Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sanitat vegetal El Servei de Parcs i Jardins és l’encarregat de portar a terme les tasques de protecció, defensa, control i eradicació de plagues i malalties de les espècies vegetals que conformen el verd urbà. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Sanitat vegetal

El Servei de Parcs i Jardins és l’encarregat de portar a terme les tasques de protecció, defensa, control i eradicació de plagues i malalties de les espècies vegetals que conformen el verd urbà.

És necessari prevenir i actuar contra les plagues i malalties que afecten l’arbrat viari així com a la resta d’espècies vegetals que constitueixen els espais verds i així poder evitar:

 1. La mort i pèrdua de les espècies i/o individus afectats.
 2. Els perills pel trencament i caiguda de les parts afectades.
 3. Les molèsties i afectacions que produeixen a les persones.

Aquest control s’ha de realitzar triant aquells sistemes i tècniques que no suposin cap risc per a la salut humana i, a la vegada, siguin el més respectuosos possible amb el manteniment de la biodiversitat.

    

Foto sanitat vegetal

 

Bones pràctiques en control de plagues, malalties i males herbes


És primordial fer un diagnòstic precís de la problemàtica que es vol tractar i fixar el llindar de tolerància per a cada situació concreta. Amb el llindar ja establert, cal escollir la millor opció i estratègia de control tenint en compte:

 1. L’ús de productes biològics.
 2. Evitar, com a norma general, els plaguicides químics. En data 1 de juliol de 2017 el Ple de l’Ajuntament va aprovar una Moció sobre l’ús del glifosat a Rubí, amb l’objectiu d’eradicar l’ús de glifosat al municipi i substituir-ho per herbicides no contaminants, l’Ajuntament de Rubí no utilitza glifosat i potencia els sistemes de control respectuosos amb el medi ambient.En el cas de no existir alternativa viable a l’aplicació de tractaments amb productes fitosanitaris de síntesi, s’utilitzarà el més específic per a la plaga o malaltia a controlar i de menor perillositat, valorant les millors tècniques i productes disponibles i avaluant els riscos que comporta.
 3. L’ús de sistemes manuals i/o mecànics, com per exemple la tala i retirada de nius de processionària del pi.
 4. La introducció d’insectes beneficiosos i el manteniment de la fauna accessòria que controlen les plagues de manera natural.
 5. L’ús de trampes de feromones i tractaments amb endoteràpia per injecció als arbres
 6. Evitar els tractaments en àrees de jocs infantils i en llocs on hi hagi persones vulnerables.
 7. La comprovació de les condicions meteorològiques en el moment de l’aplicació
 8. La valoració de la relació cost-efectivitat a curt i llarg termini.

    

Condicions específiques per a l'ús de productes fitosanitaris en àmbits no agraris


El Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios és d’aplicació en l’àmbit municipal.

Aquest RD és aplicable en espais d’ús privats en habitatges (jardins, plantes d’interior, horts, etc.), així com als espais utilitzats pel públic en general.

    

Usuaris no professionals


Els usuaris no professionals poden realitzar tractaments en els següents àmbits i amb els següents tipus de productes (article 49):

 1. En jardins domèstics d'exterior i horts familiars, amb productes expressament autoritzats per a ús no professional en aquests àmbits, d'acord amb els requisits especificats en l'annex VIII del RD.
 2. En la jardineria domèstica d'interior, amb productes envasats com aerosol o en altres tipus d'envàs concebuts expressament per a l'aplicació directa del seu contingut, d'acord amb els requisits especificats en l'annex VIII del RD.
 3. Les persones usuàries no professionals han de complir les condicions de les etiquetes i desar els productes fitosanitaris en un armari fora de l’abast dels nens, preferentment en un local on aquests no tinguin accés. Els envasos de productes que es comercialitzin per a usuaris no professionals no poden excedir les capacitats següents:

- Un litre, quan es tracti d’aerosols o altres tipus d’envasos dissenyats per aplicar directament el producte fitosanitari ja diluït contingut.

- 500 g o 500 ml per a qualsevol altre tipus de preparats.

Queden prohibits:

 1. Els tractaments mitjançant aeronaus.
 2. Els tractaments amb productes fitosanitaris preparats en forma de pols mitjançant tècniques d'aplicació per espolsada amb assistència pneumàtica, excepte el cas de tractaments confinats en hivernacles, magatzems o altres espais estancs.
 3. La utilització de productes fitosanitaris, sota condicions diferents a les que s'estableixen en el Reial decret, sense perjudici de les establertes en l'autorització de cada producte fitosanitari.

Així mateix, es prohibeix als usuaris no professionals la utilització de productes fitosanitaris, excepte en els usos concrets que preveu l’article 49 i amb les restriccions que s’hi estableixen.

   

Usuaris professionals


L’aplicació de productes fitosanitaris només pot ser realitzada per usuaris professionals amb l’assessorament previ sobre la gestió integrada de plagues i la subscripció d’un contracte (amb l’excepció dels espais d’ús privat en habitatges i complint les condicions de l’article 49).

Els usuaris professionals estan obligats a sol·licitar autorització a l’Ajuntament amb una antelació de 10 dies hàbils mitjançant una instància dirigida al Servei de Sostenibilitat i Medi. La sol·licitud s’ha d’acompanyar del pla de treball, del document o documents d’assessorament i del contracte o contractes respectius. L’empresa de tractament, en el termini màxim de dos dies comptats des de l’endemà de presentar la sol·licitud, ha d’informar els veïns de l’interessat, o interessats, del lloc i data de realització del tractament objecte de la sol·licitud així com la identificació dels productes fitosanitaris que s’han d’utilitzar, a fi de possibilitar que disposin de temps suficient per adoptar les precaucions convenients

En els espais utilitzats pel públic en general, el responsable de l’aplicació ha de:

 1. Adoptar les mesures necessàries per evitar que es produeixi l’accés de tercers, tant durant l’execució dels tractaments com durant el període de temps següent que s’hagi determinat necessari per a cada cas.
 2. Realitzar els tractaments en horaris en què la presència de tercers sigui improbable, llevat que es tracti de jardins tancats o que sigui possible establir una barrera senyalitzada que adverteixi el públic de la prohibició de l’accés a l’àrea compresa dins del perímetre senyalitzat.

 

Enllaços relacionats

T'ha estat útil aquesta pàgina?

1
0