Sou a: Inici / Ajuntament / El Consistori / Subvencions / Pla estratègic de subvencions 2016-2018

Pla estratègic de subvencions 2016-2018

Extracte de l'acord presentat al Ple del 25 de febrer de 2016:

"D’acord amb l’Exposició de Motius i l’article 8 de la Llei de l’Estat 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per a l’establiment de qualsevol tipus de subvenció s’ha d’elaborar un Pla Estratègic de Subvencions que concreti i connecti els objectius i els efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a llur consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament.

L’article 12 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, estableix pautes relatives al contingut del Pla Estratègic de Subvencions, essent destacable la necessitat de concretar el pla en línies de subvenció que han d’explicitar, entre d’altres aspectes, els indicadors que han de permetre fer seguiment i avaluació per a conèixer de forma continuada l’estat de la situació.

En compliment de l’anterior, s’ha elaborat el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Rubí per al període 2016-2018, el qual s’adjunta a l’expedient, integrat per un text articulat format per 24 articles i una Disposició Addicional i un total de 54 fitxes annexes, numerades de la 1 a la 53 ambdós inclosos, que defineixen les diverses línies de subvenció.

D’acord amb el que estableixen els articles 2, 5 i 6 de la Llei de l’Estat 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i els articles 3, 5, 8, 12 i 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència accés a la informació pública i bon govern, el pla estratègic de subvencions s’ha de fer públic a la seu electrònica de l’Ajuntament de Rubí i a la seva pàgina web."

  • Compartir