Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Retribucions dels càrrecs electes Establiment del règim de dedicacions, retribucions i assistències dels membres de la corporació i assignació de la dotació econòmica als grups polítics municipals. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Retribucions dels càrrecs electes

Establiment del règim de dedicacions, retribucions i assistències dels membres de la corporació i assignació de la dotació econòmica als grups polítics municipals.

 

Per tot això exposat, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Establir a favor dels membres de la corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, en funció de les atribucions delegades i assumides, les retribucions anuals que a continuació es relacionen, que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre.

  1. Alcaldessa: Retribucions a càrrec de la Diputació de Barcelona com a Diputada 86.982,28
  2. Regidors/es delegats en règim de dedicació exclusiva: 61.759,80€ anuals.
  3. Regidor/a delegat en règim de dedicació parcial del 50%: 36.021,30€ anuals.
  4. Regidor/a delegat en règim de dedicació parcial del 75%: 46.313,10€ anuals.
  5. Regidors i regidores portaveus dels grups polítics municipals amb dedicació parcial del 63%: 39.108,84€.
  6. Regidors i regidores portaveus dels grups polítics municipals amb dedicació parcial del 50%: 36.021,30€.

 

Alcaldessa:

Regidors/regidores amb dedicació exclusiva:
Regidors/regidores amb dedicació parcial (50%):

Portaveus municipals amb dedicació parcial (63%):

Portaveus municipals amb dedicació parcial (50%):

Règim d'assistències:

Establir a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial el següent règim d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part, amb efectes de 15 de juny de 2019:

  • Per assistència a cada sessió de Ple: 1.029,18€.
  • Per assistència a cada sessió de la Comissió Informativa i Comissió Especial de Comptes: 102,92€.

S'estableix un màxim per any natural a percebre en concepte d'assistències de 18.525,24€.

Càrrecs electes sense dedicació (règim d'assistències):

Assignació a grups municipals:

Assignar als grups polítics municipals una dotació econòmica de caràcter mensual integrada per un component fix, idèntic per a tots els grups, de 1.425 euros, i un altre de variable, de 475 euros per regidor, amb efectes de 15 de juny de 2019.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0