Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El 14 d'abril s’inicia el període per demanar els ajuts tributaris per al 2014 El Ple de març aprova les bases dels ajuts tributaris i també les bases per les subvencions a entitats i associacions ciutadanes https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

El 14 d'abril s’inicia el període per demanar els ajuts tributaris per al 2014

El Ple de març aprova les bases dels ajuts tributaris i també les bases per les subvencions a entitats i associacions ciutadanes

El Ple ordinari de març ha aprovat per unanimitat les bases reguladores dels ajuts a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles (IBI), així com per l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). També s'inclouen els ajuts a l'IBI per a famílies monoparentals, així com a les persones físiques propietàries d'immobles inclosos en el catàleg i el pla especial de protecció de patrimoni de Rubí que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles. Per a l'atorgació d'aquests ajuts, l'Ajuntament de Rubí ha destinat prop de 200.000 euros, partida que es podria ampliar en una segona convocatòria si és necessari. Una de les novetats més destacades de l'edició d'enguany és que s'ha apujat el mínim d'ingressos un 30% per tal que els ajuts puguin arribar a més persones.

Aquests ajuts se sumen a la bonificació de la taxa d'escombraries per a famílies monoparentals, que es pot sol•licitar fins al 24 d'abril.

Per demanar els ajuts hi ha una sèrie de requisits generals que són:

- Estar empadronat al municipi de Rubí, amb una antiguitat mínima de dos anys de residència en el municipi anteriors a la data de la sol•licitud.
- Constar com a contribuent de l’IBI l’any en què es demana l’ajut per l’habitatge que constitueixi la residència habitual, que ha de coincidir amb el padró d’habitants.
- No poden constar com a contribuent, ni el sol•licitant ni les persones que hi visquin, de cap altre immoble, en aquest o en un altre municipi, tret d’una plaça d’aparcament i/o traster a Rubí sempre que no superi els 10.000 € de valor cadastral. Quan es tracti d’una plaça d’aparcament més un traster, la suma del valor cadastral d’ambdues finques no podrà superar els 12.000 €.
- Estar al corrent, tant el peticionari com les persones que segons el padró d’habitants convisquin amb ell, de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Rubí, l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
- Si l’immoble està integrat en un edifici destinat a habitatges de caràcter plurifamiliar, aquest haurà de tenir la consideració d’entitat independent a efectes cadastrals.

D’altra banda, en el cas dels sol•licitants majors de 65 anys i les persones en situació d’atur, el conjunt d’ingressos del sol•licitant i dels que, segons el padró municipal, convisquin amb ell, hauran de ser iguals o inferiors al salari mínim interprofessional vigent per a 2014 incrementat en un 30% (11.744,46 €/anuals) si el sol•licitant resideix sol, més un 45% més d’aquest salari per cada persona de més que visqui a l’habitatge. Els aturats, a més, han de figurar com a demandants de treball inscrits en l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG); les famílies monoparentals han de tenir el títol de família corresponent; i els sol•licitants de l’ajut per la plusvàlua hauran de complir el mateix requisit econòmic d’ingressos i haver d’abonar aquest impost per la transmissió d’un habitatge habitual en el cas de dació en pagament per un deute hipotecari, execució hipotecària o compravenda amb condonació total o parcial del deute hipotecari. Tots aquests requisits hauran d’anar acompanyats de la corresponent documentació que els acrediti en tots els casos.

Com a novetat aquest any, s’introdueix que en el cas que entre els residents a l’habitatge hi hagi alguna persona amb grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, s’incrementarà el barem d’ingressos en un 5% per cadascuna de les persones discapacitades.

La documentació es pot presentar al Registre General de l’Ajuntament (OAC) fins al 17 d'octubre, excepte per al cas de l'impost de l'Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) que es poden sol licitar fins al 31 de desembre.

Altres ajuts i subvencions

La sessió ordinària d'aquest mes de març també ha aprovat els ajuts que es concedeixen anualment a centres educatius públics de la ciutat per a la realització d'activitats o projectes pedagògics, per al manteniment correctiu d'aquests centres, així com per a la realització d'actes commemoratius d'inauguracions i aniversaris.

D'altra banda, s’han aprovat les bases per a l'atorgament de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes i també s’ha aprovat inicialment la constitució de l’òrgan especial desconcentrat “Rubí, Serveis de Comunicació Audiovisuals”, així com el seu reglament d’organització i funcionament.