Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Més d'un centenar de rubinencs ja reben l'ajut de la llei de dependència A finals de maig l’havien demanat més de 800 persones i prop de 350 ja la tenien concedida. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Més d'un centenar de rubinencs ja reben l'ajut de la llei de dependència

A finals de maig l’havien demanat més de 800 persones i prop de 350 ja la tenien concedida.
Un total de 816 persones havien presentat a finals de maig la sol•licitud perquè se’ls reconegui el seu grau i nivell de dependència. D’aquestes, 342 persones ja tenen una resolució valorable i més d’un terç (101 persones) ja reben l’ajuda. I és que des que se sol•licita l’ajut fins que es concedeix cal passar per tot un procés administratiu que es tanca finalment amb la designació del tipus d’ajut que percebran.
Del més del centenar de persones que ja reben ajuts a la dependència, de forma majoritària, 76 persones, concreten aquests ajuts amb suports personals d’un cuidador o cuidadora. La segona prestació més donada als rubinencs són ajuts per estades a residències. Un total de 22 persones reben aquest suport.

L’objectiu d’aquesta llei estatal és oferir més i millor atenció a totes aquelles persones que necessiten l’ajuda d’altres per fer les seves activitats quotidianes (cura i higiene personal, alimentació, mobilitat....). En aquesta situació es troben persones grans que han perdut funcions i capacitats com a conseqüència d’un procés natural d’envelliment o de malaltia, i també nens, joves o adults amb diferents tipus de discapacitats físiques, psíquiques, auditives, visuals o malalties mentals. El 12 % de la població de Rubí (8.735 ciutadans) és actualment major de 65 %. D’aquestes persones, 2685 tenen 80 anys o més (1747 dones i 938 homes).

Els graus de dependència

La llei classifica les situacions de dependència en tres graus: dependència moderada, severa i gran dependència. Les persones que tenen opció a demanar ajuts en aquests moments són les que tenen un grau de gran dependència, i es preveu que a partir del segon semestre d’aquest any també podran demanar ajudes les persones que amb dependència severa de nivell 2. La resta, s’aniran incorporant de forma gradual fins l’any 2015.

Es considera que una persona té una dependència moderada quan necessita ajut per realitzar vàries activitats bàsiques de la vida diària com a mínim un cop al dia. La dependència és considera severa quan la persona necessita ajut per fer vàries activitats bàsiques de la vida diària 2 ó 3 vegades al dia però sense necessitat del suport permanent d’un cuidador. El grau més alt de dependència, la gran dependència implica que la persona ha perdut totalment l’autonomia i necessita el suport permanent i indispensable d’una altra persona. Alhora, cadascun d’aquest graus de dependència se subdivideixen en nivell 1, que correspon als casos més moderats, i nivell 2, als més severs.

Els serveis i les prestacions econòmiques

Els beneficiaris d’aquesta llei tindran dret, segons el seu grau de dependència, a serveis de teleassistència, d’ajut a domicili, de cura personal, de centres de dia i d’atenció residencial.
A banda dels serveis, la llei de dependència preveu tot un seguit de prestacions econòmiques relacionades amb 3 àmbits d’actuació:
- Les vinculades a serveis consisteixen en cobrir una part de les despeses d’un servei privat (residència, servei d’ajuda a domicili, centre de dia.....) quan no sigui possible l’atenció en un centre públic o concertat.
- d’assistència personal: s’adreça a persones amb gran dependència de qualsevol edat i cobreix part del cost de la contractació d’un assistent personal que faci possible una vida més autònoma, l’accés a l’educació o a la feina, del beneficiari de l’ajut.
- per la cura en l’entorn familiar: quan les circumstàncies familiars ho permetin es pot optar per ser atès per cuidadors no professionals (que poden ser familiars). La persona cuidadora rebrà una compensació econòmica i haurà de ser donada d’alta a la Seguretat Social.

Les persones beneficiàries de serveis hauran de participar en el seu pagament mitjançant el “copagament” en funció de la seva capacitat econòmica. Amb tot, cap persona quedarà sense serveis per no disposar de recursos econòmics.

Què cal fer per sol•licitar els ajuts?

La primera cosa que cal fer és demanar l’ajut. Poden adreçar-se als Serveis Socials municipals, al carrer Prim, 33-35, 2a planta, o als ambulatoris. Allà se’ls facilitarà un imprés de sol•licitud dels ajuts que hauran de lliurar a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) acompanyat d’una fotocòpia del DNI, el certificat d’empadronament, un informe mèdic amb una antiguitat no superior a 2 anys i, en cas d’incapacitat judicial, també haurà d’aportar la fotocòpia de la sentència.
Tota aquesta documentació serà lliurada per l’Ajuntament de Rubí al departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat i un equip de valoració estudiarà la demanda fent una visita personal a la persona sol•licitant.
En un termini no superior als 3 mesos, la persona que demana l’ajut rebrà una carta de la Generalitat on se li estableix el grau de dependència que té. Posteriorment, els Serveis Municipals dissenyen el Pla Individual d’Atenció conjuntament amb aquesta persona i la seva família, en funció del grau de dependència i dels tipus d’ajut als que es pot acollir.

Més informació a www.portalsocial.net , www.gencat.net/benestar/ i www.mtas.es. També als telèfons 900 40 60 80, 900 300 500 i 012. També es pot accedir a informació sobre la Llei de Dependència a través de la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Rubí.