Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Rubí, Sant Cugat i Cerdanyola defineixen les actuaciones del CIT fins a finals del 2009 L’Alcaldessa i els alcaldes s’han trobat per celebrar una sessió del Consell Plenari del Consorci de la B-30, que el febrer del 2008 es va constituir sota la marca CiT (Catalonia Innovation Triangle). https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Rubí, Sant Cugat i Cerdanyola defineixen les actuaciones del CIT fins a finals del 2009

L’Alcaldessa i els alcaldes s’han trobat per celebrar una sessió del Consell Plenari del Consorci de la B-30, que el febrer del 2008 es va constituir sota la marca CiT (Catalonia Innovation Triangle).
Aquest any la presidència del consorci, ha servit, entre d’altres coses, per definir algunes accions que es duran a terme en els darrers mesos d’aquest any 2008 i al llarg de tot l’any 2009.

En el seu moment, el CiT va definir cinc àmbits d’actuació: definició de l’estratègia, desenvolupament de programes, relacions institucionals, comunicació i funcionament del consorci.

DEFINICIÓ DE L’ESTRATÈGIA

S’ha refermat la voluntat d’elaborar un Pla d’Actuació a llarg termini, pel període 2009-2013

DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES

Programa 1. Infraestructures i serveis per a la mobilitat
Plans de mobilitat: Per ajudar a aplicar la llei 3/2003 els ajuntaments que integren el CiT estan duent a terme diverses accions tendents a garantir l’existència de Plans de Mobilitat a cada parc empresarial. El CiT té evidents potencials en aquest terreny i és evident que serà una de les línies de treball. En base a això, es proposa la posada en marxa d’un esquema de treball conjunt.
a. Coordinació ordinària en matèria de transport públic.
b. Coordinació en l’àmbit de l’establiment de mesures concretes derivades dels respectius plans de mobilitat.

Programa 2. Millora de l’accessibilitat i senyalització
Elaboració d’un pla integral d’accessibilitat i senyalització. El CiT iniciarà la recerca de finançament mitjançant una proposta conjunta de captació de fons FEDER.

Programa 3. Gestió de Parcs Empresarials
Els tres municipis tenen projectes en marxa.
Accions comunes:
a. Es proposa la definició d’una metodologia de treball per tal que de forma ordinària i en el marc de la comissió tècnica del CiT els tres municipis comparteixin projectes i experiències.
b. Elaboració d’un cens conjunt de parcs empresarials, homogeneïtzant la informació disponible.
c. Abordar aquests projectes en col•laboració amb les empreses.

Programa 4. Infraestructures de telecomunicacions
El CiT es proposa com a fita la millora de les infraestructures que permetin millorar les condicions en que han de treballar les empreses en l’àmbit de les TIC.

Programa 5. Desenvolupament de serveis avançats
EL CiT, en compliment dels objectius que té establerts, es proposa apropar serveis al teixit empresarial i del coneixement. Es disposa de recursos en l’àmbit de la formació, la informació, el finançament empresarial, el suport a l’emprenedoria i la creació d’empreses o les facilitats per emprendre relacions entre empreses.
Accions:
a. Elaborar un cens de serveis disponibles per a les empreses, prestats pels propis ajuntaments, o bé per altres entitats o administracions.
b. Treballar amb els diferents ens prestadors d’aquests serveis per tal d’optimitzar els recursos intentant evitar duplicitats o mancances.
c. Donat el nombre de beneficiaris potencials, fer difusió de tota aquesta oferta al màxim nombre possible d’usuaris.
d. Analitzar la possibilitat d’estendre els serveis que presti o canalitzi un ajuntament al conjunt del CiT.

RELACIONS INSTITUCIONALS

El CiT vol donar a conèixer les seves iniciatives amb l’objectiu d’aconseguir complicitats entre els diferents agents econòmics i socials del territori. Es proposa la programació d’un seguit de presentacions davant altres administracions públiques, cambres de comerç, universitats, patronals, sindicats....

Es proposa també establir preses de contacte i esquemes de col•laboració ordinària amb entitats o institucions que puguin beneficiar el territori com ara la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), el Pacte Industrial de la RMB o el Pla Estratègic de l’AMB.

COMUNICACIÓ

Definició del pla de comunicació.
Un cop creada i protegida la identitat visual, establerts el reglament d’ús i el llibre d’estil de la mateixa es plantegen els següents objectius:
a. Difusió del Consorci entre les empreses, centres del coneixement i altres institucions ja instal•lades als diferents parcs econòmics del CiT.
b. Promoció exterior d’aquest espai.

FUNCIONAMENT DEL CONSORCI

Les accions de funcionament del Consorci, que suposaran un estalvi conjunt, tindran com a objectiu:
b. Identificar i prioritzar aquelles administracions i agents del territori als quals s’intentarà involucrar en aquest projecte i definir el seu model de participació.
c. Recerca de finançament. Es pretén identificar les possibles fonts de finançament de forma sistematitzada, tant les aportacions econòmiques dels consorciats com la obtenció de subvencions d’altres administracions.
d. Oportunitat per cercar estalvis de despesa pública derivats de les economies d’escala. Cada Ajuntament membre del CiT desenvolupa pel seu compte algunes accions o línies de treball que podran presentar un important estalvi de recursos així com millores qualitatives en el cas de portar-se a terme de forma conjunta o coordinada.

Finalment, el Consell Plenari ha aprovat els pressupostos dels anys 2008 i 2009. Les quantitats aprovades són 73.479€ pel 2008 i 74.640€ pel 2009.