Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Buscador de la Formación Profesional Integrada https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Buscador de la Formación Profesional Integrada

FO/CP N1 Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals

Aquests estudis capaciten per distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.

FO/CP N1 Operacions Bàsiques en el Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions d'Energies Renovables

Aquests estudis capaciten per realitzar operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables, fonamentalment solars tèrmiques, fotovoltaiques i eòliques de petita potència, seguint els procediments establerts i les instruccions d'un tècnic de nivell superior i complint les prescripcions de seguretat per a les persones, el medi ambient i les instal·lacions.

FO/CP N1 Operacions de Fontaneria i Calefacció - Climatització Domèstica

Aquests estudis capaciten per realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs de diferents tipus de materials segons el tipus d'instal·lació, i muntar i / o desmuntar aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic, amb les condicions adequades de qualitat i seguretat, d'acord a les normes establertes.

FO/CP N3 Organització i Gestió de Magatzem

Aquests estudis capaciten per organitzar i controlar les operacions i els fluxos de mercaderies de magatzem, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent, i assegurant la qualitat i optimització de la xarxa de magatzems i la cadena logística.

FO/CP N2 Soldadura amb Elèctrodes Revestit i TIG

Aquests estudis capaciten per fer soldadures amb arc elèctric amb elèctrodes revestits i soldadures amb arc sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG), d'acord amb les especificacions de procediments de soldadura (WPS), i amb criteris de qualitat, seguretat i respecte a l'entorn.

FO/CP N2 Soldadura amb Elèctrodes Revestit i TIG

Aquests estudis capaciten per fer soldadures amb arc elèctric amb elèctrodes revestits i soldadures amb arc sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG), d'acord amb les especificacions de procediments de soldadura (WPS), i amb criteris de qualitat, seguretat i respecte a l'entorn.

FO/CP N2 Soldadura Oxigàs i Soldadura MIG/MAG

Aquests estudis capaciten per fer soldadures i projeccions tèrmiques per oxigàs, soldadures amb arc sota gas protector amb elèctrodes consumibles (MIG/MAG) i projeccions tèrmiques amb arc, d’acord amb les especificacions dels procediments de soldadura (WPS), i amb els criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

FO/CP N2 Atenció Sociosanitària a Persones Depedents en Institucions Socials

Aquests estudis capaciten per atendre persones dependents de l'àmbit sociosanitari a la institució on es desenvolupi l’actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar-ne l’autonomia personal i les relacions amb l'entorn.

FO/CP N3 Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació

Aquests estudis capaciten per programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l'ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans i recursos didàctics; orientant sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en la seva especialitat, i promovent de forma permanent la qualitat de la formació i l'actualització didàctica.

FO/CP N2 Mecanitzat per Arrancament de Ferritja

Aquests estudis capaciten per realitzar els processos de mecanització per arrencada de ferritja, controlant els productes obtinguts i responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell de les màquines i els equips, amb criteris de qualitat, seguretat i respecte a l'entorn.

FO/CP N2 Muntatge i Manteniment de Sistemes d'Automatització Industrial

Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir sistemes de regulació i control en instal·lacions industrials, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, per aconseguir els criteris de qualitat, complint els plans de prevenció de riscos laborals i mediambientals de l'empresa i la normativa d'aplicació vigent.

FO/CP N2 Muntatge i Manteniment d'instal·lacions de baixa tensió

Aquests estudis capaciten per muntar, mantenir i reparar les instal·lacions elèctriques per a baixa tensió compreses en l'àmbit del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.