Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Òrgans de govern i funcions Segons el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Rubí, entre els òrgans de govern municipal hi figuren l’Alcalde/ssa, el Ple municipal, els i les Tinents d’Alcaldia, les Comissions informatives i la Comissió Especial de Comptes, entre d'altres. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Òrgans de govern i funcions

Segons el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Rubí, entre els òrgans de govern municipal hi figuren l’Alcalde/ssa, el Ple municipal, els i les Tinents d’Alcaldia, les Comissions informatives i la Comissió Especial de Comptes, entre d'altres.

Segons el Reglament Orgànic Municipal (ROM), aprovat el mes de febrer de 2021, els òrgans de govern són:

 

Òrgan

Competències

Alcaldessa
 • Presidenta de l'Ajuntament, representant de la ciutat i cap del govern municipal.
 • Li correspon presidir tots els òrgans municipals de caràcter col·legial.
 • Representar i defensar els interessos de la ciutat.
 • Direcció i administració dels afers de la ciutat.

Més detalls: article 10 del ROM.

Ple municipal
 • Consulta les seves competències.
Junta de Govern Local
 • Consulta les seves competències.
Tinents d'Alcaldia
 • Substituir l'Alcaldessa en cas d'absència, assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives.
 • Competències delegades per l'Alcaldia.

Més detalls: secció segona del ROM.

Comissions informatives
 • Tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actuï amb competències delegades pel Ple.
 • Propiciar la síntesi en les postures dels diversos grups i debatre els assumptes que li encarregui el Ple així com proporcionar als grups municipals la informació detallada.

Més detalls: capítol tercer del ROM.

Comissió Especial de Comptes
 • Analitzar i dictaminar els comptes generals del pressupost i els comptes de patrimoni de l'exercici econòmic tancat.

Més detalls: secció segona del ROM.

Junta de Portaveus
 • Estudi, informe o consulta dels assumptes que l'alcalde o alcaldessa decideixi sotmetre a la seva consideració.
 • Presentar mocions al Ple.
 • Respondre a les qüestions que li hagi encarregat el Ple, la Junta de Govern Local o l'Alcaldia.
 • Exercir la facultat de prendre acords d'eficàcia externa de naturalesa institucional, com ara declacions o mocions.
 • Assessorar potestativament l'Alcaldia a l'hora de prendre les decisions exraordinàries a què fa referència la legislació de règim local.

Més detalls: secció quarta, articles 81-83 del ROM.

Òrgans desconcentrats
 • Capítol Quart del ROM.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

2
2