Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Normativa Normatives, instruccions i ordenances vigents en matèria de residus. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Normativa

Normatives, instruccions i ordenances vigents en matèria de residus.

La normativa en matèria de residus és molt extensa. Al següent enllaç pots trobar una relació de les publicades per estaments superiors:

 Normativa europea, estatal i autonòmica en matèria de residus 

 

Normativa local


 Pel que fa a la normativa local, el 24 de febrer de 2022 s'aprova:

 L'ordenança reguladora de la prevenció i gestió dels residus municipals i de la neteja viària de Rubí  (BOPB 11/04/2022)

L’ordenança regula tres àmbits: la prevenció de residus, la seva gestió i la neteja viària.

  • Prevenció de residus: es fa especial èmfasi en evitar el malbaratament alimentari, els residus d’envasos i plàstics d’un sol ús, la prevenció de residus en festes i actes populars, els que genera la publicitat comercial i la reutilització de productes i materials.
  • Gestió de residus: l’ordenança regula les recollides selectives, les recollides comercials i els serveis de deixalleria.
  • Neteja viària: es posa de rellevància el dret de la ciutadania de disposar d’un entorn net, es concreten els deures de respecte als altres i al conjunt de la ciutat, i es delimiten les competències en neteja viària que pertoquen als serveis municipals de neteja. 

L’ordenança estableix un règim sancionador per donar garanties per la correcta gestió dels residus i la neteja de la ciutat. Es contemplen 3 nivells de tipificació de les sancions: lleu, greu i molt greu.

  • Suposen una infracció lleu incomplir l’horari establert per a la recollida de les diverses fraccions; dipositar els residus en un contenidor o cubell diferent del que els correspon; no utilitzar les deixalleries municipals o els gestors autoritzats per al lliurament dels residus especials; utilitzar les papereres per dipositar-hi les bosses d’escombraries, entre d’altres.
  • Es consideren infraccions greus utilitzar el servei municipal de recollida de residus si s’ha acreditat la recollida per mitjà d’un gestor privat; trencar o bolcar contenidors; impedir l’accés a l’establiment o dificultar la tasca a l’Administració municipal o als seus inspectors, entre d’altres.
  • I són infraccions molt greus cremar contenidors; exercir la coacció o l’amenaça sobre les autoritats o els inspectors; o reincidir en la comissió de faltes greus.

Globalment, l’aplicació de l’ordenança contribuirà a reduir l’impacte dels residus que genera l’activitat humana; a fer front als grans reptes mundials en matèria de medi ambient, i a frenar els efectes derivats de l’emergència climàtica. "Des de l’Ajuntament tenim com a objectius prioritaris la correcta gestió dels residus generats al municipi, basada en criteris de sostenibilitat, així com poder disposar d’un entorn net i saludable. Vull fer molt èmfasi en aquest darrer punt. Com a ciutat no ens podem permetre conductes incíviques que embrutin l’entorn, tant natural com urbà", ha dit Ana María Martínez Martínez.

L’article 45 de la Constitució espanyola diu que tothom té dret a disposar d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, i el deure de conservar-lo. I que la llei fixarà sancions penals o, en el seu cas, administratives, per als qui violin aquest precepte, establint l’obligació d’aquest de reparar el dany causat.

L’Ordenança és un element que propicia una gestió dels residus basada en criteris de sostenibilitat. Tot i així, és necessari que l’Ajuntament es doti dels instruments sancionadors i coercitius adequats i proporcionats per poder garantir el compliment de les prescripcions legals i la correcció de les infraccions.

 

Altres documents públics


 Instrucció sobre l'ambientalització de les festes populars rubinenques en matèria de residus (BOPB 18/01/2023)
Detall de com s'ha de concretar l’ambientalització de les festes i actes populars, pel que fa a la prevenció de residus, a la seva gestió i a l'ús de vaixella ambientalment sostenible en tots els esdeveniments populars que es realitzen a la ciutat.

 Preu públic per la venda i lloguer de vaixella ambientalment sostenible   
Text que recopila els preus públics per a l'adquisició d'elements de vaixella per cobrir les necessitats dels esdeveniments populars a la ciutat, així com els requisits per a obtenir-ne bonificacions.

 Ordenança fiscal núm. 16 
A través d'aquesta ordenança s'estableixen les taxes pel servei de recollida i transport dels residus municipals, altres residus urbans i per l'utilització del servei de deixalleria.

 Instrucció núm. 12 sobre el consum responsable del paper a les dependències municipals 
Instrucció de gerència que estableix l'ús preferent de paper reciclat i el seu consum responsable per garantir que l'activitat pròpia de l'Ajuntament es desenvolupa dins la protecció del medi ambient.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

2
0