Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Contractes i convenis En aquest apartat pots consultar tot allò relacionat amb la contractació pública, així com la relació de convenis vigents que el Consistori ha signat amb diferents entitats i organismes. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Contractes i convenis

En aquest apartat pots consultar tot allò relacionat amb la contractació pública, així com la relació de convenis vigents que el Consistori ha signat amb diferents entitats i organismes.

En aquest apartat podeu consultar la informació relativa a l'activitat contractual de l'Ajuntament de Rubí, tant de la contractació pública, mitjançant el Perfil del Contractant, com de tots els contractes menors realitzats pel consistori.

Així mateix, teniu accés a documentació sobre les convocatòries i les actes de les meses de contractació i els informes de contractació als enllaços.

El volum pressupostari dels diferents proveïdors es pot consultar al portal de dades obertes (obligacions reconegudes) on es troba tota la facturació de l'Ajuntament de Rubí.

Enllaços:

Meses de contractació

Convocatòries

Actes de les meses de contractació

Composició de les meses de contractació

Contractes

Informes de contractació

Contractes de serveis i subministraments

• Contractes formalitzats: 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015

Relació de contractes menors (Portal de Transparència)

Licitacions (Perfils del Contractant)

Modificacions de contractes

Pròrrogues de contractes

Resolució de contractes

Adhesions

Dades estadístiques de contractes segons procediment (2016)

 

Per a més informació:

Afegim els enllaços al Registre Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Administració General de l'Estat, que és l'ens on totes les administracions públiques tenen l'obligació d'enviar telemàticament la informació relativa als contractes adjudicats i el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.

La composició de les meses de contractació es determina en els plecs de clàusules administratives que regeixen la contractació, fent constar el nom i el càrrec de cadascú dels membres. El President de la mesa és el regidor Rafael Güeto Ortiz, en tant que té atribuïda la competència en matèria de contractació.

La normativa que regula la composició de les meses de contractació és article 21 RD 817/2009 que desplega la Disposició Adicional 2ª del TRLCSP, segons la qual aquestes han d’estar formades per president, secretari i almenys 4 vocals, entre els quals hi ha d’haver el secretari de la corporació o qui tingui atribuït l’assessorament legal, i l’interventor. Per tant, les meses de contractació de l'Ajuntament de Rubí està formada, a més, pel secretari de la corporació Josep Manuel Colell Voltas i la interventora general Sandra Cerdà, a més de dos tècnics designats per l’àrea impulsora de la contractació.