Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Qualitat ambiental Cada dia, a Rubí i la seva àrea d'influència es produeixen múltiples desplaçaments amb vehicles motoritzats i s'hi concentren activitats que contribueixen a augmentar la contaminació de la ciutat. Sortosament, són pocs els dies de l'any en què se sobrepassen els nivells fixats per les autoritats. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Qualitat ambiental

Cada dia, a Rubí i la seva àrea d'influència es produeixen múltiples desplaçaments amb vehicles motoritzats i s'hi concentren activitats que contribueixen a augmentar la contaminació de la ciutat. Sortosament, són pocs els dies de l'any en què se sobrepassen els nivells fixats per les autoritats.

L’avaluació de la qualitat de l’aire es fa per zones ─dividint el país en zones dins de les quals els nivells de contaminants són similars─ i no per punts del territori. Rubí forma part de la zona 2 (Vallès-Baix Llobregat).

 

Episodi ambiental d’alta contaminació de l’aire


Es tracta d'una situació en què les condicions atmosfèriques són desfavorables per a la dispersió i la ventilació, la qual cosa fa que la concentració d’algun contaminant augmenti tant que pot arribar a superar els valors límit establerts per la legislació. En el cas de les partícules PM10, aquesta situació la pot provocar, per exemple, una intrusió de pols d’origen africà.

Quan es dona alguna d’aquestes situacions, les zones més afectades solen ser les urbanes, densament poblades, a causa de les elevades emissions provinents sobretot del trànsit rodat. A la conurbació de Barcelona, en concret, es va declarar una zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric, la qual inclou 40 municipis (entre ells Rubí), pels contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).

Es poden produir dos escenaris per alta contaminació:

  • Avís preventiu: és la fase prèvia a una possible declaració d’episodi ambiental i contempla nivells moderats dels contaminants esmentats, sense que l’episodi ambiental s’hagi de produir necessàriament; per tant, té l’objectiu d’informar i recomanar a la població preventivament.
  • Declaració d’episodi ambiental per alta contaminació: es produeix en el cas que se superin els valors estipulats per partícules PM10 o diòxid de nitrogen (NO2) i es produeixi una situació meteorològica d’anticicló persistent que indiqui que els nivells es poden mantenir o augmentar.

 

Ozó troposfèric


Anualment, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, amb la col·laboració de diversos municipis de Catalunya ─entre ells el de Rubí─, duu a terme una campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric a l’aire ambient.

L'ozó és un gas invisible que es troba de manera natural a l'atmosfera. La seva concentració és màxima a uns 20 km d'altura, dins de l'estratosfera. És l'anomenada capa d'ozó, que protegeix els éssers vius de les radiacions ultraviolades procedents del sol i, per tant, és beneficiosa per a nosaltres. D'altra banda, l'ozó també es troba a la troposfera, la capa de l'atmosfera més propera a la superfície terrestre. Aquest és l’anomenat ozó troposfèric, que pot ser d’origen natural o produït per l’ésser humà, especialment per les emissions del trànsit i la indústria.

La legislació estableix, com a valors orientatius per prevenir possibles efectes de l’ozó, uns llindars que es recomana no superar. Quan se sobrepassa el llindar d’informació (180 µg/m3 en 1 hora) o el llindar d’alerta (240 µg/m3 durant 1 hora) establerts s’informa a la població i a diversos organismes i entitats d’aquesta superació per tal que puguin adoptar mesures preventives de protecció.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0