Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple dóna llum verda a la creació del Consell de la Formació Professional de Rubí Maria Palau ha presentat l’informe corresponent a l’any 2011 de la Sindicatura de Greuges de la ciutat. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El Ple dóna llum verda a la creació del Consell de la Formació Professional de Rubí

Maria Palau ha presentat l’informe corresponent a l’any 2011 de la Sindicatura de Greuges de la ciutat.
El mes de setembre es constituirà oficialment el Consell de la Formació Professional de Rubí, un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu promogut pel consistori rubinenc. El ple ordinari corresponent al mes de juny ha aprovat de manera inicial la creació d’aquest consell, que ha de ser una plataforma estable de treball, on han de poder participar tots els agents educatius, socials i econòmics que operen a la ciutat, així com les organitzacions empresarials i les entitats públiques i privades de tot l’àmbit de la formació professional, tant la reglada com la que no ho està.

La creació d’aquest consell és una de les 11 accions incloses al Pla de reactivació econòmica i treball. Aquesta mesura se centra en el capital humà i en la necessitat d’adequar la formació de les persones a l’entorn econòmic i social de la ciutat. L’objectiu del consistori és crear una mesa que ajudi a generar ocupació.

En aquest sentit, el Consell de la Formació Professional de Rubí tindrà diverses funcions, entre elles, formular propostes a les administracions competents per al disseny i la planificació de la formació professional i ocupacional a la ciutat, adaptant-les a les noves necessitats i competències. També haurà de col·laborar amb l’administració corresponent en el disseny i planificació del mapa escolar; promocionar, potenciar i fer més atractiva la formació professional per tal de millorar l’ocupabilitat de les persones i empreses; i elaborar propostes sobre programes d'iniciació professional que responguin a necessitats d'inserció laboral de l'alumnat que surti del sistema educatiu sense la titulació de graduat en ensenyament secundari. El consell també haurà de promoure la col·laboració de les empreses, especialment pel que fa a la formació de centres de treball, impulsant projectes per a la transició escola-treball; així com treballar en la integració dels tres subsistemes de la formació professional a la ciutat.

El consell disposarà de 3 òrgans de govern i participació (presidència, plenari i comissió permanent) i 2 òrgans de gestió (secretaria tècnica i secretaria general).

La presidència correspondrà a l’alcaldessa o al regidor/a en qui delegui aquesta funció de forma expressa. La vicepresidència haurà de recaure en qualsevol dels membres del consell que no pertanyin a la corporació, serà nomenada pel president/a i el substituirà quan aquest/a s’absenti.

Entre les competències de la presidència hi ha exercir la representació permanent del Consell de la Formació Professional en tot tipus d’actes; fixar l’ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar totes les sessions del plenari i la comissió permanent i utilitzar el vot de qualitat en cas d’empat; així com nomenar els representants de les entitats que formen part del consell, a proposta d’aquestes, així com els tècnics o assessors que pugin formar-ne part.

El plenari és l’òrgan de màxim govern i representació del Consell de la Formació Professional i estarà constituït pel president/a, un representant de cadascun dels grups municipals amb representació a l’Ajuntament i diversos regidors i tècnics municipals. També en seran membres un representant del departament d’Ensenyament de la Generalitat i un del d’Empresa i Ocupació, dos representants de la Diputació de Barcelona, un del Consell Comarcal, de la CECOT, de la Cambra de Comerç, de CCOO, d’UGT, de cada empresa que signa el protocol d’adhesió, un representant de cadascun dels gremis existents a la ciutat, un de cada centre de FP, un representant dels centres de formació ocupacional, un de les AMPA, un representant escollit entre les entitats inscrites al REC que tinguin relació amb l’objectiu del consell, un de l’àrea de la influència del municipi (Castellbisbal), un del món universitari i un del CIT.

Entre les competències del plenari hi ha aprovar les propostes de modificació dels estatus, vetllar per l’assoliment dels objectius del consell, adequar les necessitats dels perfils professionals i aplicar-les al disseny curricular, estudiar la planificació coherent entre l’oferta de la FP atenent a les necessitats de l’entorn, establir canals de comunicació i garantir la participació activa dels agents implicats. També haurà de dissenyar el catàleg de formació complert i actualitzat i garantir-ne la difusió, coordinar accions formatives professionals reglades ocupacionals i continues i promoure, facilitar i col·laborar en el reconeixement dels instituts de Rubí per als programes “Qualificat”, entre d’altres.

El plenari es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, dues vegades a l’any. Es podrà convocar un plenari extraordinari quan la Presidència o un terç del nombre total dels seus membres ho sol·licitin. Els acords del plenari s’adoptaran per majoria simple dels membres presents, és a dir, quan els vots afirmatius siguin més que els negatius (amb el vot diriment de la Presidència en cas d’empat).

La comissió permanent actuarà a nivell executiu. Entre les seves funcions destaca elaborar els dictàmens, les propostes de resolució i els informes sobre les matèries que són competència del Plenari, aprovar la realització d’estudis, projectes i dictàmens en l’àmbit de competències del consell, controlar i vetllar pel nivell d’acompliment del Pla anual d’actuació i constituir els grups de treball en funció dels diferents objectius del corresponents plans de treball, entre d’altres.

La comissió permanent es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, tres cops a l’any. Es podrà convocar una reunió extraordinària quan la Presidència o un terç del nombre total dels seus membres ho sol·licitin.

La secretaria tècnica és l’òrgan de gestió executiva del consell i estarà formada per tècnics municipals, mentre que el secretari general el nomenarà el plenari a proposta de la presidència. Assistirà a les sessions del plenari, de la comissió permanent i de la comissió tècnica, amb veu però sense vot.

Memòria anual de la Sindicatura de Greuges
La Síndica de Greuges de Rubí, Maria Palau, ha presentat el darrer informe de la Sindicatura davant dels membres del ple municipal. Palau ja va avançar el contingut de la memòria aquest dimecres als mitjans de comunicació.

L’alcaldessa, Carme García, ha agraït en nom del consistori la feina realitzada per la Síndica de Greuges, “que ha estat de moltes hores i de molta dedicació”. García ha recordat que es tracta d’una tasca “no recompensada econòmicament, però sí de servir a la ciutadania”.

Altres temes
La sessió corresponent al mes de juny ha aprovat diversos tràmits. Entre ells, l’aprovació inicial de la modificació del reglament municipal del cementiri i policia mortuòria (amb l’abstenció d’ICV-EUiA) i les bases reguladores dels ajuts tributaris per a l’any 2012 (unanimitat). Concretament, s’ha donat llum verda a 3 tipus d’ajuts econòmics per al període impositiu del 2012: els que beneficien a aquelles persones subjectes passius de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana com a conseqüència de la transmissió de l’habitatge habitual en els supòsits de dació en pagament d’un deute hipotecari o execució d’hipoteca; les bonificacions als propietaris d’immobles inclosos en el Catàleg i pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural de Rubí; i els ajuts a les famílies monoparentals per tal de poder mitigar la repercussió de la taxa per a la recollida d’escombraries domiciliàries.

També s’ha aprovat, per la via d’urgència, una modificació de crèdit per arranjar 5 pisos que han passat a ser de titularitat municipal, 3 dels quals es destinaran a urgències i dos més a lloguer social.

Mocions
Pel que fa a les mocions presentades, totes han estat aprovades:

El PSC ha presentat una moció en què, entre d’altres, instava a demanar al Govern de l’Estat que articuli el sistema perquè la injecció de capital a la banca permeti desbloquejar el crèdit a les famílies, a les empreses i als autònoms, estimuli el creixement i afavoreixi la creació d’ocupació. La moció ha estat aprovada amb els únics vots en contra del PP.

ICV-EUiA també ha vist com prosperava la moció que ha presentat reclamant el pagament de l’IBI dels béns immobles de titularitat de l’església catòlica i d’altres confessions religioses. CiU i PP hi han votat en contra.

Les 4 formacions d’esquerres (PSC, ERC, ICV-EUiA i ACR) han presentat una moció conjunta mostrant el seu suport al manifest dels directors i directores dels centres educatius de Rubí i Castellbisbal. Un text que ha estat aprovat, malgrat no comptar amb el suport de CiU i PP.

Finalment, també ha estat aprovada, amb els únics vots en contra del PP (l’única formació que no ha subscrit la moció) la moció sobre la unitat lingüística de la llengua catalana.