Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El 15 de juny s’inicia el període per demanar els ajuts tributaris per l’IBI, la taxa d’escombraries i la transmissió de vivenda Aquesta és una de les accions del Paquet de mesures extraordinàries amb 400.000 euros per destinar a aquests ajuts. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El 15 de juny s’inicia el període per demanar els ajuts tributaris per l’IBI, la taxa d’escombraries i la transmissió de vivenda

Aquesta és una de les accions del Paquet de mesures extraordinàries amb 400.000 euros per destinar a aquests ajuts.
A partir del pròxim 15 de juny comença el termini per presentar els ajuts tributaris aprovats pel ple municipal adreçats a les famílies de la ciutat, amb l'objectiu de donar suport a les economies domèstiques més desafavorides o en situació més precària per afrontar la situació actual de crisi econòmica.

Aquesta és una de les accions impulsades pel Paquet de mesures extraordinàries que l’equip de govern ha posat en marxa per tal de mantenir la cohesió social mitjançant el suport a les famílies que estan en situació econòmica més difícil. De fet, l’Ajuntament de Rubí és un dels consistoris catalans amb més ajudes en forma de bonificacions, subvencions i exempcions fiscals. Per a aquest exercici, el consistori disposarà d’un total de 414.118 euros del pressupost per destinar a aquests ajuts en els sis supòsits que contemplen.

Les línies d’ajuts establertes es poden sol·licitar per l’Impost de Bens Immobles (IBI), per la taxa d’escombraries les famílies monoparentals i per l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en el cas de la transmissió de l’habitatge habitual en el cas d’una dació en pagament per un deute hipotecari o una execució hipotecària.

En el cas de l’IBI, poden demanar l’ajut, per una quantia que no pot superar el 50% de la quota íntegra anual amb un límit de 250 €, persones majors de 65 anys, nascudes l’any 1948 o abans i persones en situació d’atur amb capacitat econòmica limitada, famílies monoparentals i persones propietàries d’immobles inclosos en el Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural de Rubí. Les famílies monoparentals podran també demanar un ajut del 20% de la quota íntegra per la taxa de recollida domiciliària d’escombraries.

El ple també ha aprovat establir una línia d’ajuts, per pal·liar els efectes de la crisi econòmica, en el cas de les transmissions de la vivenda habitual que hagin estat realitzades de forma expressa per dació en pagament d’un deute hipotecari o si hi ha una execució hipotecària. En aquest cas, l’ajut no superarà el 95% de l'import principal del deute en el cas de l'impost de plusvàlua, sense incloure recàrrecs, interessos o costes de la quota total.

Requisits comuns

  • Per demanar els ajuts hi ha una sèrie de requisits generals que són:
  • Estar empadronat al municipi de Rubí, amb una antiguitat mínima de dos anys de residència en el municipi anteriors a la data de la sol·licitud.
  • Constar com a contribuent de l’IBI l’any en què es demana l’ajut per l’habitatge que constitueixi la residència habitual, que ha de coincidir amb el padró d’habitants.
  • No poden constar com a contribuent, ni el sol·licitant ni les persones que hi visquin, de cap altre immoble, en aquest o en un altre municipi, tret d’una plaça d’aparcament i/o traster a Rubí sempre que no superi els 6.000 € de valor cadastral.
  • Estar al corrent, tant el peticionari com les persones que segons el padró d’habitants convisquin amb ell, de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Rubí, l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
  • Si l’immoble està integrat en un edifici destinat a habitatges de caràcter plurifamiliar, aquest haurà de tenir la consideració d’entitat independent a efectes cadastrals.

D’altra banda, en el cas dels sol·licitants majors de 65 anys i les persones en situació d’atur, el conjunt d’ingressos del sol·licitant i dels que, segons el padró municipal, convisquin amb ell, hauran de ser iguals o inferiors al salari mínim interprofessional vigent per a 2013 (645,30 €/mes) si el sol·licitant resideix sol, més un 45% més d’aquest salari per cada persona de més que visqui a l’habitatge. Els aturats, a més, han de figurar com a demandants de treball inscrits en l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG); les famílies monoparentals han de tenir el títol de família corresponent; i els sol·licitants de l’ajut per la plusvàlua hauran de complir el mateix requisit econòmic d’ingressos i haver d’abonar aquest impost per la transmissió d’un habitatge habitual en el cas de dació en pagament per un deute hipotecari o una execució hipotecària. Tots aquests requisits hauran d’anar acompanyats de la corresponent documentació que els acrediti en tots els casos.

La documentació es pot presentar al Registre General de l’Ajuntament (OAC) fins al 15 d'octubre, excepte per al cas de l'impost de l'Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) que es poden sol licitar fins al 31 de desembre.