Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

S’obre el termini perquè les empreses s’acullin al projecte 6+6 de suport a la creació d’ocupació El Ple municipal corresponent al mes de juny ha aprovat les bases d’aquesta convocatòria d’ajuts, que es podran sol·licitar fins el mes de setembre. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

S’obre el termini perquè les empreses s’acullin al projecte 6+6 de suport a la creació d’ocupació

El Ple municipal corresponent al mes de juny ha aprovat les bases d’aquesta convocatòria d’ajuts, que es podran sol·licitar fins el mes de setembre.
L’Ajuntament de Rubí, en el marc del paquet de mesures extraordinàries de lluita contra la crisi 2013, aposta per desenvolupar una política de suport i millora competitiva de les empreses mitjançant la realització de diverses accions. Tot plegat, amb la voluntat d’activar l’economia local i de promoure noves oportunitats de negoci per tal d’aconseguir la creació de nous llocs de treball, en especial per aquells col·lectius més vulnerables.

Una d’aquestes mesures és el programa de suport a la creació d’ocupació, dotat amb 825.000 euros. Aquest programa inclou 4 accions: el projecte “6+6”, una línia d’ajuts per a empreses que contractin persones en situació d’atur empadronades a Rubí (500.000 euros); ajuts per a la posada en marxa de projectes emprenedors i per a la creació de nous llocs de treball autònom de persones empadronades a Rubí i en situació d’atur (120.000 euros); suport a la contractació en l’àmbit de l’economia social i solidària (100.000 euros); i el programa de pràctiques laborals en l’àmbit de la formació ocupacional i professional en empreses de Rubí batejat amb el nom de “L’Ajuntament de Rubí et beca” (100.000 euros).

6+6, projecte innovador
Una de les accions estrella del paquet de mesures extraordinàries de lluita contra la crisi 2013 és el projecte “6+6”, que preveu subvencions directes per a la contractació de persones rubinenques desocupades. Concretament, l’Ajuntament subvencionarà els sis primers mesos de les noves contractacions realitzades, fins un màxim de 1.500 euros/mes, i l’empresa adquirirà el compromís d’assumir les despeses salarials dels següents sis mesos, de manera que es garanteixi un període de contractació de fins a un any. Es tracta d’una mesura de la qual només hi ha dues experiències més a tot l’Estat espanyol: a Sant Sebastià i a Gavà.

El Ple municipal corresponent al mes de juny ha aprovat les bases i la convocatòria d’aquestes subvencions. Entre d’altres, les bases recullen el barem que s’utilitzarà per tal de prioritzar la contractació de col·lectius especialment desafavorits en l’àmbit laboral, com ara joves menors de 25 anys, majors de 40 anys, aturats de llarga durada i amb càrregues familiars.

Els treballadors contractats han de complir tota una sèrie de requisits per tal que l’empresa pugui gaudir d’aquesta subvenció. Han de ser persones aturades, empadronades a Rubí amb un mínim de sis mesos d’antiguitat i estar registrades com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball de la Generalitat.

El contracte laboral ha de tenir una durada mínima de 12 mesos i ha de ser per a una jornada igual o superior al 50% de l’establerta per conveni com a jornada complerta (en cas de realitzar-se a jornada parcial, aquest percentatge de reducció respecte a la jornada complerta es farà extensiu al càlcul de la quantia finalment subvencionable). La contractació s’haurà de realitzar d’acord a les categories professionals i als salaris bruts anuals aprovats al conveni laboral que correspongui.

Es poden acollir a aquestes ajudes les empreses i professionals, les entitats sense ànim de lucre i les empreses d’inserció i centres de treball que tinguin com a objecte social la inserció sòcio-laboral de persones en situació de risc d’exclusió. Per a poder beneficiar-se d’aquest projecte, hauran de justificar que estan al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, que no tenen contrets deutes amb l'Ajuntament de Rubí, que no han realitzat acomiadaments improcedents en el darrer any respecte a noves contractacions (tampoc cap acomiadament objectiu o ERO en els últims tres mesos) i que no han estat excloses de l'accés a subvencions públiques per la comissió d'infraccions, entre d’altres.

A l’hora de concedir les subvencions es prioritzarà les empreses de Rubí, tot i que també es poden presentar empreses de fora de la ciutat. Tindran una puntuació més alta les petites i mitjanes empreses. A més, si demostren que incorporen una nova línia de negoci tindran una puntuació extra.

Les empreses que es vulguin acollir a aquesta convocatòria d’ajuts han de presentar una sol·licitud, acompanyada de la documentació corresponent, al Registre General de l’Ajuntament de Rubí, ubicat a l’OAC del c/ Narcís Menard, 13-17. El termini per a poder presentar les sol·licituds ja està obert i finalitzarà al cap de tres mesos de la data de publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

L'abonament dels ajuts s'efectuarà en dos pagaments: un primer pagament del 70% es realitzarà quan s’acrediti la formalització del contracte i el 30% restant s’abonarà quan s’aprovi la justificació.

Les bases d'aquests ajuts es poden consultar a http://www.rubi.cat/mesuresanticrisi.