Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament es dota d’un reglament que regularà la recollida i manteniment d’animals de companyia abandonats o perduts L’objectiu del Consistori és vetllar per la correcta gestió d’aquest servei sota criteris de benestar animal https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament es dota d’un reglament que regularà la recollida i manteniment d’animals de companyia abandonats o perduts

L’objectiu del Consistori és vetllar per la correcta gestió d’aquest servei sota criteris de benestar animal

L’Ajuntament ha abordat la redacció d’aquest reglament des de l’òptica del benestar animal (foto: Ajuntament de Rubí).
L’Ajuntament ha abordat la redacció d’aquest reglament des de l’òptica del benestar animal (foto: Ajuntament de Rubí)

El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha aprovat de forma inicial un reglament que regularà la prestació del servei municipal de recollida i manteniment d’animals de companyia abandonats o perduts vius. El Consistori ha impulsat l’aprovació d’aquest document amb l’objectiu d’oferir el servei més adequat i, a la vegada, complir la legislació vigent, que estableix que aquest tipus de serveis requereixen de reglament.

La norma, que ara queda sotmesa a un període d’informació pública durant el qual es poden fer al·legacions, detalla el procediment i els estàndards de qualitat d’aquest servei, així com els drets i obligacions tant de les persones usuàries com de la pròpia administració.

Aquest reglament complementa l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d'Animals aprovada al març de 2010 i que té per finalitat establir el marc normatiu municipal dels aspectes globals que giren en torn de la tinença d’animals, des dels principis de respecte, defensa i protecció dels animals i des de la perspectiva de la convivència.

De fet, un dels objectius prioritaris de l’Ajuntament en matèria dels drets dels animals és garantir la seva protecció i el seu benestar. Concretament, el Consistori vetlla per la correcta gestió de la recollida i manteniment dels animals de companyia abandonats, perduts i/o extraviats del municipi sota criteris de benestar animal. D’altra banda, també aposta per promoure el civisme i la tinença responsable entre la ciutadania que té animals de companyia.

El servei de recollida i manteniment d'animals de companyia abandonats o perduts inclou:

  • La captura d’animals de companyia extraviats, abandonats o sense propietari identificat.
  • La captura de gossos ensalvatgits.
  • La recollida al carrer, a les instal·lacions municipals ─si han estat capturats pels serveis municipals o els han portat particulars─ o a domicilis particulars dels animals que hagin estat objecte d’un comís administratiu.
  • La custòdia, acollida, cura i posterior gestió d'aquests animals, fins que siguin recuperats per part del seu propietari/posseïdor o siguin declarats abandonats.
  • La col·locació de microxip quan l’animal estigui al centre d’acollida i no en porti.
  • La promoció de l’adopció en el cas de no ser recuperats, prioritzant les condicions de protecció, dignitat i benestar dels animals acollits amb els criteris de qualitat i eficiència.
  • L’esterilització d’animals que es donen en adopció.
  • L’assessorament i suport tècnic en temes d’animals de companyia abandonats o perduts.
  • Campanyes informatives/educatives de promoció de tinença responsable i altres.
  • I totes les obligacions que la legislació estableix als Ajuntaments en matèria d’animals de companyia.

 

Legislació vigent

L’article 22 sobre la recollida i atenció als animals de la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, assigna a l’administració local la recollida d'animals extraviats i abandonats i el seu allotjament en un centre de protecció animal. Per a això, han de disposar d'un servei d'urgència per a la recollida i atenció veterinària d'aquests animals, disponible les vint-i-quatre hores del dia. Aquesta gestió podrà realitzar-se directament pels serveis municipals competents o per entitats privades, sense perjudici que, sempre que sigui possible, es realitzi en col·laboració amb entitats de protecció animal.

Les poblacions que no disposen de mitjans propis per exercir la seva competència per a la recollida i el manteniment dels animals poden subscriure convenis de col·laboració amb centres mancomunats, pertanyents a altres administracions o contractats, que han de complir les condicions mínimes que regula aquesta llei. En aquest cas, es disposarà d'una instal·lació temporal municipal per albergar els animals fins a la recollida pel servei corresponent, que reuneixi els requisits d'espai, seguretat i condicions per al benestar dels animals allotjats temporalment.

Correspon a l'administració local i, subsidiàriament, a l'autonòmica la gestió i la cura dels animals desemparats o els titulars dels quals no puguin atendre'ls a causa de situacions de vulnerabilitat, sense perjudici que puguin comptar amb la col·laboració d'entitats de protecció animal degudament enregistrades.

L’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, atribueix als municipis competències pròpies en relació a l’abandonament i pèrdua d’animals de companyia i centres de recollida. L’Ajuntament de Rubí presta el servei de recollida i manteniment d’animals de companyia abandonats o perduts en el marc de les seves competències en matèria de Benestar Animal.

La motivació del Consistori rubinenc per a la redacció del reglament és la recerca i prestació del servei més adequat per a la recollida i manteniment dels animals de companyia del municipi abandonats o perduts i el compliment de la legislació vigent que estableix que aquest tipus de serveis requereixen de reglament d’acord amb l’establert als articles 159.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i a l’art. 312 de la Llei de contractes del Sector Públic.

Objectius de Desenvolupament sostenible