Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Procés i etapes El procés de redacció i tramitació d’un POUM està regit per la legislació urbanística vigent, que en determina el contingut i documentació, les etapes, així com el procediment de tramitació. Tot el procediment compta amb un Programa de Participació Ciutadana que ha de permetre que tant la ciutadania com el teixit empresarial i associatiu puguin prendre part en la definició del rumb urbanístic de la ciutat en els propers anys. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Procés i etapes

El procés de redacció i tramitació d’un POUM està regit per la legislació urbanística vigent, que en determina el contingut i documentació, les etapes, així com el procediment de tramitació. Tot el procediment compta amb un Programa de Participació Ciutadana que ha de permetre que tant la ciutadania com el teixit empresarial i associatiu puguin prendre part en la definició del rumb urbanístic de la ciutat en els propers anys.
 • Redacció de Programa de participació ciutadana (PPC): El Programa de participació ciutadana és el document que expressa les mesures i actuacions previstes per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de planejament, com la formulació d'al·legacions, suggeriments o propostes alternatives en el procés de redacció i tramitació del POUM. El PPC dotarà de contingut i gestionarà tots els esdeveniments i mecanismes que es plantegen per tal de recollir i fer partícips a la població del procés de redacció del POUM. 
 • Aprovació del Programa de Participació Ciutadana (PPC): El PPC s’aprova per acord del Ple municipal.

Els instruments i accions que es duguin a terme quedaran recollits a l'apartat web Participació ciutadana

 • Redacció de l’avanç del POUM: L’avanç del POUM és el document d’objectius, criteris fonamentals i prioritats de la proposta d’ordenació i alternatives del nou model territorial que es preveu per al municipi. Inclou una síntesi de les alternatives estudiades per al municipi. Aquest document serveix de base per guiar tot el procés i per treballar en l’elaboració del POUM definitiu amb el màxim d’informació i eines possibles. 
 • Paral·lelament, el POUM s’ha de sotmetre a tramitació ambiental (Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària) que comença amb l’elaboració del Document Inicial Estratègic (DIE) on, entre d’altres, es fa una diagnosi dels aspectes ambientalment rellevants del municipi, es proposen els objectius ambientals a tenir en compte i s’avaluen ambientalment les alternatives considerades. 
 • Aprovació de l’avanç del POUM: L’avanç del POUM s’aprova per acord del Ple municipal.
 • Exposició pública: Un cop aprovat l’avanç, l’Ajuntament obre un període d’informació i exposició pública del document. Durant aquest temps, els documents corresponents a l’avanç aprovat són consultables per tal que tot el públic interessat pugui valorar-los i fer arribar els suggeriments que consideri oportuns. 
 • Informes de la Direcció General d’Urbanisme: Simultàniament al període d’informació pública, l’Ajuntament tramet l’avanç de planejament al Departament corresponent de la Generalitat per tal que l’Òrgan Ambiental corresponent emeti el Document d’Abast i perquè la Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) emeti el primer Informe Urbanístic Territorial. A banda, des del l’òrgan Ambiental també es realitzen consultes a les administracions públiques afectades per tal que emetin els corresponents informes en relació amb la proposta d’avanç.
 • Redacció de la proposta inicial del POUM: En aquesta fase es redacta el document amb la concreció de les propostes. La documentació incorpora: memòria d’ordenació, normes urbanístiques, plànols d’informació i d’ordenació, estudi d’avaluació de mobilitat generada, memòria social, agenda i avaluació econòmica i estudi ambiental estratègic.
 • Participació: Aquesta fase té en compte la recopilació de les aportacions, propostes i suggeriments recollits en el procés participatiu realitzat durant les fases anteriors.
 • Aprovació inicial del POUM: Per acord del Ple municipal, l’Ajuntament aprova inicialment el POUM, i simultàniament s’acorda la suspensió preceptiva de l’atorgament de llicències.
 • Exposició pública del POUM aprovat inicialment: Durant el període de 45 dies, com a mínim, l’expedient ha d’estar a disposició de qualsevol persona que el vulgui consultar (en els terminis assenyalats en el programa de participació ciutadana), i s’hi poden formular les al·legacions que es considerin adients.
  Informes dels organismes sectorials: Alhora, el POUM es remet als organismes públics implicats i les administracions públiques afectades perquè emetin els informes preceptius.
 • Redacció del document per a l’aprovació provisional: A partir dels informes de les administracions afectades i de les al·legacions rebudes de particulars i públic interessat s’esmena el document aprovat inicialment, tot donant resposta a les al·legacions. S’afegeix també a la documentació del POUM el document resum del procediment d’avaluació ambiental. 
 • Aprovació provisional del POUM: Per acord del Ple municipal, l’Ajuntament aprova provisionalment el POUM.
 • Sol·licitud d’informes: Si s’escau, es torna a demanar un informe a les administracions afectades per verificar que el POUM aprovat provisionalment s’adequa als seus requeriments.
 • Tramesa del document aprovat provisionalment a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona perquè emeti una resolució. 

En cas que la resolució emesa per la CTUAMB requereixi de Text refós, caldrà introduir les esmenes pertinents al document. Un cop elaborat el Text refós del POUM, aquest haurà de ser verificat per acord de Ple i tramès a la CTUAMB perquè emeti la resolució definitiva. 

Un cop finalitzi tot el procés descrit, el POUM constarà de tot un seguit de documents, entre els quals destaquen els següents:

 • Memòria d’ordenació
 • Normes urbanístiques
 • Plànols d’informació i d’ordenació
 • Agenda i avaluació econòmica i financera
 • Documentació d’avaluació ambiental
 • Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
 • Memòria social