Ordenances fiscals 2015

 Títol   Tipus 
Preus públics 2015 Carpeta
Fitxer PDF document 1. Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals Fitxer
Fitxer PDF document 02. Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials Fitxer
Fitxer PDF document 03. Impost sobre béns immobles Fitxer
Fitxer PDF document 04. Impost sobre activitats econòmiques Fitxer
Fitxer PDF document 05. Impost sobre vehicles de tracció mecànica Fitxer
Fitxer PDF document 06. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres Fitxer
Fitxer PDF document 07. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana Fitxer
Fitxer PDF document 08. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general Fitxer
Fitxer PDF document 09. Taxa per la utilització dels espais, els béns i la prestació de serveis de l’edifici Rubi+D i del centre de serveis a l’empresa Can Serra Fitxer
Fitxer PDF document 10. Taxa per la utilització dels espais, els béns, la prestació de serveis i les visites guiades a l’edifici del Museu Municipal Castell Fitxer
Fitxer PDF document 11. Taxa per la utilització dels espais del Teatre Municipal la Sala Fitxer
Fitxer PDF document 12. Taxa per la utilització de les instal·lacions esportives municipals Fitxer
Fitxer PDF document 13. Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies publiques municipals Fitxer
Fitxer PDF document 14. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal Fitxer
Fitxer PDF document 15. Taxa pel servei de clavegueram Fitxer
Fitxer PDF document 16. Taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans Fitxer
Fitxer PDF document 17. Taxa per llicències urbanístiques o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme Fitxer
Fitxer PDF document 18. Taxa per expedició de documents administratius Fitxer
Fitxer PDF document 19. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats Fitxer
Fitxer PDF document 20. Taxa per la utilització de l'escut del municipi Fitxer
Fitxer PDF document 21. Taxa per la llicència d'autotaxi Fitxer
Fitxer PDF document 22. Taxa per la inscripció a les convocatòries per a la selecció de personal Fitxer
Fitxer PDF document 23. Taxa per a serveis especials de vigilància d'espectacles, transports, pas de caravanes i càrregues i descàrregues especials Fitxer
Fitxer PDF document 24. Taxa pel servei de tinença d’animals domèstics de companyia Fitxer
Fitxer PDF document 25. Taxa per la prestació del servei del mercat municipal i per l’aprofitament i utilizació dels seus llocs, parades, locals i molls Fitxer
Fitxer PDF document 26. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública Fitxer
Fitxer PDF document 27. Taxa per prestació de serveis en el cementiri municipal Fitxer
Fitxer PDF document 28. Taxa per la prestació dels serveis de l’Escola d’Art i Disseny Fitxer
Fitxer PDF document 30. Taxa per la realització de serveis i activitats de caràcter infantil i juvenil Fitxer
Fitxer PDF document 31. Taxa pel subministrament d’aigua Fitxer
Fitxer PDF document 32. Taxa per la realització de tallers a l’Espai Jove “Torre Bassas” Fitxer
Fitxer PDF document 33. Taxa per la prestació dels serveis de control i inspecció sanitaris en matèries de salut pública Fitxer
Fitxer PDF document 34. Taxa per la utilització dels espais i els béns de l'Ateneu Municipal Fitxer
Fitxer PDF document 35. Taxa per la utilització dels espais de la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler Fitxer
Fitxer PDF document 36. Taxa per la utilització dels espais de l’Espona, Centre de la Dansa Tradicional Catalana Fitxer
Fitxer PDF document 37. Taxa per a la prestació dels serveis d’autorització sanitària municipal per a establiments on es realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing Fitxer
Fitxer PDF document 38. Taxa per la utilització dels espais del Celler Fitxer
Fitxer PDF document 39.taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d’obres i enderrocs, de caràcter exclusiu Fitxer
  • Compartir