangeria

L’Ajuntament realitza els informes proposta d’estrangeria segons la instrucció SIMC/TSF/1/2017 de la Generalitat de Catalunya: Informe d'adequació de l'habitatge (INF01), informe d'arrelament social (INF02), informe d'integració social (INF03) i informe d'adequació de l'habitatge per renovar autoritzacions de residència (INF04).

Tots els informes s’han de sol·licitar per via instància a l’OAC o mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament, adjuntant la sol·licitud corresponent i la documentació necessària.

 

INF01: INFORME D'ADEQUACIÓ DE L'HABITATGE

 • Què és?

L'informe acredita que es disposa d'un habitatge adequat i que aquest compleix les condicions d'habitabilitat regulades al Decret 14/2012 (DOGC de 2 novembre de 2012).

 • Per a què serveix?

L’informe d’adequació de l’habitatge és necessari per demanar un reagrupament familiar.

 • Qui ho pot sol·licitar?

Persones empadronades a Rubí, estrangeres extracomunitàries, majors d’edat, que disposin d’una autorització de residència renovada o en procés de renovació.

 • Quina documentació s’ha de presentar?
 • Sol·licitud emplenada i signada.
 • Justificant del pagament de la taxa de la Generalitat (import a pagar: 38,60 €). *En el moment de registre a l'Ajuntament de Rubí (OAC), també haureu de pagar una altra taxa per valor de 52'15 €.
 • Certificat d’empadronament de la unitat de convivència.
 • NIE de la persona sol·licitant (en vigor).
 • Passaport de la persona sol·licitant i de totes les persones a qui vol reagrupar (primera pàgina i en vigor).
 • Documentació que demostri el vincle familiar (llibre de família, certificat de matrimoni, certificat de naixement, entre altres).
 • Escriptura o contracte de lloguer de l’habitatge.
 • Rebut del darrer mes pagat (hipoteca o contracte de lloguer).
 • Darrer rebut corresponent a alguns dels subministraments de l'habitatge (llum, aigua, gas, entre altres).

* Les persones a reagrupar, majors d'edat, no es poden trobar en situació administrativa irregular a l'Estat Espanyol.

 

INF02: INFORME D'ARRELAMENT SOCIAL

 • Què és?

Document que fa constar el temps de permanència a l'Estat espanyol, els vincles familiars, els mitjans de vida o els programes d’inclusió i formació que s'han dut a terme.

 • Qui ho pot sol·licitar?

Persones  estrangeres no comunitàries majors d'edat, en situació administrativa irregular i empadronades a Rubí en el moment de la sol·licitud que puguin acreditar la seva residència a Espanya durant un mínim de tres anys.

Hi ha exempcions tal com s'indica a la Instrucció SIMC/TSF/1/2017.

 • Per a què serveix?

Per regularitzar la situació administrativa de la persona i obtenir així un permís de residència o de residència i treball.

 • Quina documentació s’ha de presentar?

Arrelament social amb autorització de treball

 • Sol·licitud emplenada i signada.
 • Passaport (primera pàgina i en vigor).
 • Volant històric de padró on justifiqui els 3 anys continuats de residència al territori espanyol (absències no superiors a 120 dies).
 • Contracte de treball:
  • Que garanteixi el Salari Mínim Interprofessional (SMI)
  • Jornada laboral de mínim 30h/setmanals (Excepció: si es tenen menors a càrrec o persones que necessiten mitjans de suport, el contracte podrà ser de 20h/setmanals).
  • Es poden presentar més d'un contracte en dos supòsits:
   • En el sector agrari: contractes concatenats en el temps.
   • Es poden presentar contractes de treball parcials d'una o diferents activitats, sempre que el total de les retribucions siguin el SMI.
 • Certificat conforme ha cursat català A1 o superior (mínim 45h) al Servei Local de Català (CNL) o escola d'adults o amb l'ajuntament.
 • Altres certificats de castellà, formatius, etc.
 • Justificants d’haver estat vinculat amb alguna xarxa de voluntariat, etc.

Arrelament social sense autorització de treball

 • Sol·licitud emplenada i signada.
 • Passaport (primera pàgina i en vigor).
 • Volant històric de padró on justifiqui els 3 anys continuats de residència al territori espanyol (absències no superiors a 120 dies).
 • Estar exempt d'aportar un contracte de feina sempre que es disposi de mitjans econòmics de familiars directes (cònjuge, parella de fet, ascendent i descendent de primer grau i en línia directa) que representin al menys el 100% del IMV amb caràcter anual. 
  • En aquest cas és necessari el NIE del familiar que presenta els mitjans econòmics, el contracte de treball, el certificat d’empadronament de la unitat de convivència i el document que demostri el vincle familiar (llibre de família, certificat de matrimoni, certificat de naixement, entre altres).
 • Certificat conforme ha cursat català A1 o superior (mínim 45h) al Servei Local de Català (CNL) o escola d'adults o amb l'ajuntament.
 • Altres certificats de castellà, formatius, etc.
 • Justificants d’haver estat vinculat amb alguna xarxa de voluntariat, etc.

 

INF03: INFORME D'INTEGRACIÓ SOCIAL

 • Què és?

Valora, en la seva globalitat, l’esforç d’integració que ha realitzat la persona durant la seva estada al país.

 • Per a què serveix?

És necessari per a la renovació de les autoritzacions de residència temporal i treball.

 • Qui ho pot sol·licitar?

Persones estrangeres extracomunitàries empadronades a Rubí que han de renovar o modificar el permís de residència temporal, i que no compleixen algun dels requisits previstos per a la renovació.

 • Quina documentació s’ha de presentar?
  • Sol·licitud emplenada i signada.
  • Passaport (primera pàgina i en vigor).
  • NIE en període de renovació (60 dies abans o 90 dies després de la data de caducitat).
  • Volant històric de padró on justifiqui els 3 anys continuats de residència al territori espanyol (absències no superiors a 120 dies).
  • Contracte de treball.
  • Informe de vida laboral actualitzat.
  • Inscripció com a demandant d'ocupació.
  • Certificat conforme ha cursat català A2 o superior (mínim 45h) al Servei Local de Català (CNL) o escola d'adults o amb l'ajuntament*
  • Altres certificats de castellà, formatius, etc.
  • Justificants d’haver estat vinculat amb alguna xarxa de voluntariat, etc.
  • La persona estrangera sol·licitant podrà acompanyar la sol·licitud de qualsevol document que, segons el seu criteri, sigui determinant de la seva integració social.

* Si la persona no parla el català, el certificat que ha d'acreditar és de 90 h.

 

INF04: INFORME D'ADEQUACIÓ DE L'HABITATGE PER RENOVAR AUTORITZACIONS DE RESIDÈNCIA

 • Què és?

L'informe acredita que es disposa d'un habitatge adequat i que compleix les condicions d'habitabilitat regulades al Decret 14/2012 (DOGC de 02 de novembre de 2012)

 • Per a què serveix?

Per renovar autoritzacions de residència en virtut de reagrupament familiar quan hi ha hagut un canvi de domicili respecte a l’habitatge on es va efectuar el reagrupament.

 • Qui ho pot sol·licitar?

Persones empadronades a Rubí, estrangeres no comunitàries, majors d'edat, que disposin d'una autorització de residència renovada i que hagin canviat d'habitatge respecte de la que es va acreditar en el moment de la reagrupació.

 • Quina documentació s’ha de presentar?
  • Sol·licitud emplenada i signada.
  • Justificant del pagament de la taxa de la Generalitat (import a pagar: 38,60 €). En el moment de registre a l'Ajuntament de Rubí (OAC), també haureu de pagar una altra taxa per valor de 52'15 €.
  • Certificat d’empadronament de la unitat de convivència.
  • NIE de la persona sol·licitant (en vigor).
  • Passaport de la persona sol·licitant i de totes les persones a qui vol reagrupar (primera pàgina i en vigor)*
  • Documentació que demostri el vincle familiar (llibre de família, certificat de matrimoni, certificat de naixement, entre altres).
  • Escriptura o contracte de lloguer de l’habitatge.
  • Rebut del darrer mes pagat (hipoteca o contracte de lloguer).
  • Darrer rebut corresponent a alguns dels subministraments de l'habitatge (llum, aigua, gas, entre altres).

* Les persones a reagrupar, majors d'edat, no es poden trobar en situació administrativa irregular a l'Estat Espanyol.

 

On t'has d'adreçar per fer la instància?


Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)
 
C. Narcís Menard, 13-17
 93 588 70 00 
 oac@ajrubi.cat per sol·licitar informació i/o consultes

   

És necessari demanar cita prèvia en aquest enllaç.

*Aquests tràmits també es poden sol·licitar per la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Rubí.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

1
5