Sou a: Inici / Ajuntament / El Consistori / Estructura política / Òrgans de govern i funcions

Funcions dels òrgans de govern

Segons el Reglament Orgànic Municipal (ROM) els òrgans de govern són:

ÒrganCompetències
Alcaldessa
 • Presidenta de l'Ajuntament, representant de la ciutat i cap del govern municipal.
 • Li correspon presidir tots els òrgans municipal de caràcter col·legial.
 • Representar i defensar els interessos de la ciutat.
 • Direcció i administració dels afers de la ciutat.
  (més detalls: article 27 del ROM municipal)
El Ple Municipal Detall competències
Junta de Govern Local Detall competències
Tinents d'Alcaldia
 • Substituir l'Alcaldessa en cas d'absència assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives.
 • Competències delegades per l'Alcaldia.
 • (més detalls: Secció cinquena del ROM municipal)
Les Comissions Informatives
 • Debatre els assumptes que li encarregui el Ple Municipal.
 • Fiscalització i control dels òrgans de govern municipal.
 • Tractar i informar tots els assumptes corresponentsa les matèries assignades.
 • (més detalls: Capítol Segon ROM municipal)
Comissió Especial de Comptes
 • Analitzar i dictaminar els comptes generals del pressupost i els comptes de patrimoni de l'exercici econòmic tancat.
 • (més detalls: Articles 64-69 ROM municipal)
La Junta de Portaveus
 • Interpretar el ROM.
 • Assessorar l'Alcaldessa de les qüestions d'ordre del ple Municipal.
 • Emetre la seva opinió quant a la celebració de les sessions plenàries fora de la Casa de la Vila.
 • Presentar mocions al Ple.
Òrgans desconcentrats
 • Compartir