Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla d'inversions 2017-2018 https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Pla d'inversions 2017-2018

PI 01 - Urbanització de la plaça Onze de Setembre

L’objectiu del projecte és urbanitzar la plaça Onze de Setembre per continuar el procés de renovació i millora dels carrers del centre de Rubí. La intervenció afecta el tram del c. García Lorca situat entre el c. Magí Raméntol i el c. Llobateras i part l'espai de la plaça Onze de Setembre.

Entre d’altres actuacions, es crearà plataforma única, de tal manera que es preveu que el carrer sigui una prolongació de la plaça, i es renovarà la línea d’enllumenat. A l’espai central de la plaça, s’eliminarà un parterre per facilitar la circulació amb el carrer Llobateras i se solidificarà el sauló de l’espai central. 

 

DOCUMENTS


PI 02 - Urbanització del c. Magí Raméntol (entre pl. Onze de Setembre i c. Cal Gerrer)L’objectiu del projecte és reurbanitzar el c. Magí Raméntol per continuar el procés de renovació i millora dels carrers del centre de Rubí.

La intervenció afecta el tram del c. Magí Raméntol situat entre el c. García Lorca i el c. Cal Gerrer. Entre d’altres actuacions, es crearà plataforma única en aquest tram.

Es renovarà l’arbrat, ja que l’actual no es troba en bones condicions, es crearan zones d’estar per als vianants i es potenciarà el caràcter peatonal renovant la xarxa d'il·luminació. 

 

DOCUMENTS


L’objectiu del projecte és pavimentar el c. Torrent de l’Alba, entre els carrers Magallanes i Magí Raméntol.

Aquesta remodelació consisteix, d’una banda, en l’ampliació de les actuals voreres per millorar l’accessiblitat i, de l’altra, en l’adaptació dels serveis a la modificació de les amplades de les voreres. Així, s’ha considerat una nova xarxa d’embornals en aquest tram i la seva connexió al col·lector existent, a banda de la il·luminació.  La secció del carrer continuarà sent la mateixa que l’actual, mantenint les dues voreres, les dues línies d’aparcament i el carril de circulació.

 

DOCUMENTS


El projecte d’urbanització del c. Maximí Fornés i del c. Dr. Robert es planteja des d'una doble necessitat: d’una banda, la definició d'espais d'ús per a vianants ─creant una plataforma única─ i, de l’altra, la voluntat d'introduir nou enllumenat que doti el carrer d'una millor qualitat lumínica.

El projecte intervé sobre la totalitat del carrer Maximí Fornés, abastant la superfície corresponent a cadascun dels encreuaments dels carrers amb els quals es creua. Així, l'obra s'estén entre la plaça Pere Aguilera fins a l’encreuament entre els carrers Sant Cugat i Torrijos, passant per la plaça Catalunya i la plaça Doctor Guardiet fins al carrer Vapor, passant per l’Ajuntament. A l’actuació es manté l’arbrat existent, ja que aquest es troba en unes condicions adequades per poder-lo mantenir. 

 

DOCUMENTS


El projecte d’urbanització del c. Unió es planteja des d'una doble necessitat: d’una banda, la definició d'espais d'ús per a vianants ─creant una plataforma única─ i, de l’altra, la voluntat d'introduir nou enllumenat que doti el carrer d'una millor qualitat lumínica.

El projecte intervé sobre la totalitat del c. Unió. Aquest carrer travessa el casc antic de Rubí, la part més consolidada i la que té més intensitat de vianants i, per tant, un dels carrers que té més necessitat de transformació per adaptar-se als nous usos.

 

DOCUMENTS


Aquest projecte contempla el disseny d’un itinerari adaptat que connecti el c. Mallorca i la zona natural vinculada a la font de Ca n’Oriol amb el camí de Ca n’Oriol del parc.

En el creuament del c. Mallorca amb el c. Àvila, s’intervindrà en ambdues voreres del carrer Mallorca per tal de generar un pas adaptat entre les dues bandes del carrer. 

 

DOCUMENTS


Aquest projecte contempla les tasques de construcció d’un nou carril bicicleta que connecti el pont de la Llana amb la Serra de Cantallops.

El recorregut s’inicia al pont de la Llana i continua pel carrer Conflent fins a la rotonda de la BP-1503, creuant aquesta rotonda fins a l’avinguda del Molí de la Bastida. Es travessarà la  C-1413a per la vessant nord fins arribar a l’avinguda Can Rosés. Es continuarà per l’avinguda Can Rosés fins a la rotonda de l’avinguda Olimpíades, on l’itinerari es bifurcarà. La primera bifurcació es realitzarà per la vessant sud de la rotonda fins arribar a l’avinguda Olimpíades, continuant per aquesta fins al c. Atletisme. La segona bifurcació a la rotonda de l’avinguda Olimpíades s’executarà per la vessant nord fins al c. Àlaba, fins a enllaçar amb la via verda existent a la Serra de Cantallops. 

 

DOCUMENTS

Aquest projecte contempla el disseny d’un carril bici a la vorera est del carrer Mallorca, entre el carrer Càceres i l’arranjament del camí de Ca n’Oriol per adaptar-lo com a camí verd, gràcies a la creació de dos nous trams accessibles.

El projecte preveu una nova vorera davant la Font del Ferro que compatibilitzi el carril bici amb el trànsit de vianants. 

 

DOCUMENTS

El projecte descriu les tasques necessàries per establir un carril bici en els següents trams:

  • Tram 1: entre el parc de Ca n’Oriol i el carrer Leonardo da Vinci, passant pel carrer Flammarion.
  • Tram 2: al llarg del carrer Leonardo de Vinci fins al creuament amb el torrent dels Alous.
  • Tram 3: en zona verda, entre els carrers Pontevedra i Palència.

  

DOCUMENTS


Aquest projecte contempla les tasques de construcció d’un nou carril bicicleta que connectarà la urbanització de Can Sant Joan amb el torrent dels Alous i l’estació de FGC. El recorregut s’iniciarà en dos punts. El primer començarà a la via verda que discorre pel torrent dels Alous fins arribar al parc de la Pau i la Natura. I el segon empalmarà amb un tram ja existent, a la carretera de Rubí (BP-1503), i discorrerà un tram pel carrer Marconi, on posteriorment entrarà al parc de la Pau i la Natura. 

 

DOCUMENTS

Se senyalitzaran un total de 13 nous itineraris que transcorren per l'interior del municipi i el seu entorn més proper. Cadascun d’ells descobreix un entorn concret de Rubí fins a completar el 100% del municipi a través d’una xarxa de senders de 90 km. Els itineraris transcorren tant pel medi natural com per la trama urbana, sent el punt d’inici en la majoria dels casos la plaça del Doctor Guardiet.

La senyalització d’aquesta xarxa de senders ha de permetre donar a conèixer l’entorn natural de tot el municipi de Rubí a qualsevol persona no experta en cartografia específica i sense nocions avançades d’orientació. Tota la xarxa té inici en zones urbanes o ben comunicades, que permeten tant als habitants de Rubí com als visitants iniciar les rutes des de punts comuns i/o coneguts. 

 

DOCUMENTS

El projecte descriu les obres d’adequació dels diferents itineraris de la xarxa est que han dissenyat l’Ajuntament de Rubí i les entitats Rubí d’Arrel i Centre Excursionista de Rubí.

Pel que fa a l’accessibilitat, es contempla l’estassada de matoll i podes, eliminant la vegetació a banda i banda dels senders per millorar el traçat en zones boscoses; l’arranjament manual del ferm per la millora del trànsit a peu, condicionant la plataforma de pas en zones malmeses o de dificultat de pas alta ─aquesta actuació permetrà millorar tant l’estabilitat com l’ampla de pas, així com les zones inclinades degradades per l’acció del pas reiterat i l’acció de l’aigua─, i la instal·lació de graons de fusta en zones d’alta degradació o zones d’impàs entre la interfase urbana i rural.

En el cas dels passos de torrents, s’ha previst realitzar la canalització i drenatge amb graves en passos de camins no adaptats per millorar la capacitat de desaigua en zones freqüentment entollades en èpoques de pluja, així com construir guals de pedra per millorar el pas en crescudes d’aigua, millorar l’estètica i l’estabilització de l’entorn de circulació.

Per últim, el projecte inclou actuacions en passos de vianants i la instal·lació de baranes de fusta per delimitar les zones de risc per forta pendent transversal o zones elevades, com ara ponts i passeres no adaptades.

 

DOCUMENTS

El projecte descriu les obres d’adequació dels diferents itineraris de la xarxa oest que han dissenyat l’Ajuntament de Rubí i les entitats Rubí d’Arrel i Centre Excursionista de Rubí.

Pel que fa a l’accessibilitat, es contempla l’estassada de matoll i podes, eliminant la vegetació a banda i banda dels senders per millorar el traçat en zones boscoses; l’arranjament manual del ferm per la millora del trànsit a peu, condicionant la plataforma de pas en zones malmeses o de dificultat de pas alta ─aquesta actuació permetrà millorar tant l’estabilitat com l’ampla de pas, així com les zones inclinades degradades per l’acció del pas reiterat i l’acció de l’aigua─, i la instal·lació de graons de fusta en zones d’alta degradació o zones d’impàs entre la interfase urbana i rural.

En el cas dels passos de torrents, s’ha previst realitzar la canalització i drenatge amb graves en passos de camins no adaptats per millorar la capacitat de desaigua en zones freqüentment entollades en èpoques de pluja, així com construir guals de pedra per millorar el pas en crescudes d’aigua, millorar l’estètica i l’estabilització de l’entorn de circulació.

Per últim, el projecte inclou actuacions en passos de vianants i la instal·lació de baranes de fusta per delimitar les zones de risc per forta pendent transversal o zones elevades, com ara ponts i passeres no adaptades; una tanca metàl·lica amb porta abatible i una altra amb cadenat.

 

DOCUMENTS

PI 18 - Renovació de la rotonda de l'av. Can Rosés amb l'av. Olimpíades

Aquest projecte contempla les obres de renovació de la rotonda situada a l’avinguda Can Rosés amb l’avinguda Olimpíades. Aquests treballs consisteixen en anul·lar el carril central i configurar tot l’espai com un únic conjunt, intentant mantenir l’arbrat existent.

Per tal d’unificar l’aspecte general, s’enderrocarà el paviment del vial central i les voreres perimetrals. Es col·locarà una nova vorada a tot el perímetre de la rotonda, que encintarà un paviment de pedra granular d’1,50 m d’amplada. A la resta de la superfície es plantarà gespa, a excepció de les zones que envolten l’arbrat existent, on es crearan uns cercles amb encoixinat. També se substituirà l’enllumenat existent per tres nous bàculs.

Les obres a realitzar inclouen treballs previs de neteja, enderroc i moviment de terres, de pavimentació i d’instal·lació de reg i enllumenat. 

 

DOCUMENTS

El projecte descriu les obres d’execució per a l’adequació de la urbanització del carrer de Can Pòlit. Les tasques consisteixen en la contenció de terres i vegetació del talús existent a banda i banda del túnel situat a l’entrada del carrer, la neteja i el desbrossat general de tot el carrer i l’execució d’una vorada que contingui la vegetació del costat est del vial.

Les obres a realitzar inclouen treballs previs de neteja i moviment de terres, d’execució de murs de contenció, de pavimentació i de connexió a la xarxa de clavegueram existent.

 

DOCUMENTS

El projecte descriu les obres per millorar i adequar l’aparcament del c. Mozart, que contemplen l’execució de la part no urbanitzada de l’aparcament, així com l’execució d’instal·lacions d’enllumenat, drenatge i senyalització.

 

DOCUMENTS

Aquest projecte contempla la reordenació del passatge Schubert, un vial d’accés a una desena de naus industrials amb una gran superfície dedicada a aparcament. Actualment, només té delimitat el vial, el qual es troba deficientment pavimentat.

Entre els treballs que es duran a terme destaquen la pavimentació del passatge Schubert i la reordenació de l’espai, definint l’ordre d’accés i sortida i el número i disposició de places d’estacionament. 

 

DOCUMENTS

PI 22 - Millora del c. PucciniEl projecte preveu executar tot un seguit de millores al c. Puccini, que es concentren bàsicament en el tram nord-oest d’aquesta via, entre el carrer Compositor Vivaldi i el tram central del mateix carrer Puccini.

Els treballs consistiran en la reordenació de l’espai de calçada, mitjana i illeta per tal de generar espai d’aparcament i marcar els espais de circulació de vehicles; l’ampliació de l’espai de vorera al frontal amb el carrer Compositor Vivaldi per facilitar el pas dels vianants ─construint dos nous passos de vianants─ i per disposar la parada de bus en un emplaçament més ampli; la creació de vorera al cul-de-sac format al límit amb el tram central del carrer Puccini; la reparació dels paviments de vorera i calçada malmesos; la disposició de xarxa d’enllumenat públic; l’esbrossada, aclarit i esporga de les àrees de vegetació del tram central del carrer Puccini, i operacions de neteja i manteniment al tram sud-est del carrer Puccini. 

 

DOCUMENTS

PI 23 - Urbanització de la rotonda entre l'av. Vivaldi i el c. WagnerEl projecte contempla una actuació de reurbanització consistent en la construcció de la illeta central de la rotonda i de la illeta situada a la vorera est del c. Compositor Wagner, amb l’objectiu de construir la rotonda actualment senyalitzada a terra.

Entre d’altres actuacions, es repararà el paviment i l’aglomerat asfàltic de l’àmbit de la rotonda i es realitzarà nova capa de rodadura, es renovarà la senyalització viaria i s’enjardinaran o se sembraran les illetes, en funció de cada cas. 

 

DOCUMENTS

PI 24 - Rotonda pg. de les Torres - c. Dr. FerranEl projecte descriu les obres per executar la rotonda ubicada a la confluència entre el passeig de les Torres i el passatge del Doctor Ferran. Actualment, aquesta rotonda està executada mitjançant pintura al paviment i elements d’abalisament.

L’objectiu és reformar la rotonda per millorar la seva resistència al pas dels vehicles i, així, garantir la seva qualitat, tant d’ús com estètica. 

 

DOCUMENTS