Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tràmits i permisos El camí per legalitzar una instal·lació fotovoltaica pot ser sinuós. Et donem totes les indicacions perquè no et perdis. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Tràmits i permisos

El camí per legalitzar una instal·lació fotovoltaica pot ser sinuós. Et donem totes les indicacions perquè no et perdis.

La tramitació d’una instal·lació d’autoconsum es fa a 2 nivells.

 • D’una banda, abans d’iniciar les obres de la instal·lació, cal fer el tràmit municipal corresponent: la comunicació prèvia d’obres amb tècnic.
 • D’altra banda, hi ha el tràmit de seguretat industrial i energètic amb l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya, que en aquest cas és la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera.

 

Quins passos has de seguir


 1. Pagament de la taxa per comunicació d’obres. L’import de la taxa és de 298,15€, segons l’establert a l’ordenança fiscal nº17.
 • Opció 1: Cal presentar una instància genèrica via telemàtica (amb certificat digital) a l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) sol·licitant l’autoliquidació de la taxa.

A la web de l’ORGT cal seguir la ruta següent: > Tràmits i pagaments > Presentació d’escrits al Registre > Escrits sobre tributs i multes gestionats per l’ORGT > Presentació d’instàncies o recursos de tributs.

Caldrà indicar les dades del subjecte passiu (DNI, nom i adreça), tipus d’obra (comunicació prèvia d’obres amb tècnic), adreça de la instal·lació, referència cadastral i el pressupost de referència (sense IVA).

En pocs dies l’ORGT enviarà per correu electrònic un enllaç amb un codi per poder descarregar-se la carta de pagament. Caldrà fer el pagament i conservar el justificant per adjuntar amb la sol·licitud de comunicació prèvia.

 • Opció 2: Presencialment (només per a persones físiques) sol·licitant cita prèvia per recollir l’autoliquidació de la taxa i fer el pagament a una entitat bancària.

Per a qualsevol dubte o problema relacionat amb aquest tràmit es pot enviar un correu a orgt.atenciociutadana@diba.cat o bé trucar al telèfon 93 202 98 02.

 

 1. Realitzar la sol·licitud de la Comunicació prèvia d’obres amb tècnic.
 • Opció 1: Via telemàtica amb certificat digital. Un cop presentada la sol·licitud, l’interessat rebrà una notificació amb la carta de pagament per tal de formalitzar el pagament de la fiança en concepte de possibles desperfectes a la via pública.
 • Opció 2: Presencialment, a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC). La fiança en concepte de possibles desperfectes a la via pública pot liquidar-se directament en el moment de presentar la documentació.

La documentació a adjuntar és la següent:

 • Sol·licitud de comunicació d’obres per duplicat
 • Document justificatiu del pagament de la taxa per comunicació prèvia d’obres
 • Autorització de la comunitat de propietaris si s’escau
 • Declaració Responsable Tècnics
 • Pressupost de la instal·lació, signat i segellat per l’empresa instal·ladora
 • Nomenament del contractista
 • Nomenament de la Direcció facultativa (assumeix del tècnic competent)
 • Projecte tècnic degudament signat pel tècnic competent i el promotor (2 exemplars) amb estudi bàsic de seguretat i salut, i Coordinador de Seguretat i Salut.
 • Fotografies a color i en bona resolució de l’estat actual de la finca (no s’acceptaran fotografies extretes de Google Maps)
 • Plànol de l’emplaçament del PGO (signat). Es pot demanar la informació a l’Oficina del Plànol de la Ciutat: infoplanejament@ajrubi.cat
 • Documents justificatius de la constitució de Fiances en concepte de possibles desperfectes a la via pública (2% del pressupost de la instal·lació, amb un import mínim de 150€).
 • Estudi de gestió de residus de construcció i demolició (PROGROC). NOTA: indicar la quantitat de 0 residus si s’escau.
 • Poders del representant legal (persona jurídica) o model d’autorització (persona física)

 

 1. Inici de les obres

Un cop entregada tota la documentació, si no hi ha cap requeriment per part de la FUER o l’OAC, les obres de construcció poden iniciar-se d’immediat.

 

 1. Pagament de l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) i sol·licitud de bonificació.

Un cop presentada la comunicació prèvia d’obres, l’ORGT notificarà al titular de la liquidació del pagament de l’ICIO que correspon al 4% del total del cost de la instal·lació d’autoconsum.

Aquest impost està bonificat al 95% (segons l’ordenança fiscal núm. 6), però cal demanar-ho de forma expressa. Veure apartat de “Bonificacions fiscals”.

 

 1. Sol·licitud d’autorització administrativa davant de la Generalitat de Catalunya.
  Cal inscriure la instal·lació al Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC), via telemàtica i d’acord amb els requisits i formularis de la web.

  

 Podeu trobar més informació relacionada amb l’autoconsum solar a l’apartat de preguntes freqüents. 

T'ha estat útil aquesta pàgina?

2
0