Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Rubí L’Ajuntament de Rubí, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha elaborat el Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) de la ciutat. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Rubí

L’Ajuntament de Rubí, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha elaborat el Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) de la ciutat.

PMUS_imatge

 

Què és i per a què serveix el PMUS?


És el document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible del municipi. L’objectiu del PMUS és definir les estratègies de futur en matèria de mobilitat, en consonància amb el foment dels modes de desplaçament més sostenibles (a peu, en bicicleta i en transport públic), la cohesió social i la defensa del medi ambient, garantint una millor qualitat de vida per a totes les persones que resideixen, treballen i desenvolupen les seves activitats al municipi. 

 

Per què Rubí elabora el PMUS?


El municipi de Rubí està obligat a aprovar el Pla de mobilitat urbana sostenible pel compliment de les següents normes supramunicipals:

 • Obligatori per llei (Decret Legislatiu 2/2003) per a capitals de comarca i municipis amb més de 50.000 habitants.
 • Obligatori per llei (Pla Director de Mobilitat) per a municipis amb més de 20.000 habitants. 
 • Obligatori per llei (Decret 226/2006) per als municipis que es troben dins les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric.

 

Aprovació del PMUS


A finals del 2012 es van dur a terme diversos plenaris veïnals amb l'objectiu principal de presentar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible als rubinencs i les rubinenques. Es va convocar a les entitats i a la ciutadania en general de cada zona: zona 1 (urbanitzacions, Can Fatjó, Sant Jordi Parc i Font de la Via); zona 2 (Ca n’Oriol, El Pinar, Zona Nord i Can Rosés); zona 3 (Ca n’Alzamora, Can Vallhonrat, Les Torres i 25 de Setembre), i zona 4 (Centre, Plana del Castell, Mercat, Rubí 2000, Plana Can Bertran i Sector Z).

La redacció del Pla de mobilitat urbana sostenible es va iniciar al 2014 i es va reprendre al 2017, actualitzant les dades de la diagnosi i propostes. Entre gener i febrer del 2018 es va realitzar la participació ciutadana. Aquesta participació va constar de:

 • Qüestionari online entre els dies 29 de gener i 2 de febrer de 2018.
 • Punts de participació presencials a diferents equipaments del municipi.
 • Sessions sectorials a diferents col·lectius: 
  • Diversitat funcional, AMPAS i ciclistes (25/1/2018)
  • Gent Gran (1/2/2018)
  • CECOT i comerç (24/1/2018)
  • Taxistes i TPU ─auto Castellbisbal, Rubí Bus, Moventis─ (22/2/2018)

Totes les sessions van tenir el suport dels tècnics municipals, tècnics de l’empresa de participació EDAS SL i tècnics de l’empresa AIM.

El document de treball es va actualitzar amb les aportacions recollides a la participació i a les reunions tècniques.

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 22 de maig de 2019, va aprovar inicialment el Pla de mobilitat urbana sostenible de Rubí, així com l’Estudi ambiental estratègic.

El document es va sotmetre a informació pública durant el termini de 45 dies hàbils mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de major circulació, en un dels diaris d’àmbit local, a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Rubí.  

Durant el termini indicat es van poder presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments mitjançant qualsevol de les formes de presentació d’escrits davant les administracions públiques previstes a la legislació corresponent. 

Finalment, la Junta de Govern Local va acordar l'aprovació definitiva del document el 25 de juny de 2020.

 

Documents del PMUS


El Pla de mobilitat urbana sostenible de Rubí 2018-2023 es compon dels següents documents:

 • Memòria: Anàlisi i diagnosi de l’oferta i demanda de la mobilitat a peu, en bicicleta, en transport públic, en vehicle privat, aparcament i transport de mercaderies. Establiment d’objectius i escenaris. Síntesi de la participació. 
 • Actuacions: 49 actuacions descrites i fitxes resum agrupades per mode de transport (mobilitat a peu, en bicicleta, en transport públic, en vehicle privat, aparcament i transport de mercaderies). El pla d’acció inclou la proposta tècnica per a la mobilitat a peu, on s’inclou l’ampliació de la zona pacificada al trànsit i zones 30, així com la xarxa de vianants amb la definició d’uns eixos prioritaris, i altres propostes tècniques en relació a la mobilitat en bicicleta, transport col·lectiu, vehicle privat motoritzat i pla d’aparcament. Calenderització per triennis i pressupost aproximat de les actuacions (1,6 M € en el període de 6 anys). 
  • Fase A (1-3 anys): 671.100 €
  • Fase B (3-6 anys) 958.900 €
  • Fase C (més de 6 anys): 558.100 €
 • Plànols: Informació gràfica del PMUS en 40 plànols. 
 • Documentació ambiental: Estudi Ambiental Estratègic. 
 • Annexes:
  • ANNEX A – Plànols (inclosos al Volum I del Document III)
  • ANNEX B – Recompte de vianants
  • ANNEX C.1 – Recompte direccional de vehicles
  • ANNEX C.2 – Aforaments automàtics de vehicles
  • ANNEX D – Participació ciutadana
  • ANNEX E.1 – Models d’enquestes
  • ANNEX E.2 – Respostes de les enquestes als operaris de les DUM
  • ANNEX E.3 – Enquesta de mobilitat quotidiana
  • ANNEX F – Mapes de superacions dels nivells sonors

T'ha estat útil aquesta pàgina?

4
8