Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preguntes freqüents sobre les APEU Troba resposta a les qüestions més habituals sobre les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU). https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Preguntes freqüents sobre les APEU

Troba resposta a les qüestions més habituals sobre les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU).

1. Dret de vot i aprovació del projecte

2. Com es calculen les quotes?

3. Què és la superfície construïda ponderada total (SCPT)? Com es calcula?

4. Què s’entén per ‘parcel·la de serveis’?

5. Quin tractament han de tenir els locals i equipaments públics situats en un Polígon d’Activitat Econòmica (PAE)?

6. Si una empresa té activitat en més d’una nau, ha de votar per cada nau encara que aquestes estiguin una al costat de l’altra?

7. Si un/a empresari/ària té una nau on desenvolupa una activitat econòmica i, a la vegada, és propietari/ària d’un solar susceptible d’edificar i dur a terme una activitat econòmica, a l’hora de calcular el nombre necessari de participants en la votació computa com a 2 titulars de dret de possessió o només com a un sol titular?

8. Si una empresa posseeix una nau molt gran que ocupa més d’una parcel·la i ha fet ampliacions però no les ha agrupat pel que fa a l’IBI, ha de votar tantes vegades com propietats ocupa?

9. Si en una nau hi ha dues o més empreses, com es computen els vots?

10. En algunes naus, a banda de l’activitat principal, hi ha empreses energètiques que tenen instal·lades plaques fotovoltaiques per a la producció d’energia. Aquesta activitat també ha de participar en l’APEU?

11. Un cop constituïda l’APEU, com afecten les possibles modificacions de la superfície construïda ponderada (SCP), com ara les ampliacions de superfície o la construcció de noves naus, al repartiment dels costos de la quota durant el període aprovat? Quin mecanisme s’ha de dur a terme per fer la revisió anual de les quotes?

12. Si una APEU inclou més d’un PAE i alguna actuació és específica per a un únic PAE, es pot diferenciar en el pla d’actuació i en el pressupost? Aquest fet comporta quotes diferents segons la localització del titular del dret de possessió en els PAE que formen l’APEU?

13. Si una actuació es vol desenvolupar fora de l’àmbit delimitat per l’APEU, com per exemple en els accessos al PAE, es pot incloure en el Pla d’actuació? Pot recórrer algun dels titulars del dret de possessió?

14. Si el PAE no està recepcionat, es pot promoure l’APEU en aquest polígon? Es podria crear una APEU si el polígon està en procés de recepcionar-se i actualment hi ha una junta de compensació?

 

 

1. Dret de vot i aprovació del projecte


Per a l’aprovació del projecte cal la participació del 50% dels titulars del dret de possessió de les naus, parcel·les i parcel·les de servei, inclosos en l’àmbit de l’àrea, que representin el 50%, com a mínim, de la superfície construïda ponderada de la totalitat de les naus, parcel·les i parcel·les de servei.

El projecte es considera aprovat si obté el vot favorable de la majoria dels vots emesos que representin, alhora, la majoria de la superfície construïda ponderada que hagi exercit el dret de vot.

 

2. Com es calculen les quotes?


Les quotes es calculen en funció de la superfície construïda ponderada total (SCPT).

El pressupost anual presentat per l'entitat gestora s’ha de dividir entre el total de la SCPT. El quocient resultant d’aquesta operació estableix la quota ordinària final per metre quadrat ponderat que s'ha d'aplicar a cada nau o parcel·la en funció de la seva superfície ponderada.

 

3. Què és la superfície construïda ponderada total (SCPT)? Com es calcula?


La superfície construïda ponderada total (SCPT) d’una APEU és la suma de la totalitat de les superfícies construïdes ponderades de les naus (SCPN).

 

Càlcul

El còmput de la superfície construïda ponderada pel que fa a naus, parcel·les i parcel·les de serveis és el resultat de la fórmula següent:

 

SCPT = sc1 + 0,9 sc2 + 0,7 sc3 + 0,5 sc4

 

On:

SCPT = superfície construïda ponderada total
sc1 = superfície construïda cadastral de la nau fins a 2.500 m2
sc2 = superfície construïda cadastral de la nau superior a 2.500 m2 i fins a 5.000 m2
sc3 = superfície construïda cadastral de la nau superior a 5.000 m2 i fins a 10.000 m2
sc4 = superfície construïda cadastral de la nau superior a 10.000 m2

 

En el cas de les APEU delimitades que disposin de parcel·les individualitzades de sòl disponible per a l'activitat econòmica sense edificació construïda, la SCPT es calcula aplicant un coeficient reductor del 50% sobre la totalitat de metres quadrats de superfície de la parcel·la.

Pel que fa a les APEU que disposin de parcel·les de serveis amb activitat, la SCPN es calcula aplicant un coeficient reductor del 25% sobre la totalitat de metres quadrats de superfície de la parcel·la.

 

4. Què s’entén per ‘parcel·la de serveis’?


El terme ‘parcel·la de serveis’ té un sentit clarament de serveis logístics per a les empreses del polígon, serveis d’aparcament per a camioners, d’higiene personal d’aquestes persones, rentat de vehicles industrials, etc. La seva funció principal és donar un servei exclusiu als membres dels PAE.

En el cas que hi hagi una activitat econòmica diferenciada, amb un titular de dret de possessió, es considerarà com una activitat més.

Per a altres situacions o supòsits, cal analitzar cada cas en concret.

 

5. Quin tractament han de tenir els locals i equipaments públics situats en un Polígon d’Activitat Econòmica (PAE)?


Tots els locals i equipaments públics que tinguin una activitat econòmica s’haurien d’incloure en la delimitació de l’APEU sempre que els titulars del dret de possessió estiguin d’acord en participar-hi.

Les naus o locals de titularitat pública en les quals no es duu a terme una activitat econòmica i no són susceptibles d’acollir-ne una, no participen en l’APEU.

 

6. Si una empresa té activitat en més d’una nau, ha de votar per cada nau encara que aquestes estiguin una al costat de l’altra?


Suposant que una empresa ha crescut i ha adquirit naus separades per exercir la mateixa activitat, cada nau representaria un vot.

Si les naus són annexes i es comuniquen entre elles, podria considerar-se com una sola.

Si es tracta d’entitats clarament diferenciades, caldria separar-les.

S’ha de valorar també si el titular és promotor o no de l’APEU; si ho és, separant les naus tindria més representativitat en el nombre de titulars de drets de possessió.

 

7. Si un/a empresari/ària té una nau on desenvolupa una activitat econòmica i, a la vegada, és propietari/ària d’un solar susceptible d’edificar i dur a terme una activitat econòmica, a l’hora de calcular el nombre necessari de participants en la votació computa com a 2 titulars de dret de possessió o només com a un sol titular?


En aquesta situació s’entén que són dos titulars de dret de possessió diferents tot i que coincideixen en la mateixa persona.

 

8. Si una empresa posseeix una nau molt gran que ocupa més d’una parcel·la i ha fet ampliacions però no les ha agrupat pel que fa a l’IBI, ha de votar tantes vegades com propietats ocupa?


En aquest cas preval el concepte de dret de possessió i, per tant, disposa d’un vot per cada dret de possessió.

 

9. Si en una nau hi ha dues o més empreses, com es computen els vots?


Si es tracta d’empreses diferents, primer cal saber si existeix un contracte de lloguer o propietat i vincular-lo als m2. Si es demostra que les dues empreses pertanyen a la mateixa matriu no seria necessari separar-les. En aquest sentit, la llicència d’activitat pot aclarir si són activitats ben diferenciades i els m2 que ocupen. Per això és important que, en l’elaboració del cens, es pugui treballar tant amb dades de l’IBI (propietaris) com amb dades d’activitats per poder filtrar millor la informació.

 

10. En algunes naus, a banda de l’activitat principal, hi ha empreses energètiques que tenen instal·lades plaques fotovoltaiques per a la producció d’energia. Aquesta activitat també ha de participar en l’APEU?


Tot depèn del tipus d’activitat. Si la instal·lació energètica és pròpia i es destina a l’autoconsum, no cal considerar-la com una activitat diferent. En el cas que es tracti d’una empresa externa que explota una part de les teulades de tot el polígon i, per tant, comercialitza amb l’energia, es contempla com una activitat diferent i ha de participar també en l’APEU.

 

11. Un cop constituïda l’APEU, com afecten les possibles modificacions de la superfície construïda ponderada (SCP), com ara les ampliacions de superfície o la construcció de noves naus, al repartiment dels costos de la quota durant el període aprovat? Quin mecanisme s’ha de dur a terme per fer la revisió anual de les quotes?


En cas que es tanqui una activitat econòmica, serà el propietari a qui se li traspassa el dret de possessió. Aquesta acció no comporta cap canvi en la SCP. Per contra, si es construeix una nova nau, aleshores és necessari incorporar la nova SCP i recalcular coeficients i quotes.

És en seu d’Assemblea de l’APEU on es pot plantejar la modificació dels coeficients i decidir si s’executa o no.

 

12. Si una APEU inclou més d’un PAE i alguna actuació és específica per a un únic PAE, es pot diferenciar en el pla d’actuació i en el pressupost? Aquest fet comporta quotes diferents segons la localització del titular del dret de possessió en els PAE que formen l’APEU?


No és recomanable crear una APEU en PAEs diferenciats a no ser que tinguin continuïtat urbana. En cas que sigui així, el més convenient és fer actuacions que beneficiïn a tots els PAEs. En el cas que una actuació específica només afecti una determinada zona, es podria establir una quota específica per pagar l’actuació entre les empreses implicades, sempre que així ho decideixin les persones promotores i s’aprovi en el Pla d’actuació de l’APEU.

En un inici, s’aconsella fer un Pla d’actuació progressiu que no comporti quotes molt elevades.

 

13. Si una actuació es vol desenvolupar fora de l’àmbit delimitat per l’APEU, com per exemple en els accessos al PAE, es pot incloure en el Pla d’actuació? Pot recórrer algun dels titulars del dret de possessió?


Es pot afegir si l’actuació es localitza en una part limítrofa del perímetre del PAE i si ho volen totes les persones promotores de l’APEU. Si es vota el Pla d’actuació i en el tràmit d’informació pública ningú ha recorregut, l’actuació estaria avalada.

 

14. Si el PAE no està recepcionat, es pot promoure l’APEU en aquest polígon? Es podria crear una APEU si el polígon està en procés de recepcionar-se i actualment hi ha una junta de compensació?


L’única condició perquè el PAE formi part de l’APEU és que es trobi en el Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE).

 

 

Amb el suport de:

rubiempresa_image_gallery_diba.jpgrubiempresa_logo apeu.jpg

 

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0