Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Rubí presenta al·legacions al Pla Especial Urbanístic de Can Carreras i Can Balasc El consistori rubinenc s’oposa al PEU perquè, entre d’altres, s’ha comprovat que l’activitat genera moltes molèsties odoríferes a la zona. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

L’Ajuntament de Rubí presenta al·legacions al Pla Especial Urbanístic de Can Carreras i Can Balasc

El consistori rubinenc s’oposa al PEU perquè, entre d’altres, s’ha comprovat que l’activitat genera moltes molèsties odoríferes a la zona.
L’Ajuntament de Rubí ha presentat al·legacions al Pla Especial Urbanístic (PEU) de Can Carreras i Can Balasc, aprovat inicialment per la Generalitat de Catalunya el 13 de desembre de 2012. El consistori rubinenc demana que es denegui l’aprovació definitiva d’aquest pla, presentat per les empreses Arrins SA i Grupo FSM Vertispania SL, ja que el PEU incompleix la normativa urbanística tant pel que fa a qüestions formals com de fons.

Un d’aquests incompliments és que el Pla Especial Urbanístic no justifica l’emplaçament escollit per a ubicar-hi la instal·lació proposada ni presenta cap alternativa, tal com exigeix la llei. Manuel Velasco, regidor de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, ha apuntat que “cal tenir en compte que Rubí suporta el 31% d’abocadors i dipòsits controlats a la comarca i que ocupa el primer lloc d’abocadors per superfície en relació al terme municipal, a banda que la proximitat de l’emplaçament proposat a zones residencials i educatives és 14 vegades inferior a la mitjana de Catalunya en el cas de Can Carreras i 4 vegades inferior en el cas de Can Balasc”. A més, com ha explicat Velasco, el PEU tampoc justifica la necessitat d’aquesta infraestructura.

Paral·lelament, el consistori considera que cal tenir en compte la gravetat de les afectacions que causen les activitats preexistents sobre les persones i el medi ambient, fonamentalment les generades per olors derivades de l’activitat d’abocador de Can Carreras, com a conseqüència de la seva inadequada gestió. Aquestes afectacions s’han incrementat notòriament arran de l’autorització ambiental atorgada el gener de 2012, mitjançant resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat. I, en el supòsit que s’aprovés definitivament el PEU, augmentarien fins a nivells intolerables i perillosos per a la salut i el medi ambient, tant per l’increment del volum de les activitats com per la seva perllongació prevista en el temps.

Aquestes molèsties han estat de tal magnitud que han provocat que tant la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya com l’Ajuntament de Rubí duguessin a terme diverses campanyes durant l’any 2012 per analitzar l’origen de les molèsties odoríferes, uns anàlisis que han deixat constància de l’existència d’aquestes molèsties. Aquesta circumstància va provocar que el consistori rubinenc també encarregués a l’empresa especialitzada “Socioenginyeria SL” diverses campanyes sobre contaminació odorífera i un estudi basat en tècniques sensorials. El 45,75% de les medicions efectuades (1.154) van donar resultat positiu, per sobre del 10% de referència, i també van evidenciar la presència de compostos químics provinents del dipòsit, incompatibles amb l’activitat de dipòsit de residus inerts i no perillosos.

L’Ajuntament també és contrari al pla per diverses raons de legalitat i oportunitat. Existeix un procediment judicial contra la resolució de 9 de gener de 2012, en virtut de la qual es va atorgar l’autorització ambiental per exercir l’activitat d’abocador de residus inerts i no perillosos a Can Carreras. Aquest procediment judicial podria afectar de manera directa el contingut del PEU. També existeixen dos expedients oberts, tant a la Fiscalía General del Estado en materia de Medio Ambiente com a la Sindicatura de Greuges de Catalunya, com a conseqüència de les molèsties generades per l’activitat de l’abocador de Can Carreras. I, per últim, el consistori també esgrimeix que el text refós del POUM, previ a la seva aprovació definitiva, incidirà directament en l’ordenació del territori a l’àmbit que abasta el PEU.

Segons el consistori rubinenc, tot el PEU és inviable perquè proposa una ordenació que no té en compte principis mediambientals importants, com l’existència d’hàbitats d’interès comunitari, l’àrea d’extracció minera autoritzada per la Direcció General d’Energia i Mines, l’àrea d’explotació proposada i els vasos dels abocadors, l’existència d’elements que integren el Catàleg i Pla especial del patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural de Rubí (Masia de Can Carreras i el seu entorn de protecció), el pas de la línia ferroviària d’alta velocitat, la ubicació de les basses de lixiviats, les dues línies d’alta tensió existents a la zona de construccions prevista pel PEU a Can Balasc i la de morfologia final prevista al PEU per als dos àmbits, partint del volum de residus proposats i el seu impacte paisatgístic. “En el cas de Can Balasc, el volum de residus previst a la morfologia final proposada seria equiparable a un edifici de 7 pisos d’alçada”, ha explicat el regidor.

Segons les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Rubí, el PEU aporta un estudi de mobilitat i una valoració econòmica de l’impacte de la implantació d’aquesta activitat en l’entorn que no compleixen els requisits que necessita la ciutat. “Entre d’altres, les previsions que fa l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada són en base a la mobilitat actual, en comptes de ser en base a la previsió que podria tenir”.

El consistori també considera que l’Informe de sostenibilitat ambiental (ISA) no avalua correctament la incidència real del pla proposat, ni els efectes sobre el medi ambient i la població, ni el grau de compliment dels objectius ambientals. Segons el consistori, és del tot inacceptable el grau de valoració que fa l’ISA de compliment dels objectius ambientals del pla en un percentatge del 86%. Segons Velasco, “aquest informe no té en compte la distància de l’activitat en relació als usos que es fan al voltant ni la seva repercussió. Parlem d’usos residencial, educatiu i industrial”.

I, pel que fa a l’Avantprojecte de dipòsit controlat de Can Balasc, l’Ajuntament també considera que presenta diverses deficiències: manca projecte sobre impacte acústic, manca projecte de prevenció de la contaminació lumínica, no especifica les característiques dels residus que han estat admesos i no es concreta la cota de fons del dipòsit, de manera que sigui superior a la màxima cota d’aigües freàtiques, entre d’altres.

Les al·legacions ja han estat presentades
L’Ajuntament de Rubí ja ha fet arribar les seves al·legacions a la Generalitat de Catalunya. En primer lloc, el consistori reclama un informe previ al departament competent i a la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya per tal que ponderi els interessos públics concurrents. En segon lloc, sol·licita que es denegui l’aprovació definitiva del PEU i, en cas que s’acabi aprovant, reclama que s’acordi la suspensió de la tramitació de l’expedient d’aprovació del PEU com a conseqüència de les mancances a les quals fa referència l’Ajuntament.

L’equip de govern ha fet extensives aquestes al·legacions a la resta de grups municipals amb l’objectiu que s’hi puguin adherir.