Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preguntes freqüents sobre fotovoltaica Vols apostar per l'energia fotovoltaica a casa teva i tens dubtes? Et recomanem que facis un cop d'ull al següent llistat de preguntes i respostes sobre autoconsum, política fiscal relacionada i tràmits a la ciutat de Rubí per poder posar en marxa una instal·lació fotovoltaica. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Preguntes freqüents sobre fotovoltaica

Vols apostar per l'energia fotovoltaica a casa teva i tens dubtes? Et recomanem que facis un cop d'ull al següent llistat de preguntes i respostes sobre autoconsum, política fiscal relacionada i tràmits a la ciutat de Rubí per poder posar en marxa una instal·lació fotovoltaica.

FV.jpg

 
1. Què és l’autoconsum solar?

L’autoconsum solar és aquell procés de producció i consum de manera individual o compartida d’energia elèctrica provinent d’una instal·lació amb panells fotovoltaics.

 

2. Quins són els principals components d’una instal·lació solar?

Una instal·lació fotovoltaica està formada per panells fotovoltaics, inversor, i resta de petit material tipus connectors, cablejat i proteccions. Opcionalment, la instal·lació pot incloure bateries per a l’emmagatzematge d’energia.

 

3. Com funciona l’autoconsum solar?

El sistema d’autoconsum treballa en paral·lel de la xarxa elèctrica. Cada unitat d’energia que “s’autoconsumeix” es deixa de comprar a la xarxa i per tant representa un estalvi directe.

 

4. Què són els excedents?

Els excedents és aquella energia que la nostra instal·lació produeix però no s’autoconsumeix, és a dir, és energia sobrant.

 

EXCEDENTS.png

 

5. Què puc fer amb els excedents?

A dia d’avui, podem fer dues coses, o bé s’emmagatzemen en bateries o bé s’injecten a la xarxa. En cas que s’opti per la segona opció, les instal·lacions de menys de 100 kW es poden acollir al mecanisme de compensació, recuperant el cost de l’energia excedentària, en el període màxim d’un mes, a un preu més baix que el de compra.

 

6. És recomanable instal·lar bateries?

Les bateries incrementen el grau d’autonomia energètica ja que permeten emmagatzemar l’energia excedentària i utilitzar-la en períodes nocturns. Ara bé, incrementen el cost, el període de retorn i utilitzen materials i recursos que són escassos al nostre territori.

 

7. Quina és la instal·lació idònia? 

Cada cas és específic en funció de les seves necessitats, però des de l’Ajuntament de Rubí, recomanem realitzar una instal·lació que s’ajusti al màxim al consum real horari, és a dir, una instal·lació que autoconsumeixi la major part de l‘energia i en redueixi els excedents.

 

8. Què és l’autoconsum compartit o col·lectiu?

Aquesta modalitat comporta l’associació de persones físiques o jurídiques per tal de compartir una instal·lació de generació energètica renovable i l’energia que produeixi. Per exemple, una comunitat de veïns.

 

9. Què necessito per tenir una instal·lació solar?

Disposar d’una teulada, un terrat o terrassa o bé un jardí que tingui insolació directa el màxim d’hores del dia possibles, durant tot l’any, evitant, en la mesura del possible, les ombres d’altres edificis o elements com ara vegetació.

Caldrà disposar de l’autorització de la Comunitat de Propietaris sempre que la instal·lació de les plaques afecti a elements comuns, tot i que aquests siguin d’ús privatiu.

 

10. Puc instal·lar les plaques al jardí o terrassa?

Sí, sempre i quan els panells no superin el metre d’alçada. En el cas que les plaques es vulguin ubicar en una nova construcció tipus porxo, pèrgola o similar, caldrà tenir en compte el compliment dels límits màxims d’edificabilitat i el tràmit a realitzar amb l’Ajuntament serà l’establert per a la nova edificació. 

 

11. Puc instal·lar les plaques a la façana o al balcó?

Sí, sempre que l’edifici no es trobi inclòs dins del Catàleg de Patrimoni.

Les plaques hauran de col·locar-se de forma paral·lela a la façana o barana i en cap cas podran sobresortir més de 15 cm. El tràmit a realitzar amb l’Ajuntament serà el mateix que per a les plaques en teulada. 

 

12. Puc col·locar, a la terrassa, patí o balcó, un kit fotovoltaic que es connecta directament a la corrent?

Sí, sempre que no afecti a l’edificabilitat de l’edifici. Aquests kits no necessiten cap tipus de permís per part de l’Ajuntament, però tampoc són legalitzables com a instal·lació d’autoconsum i, per tant, tampoc són susceptibles de bonificacions fiscals per part del titular.

   

13. Existeix algun cas en el que no pugui realitzar una instal·lació solar?

Sí. Com a norma general, només es permeten les instal·lacions fotovoltaiques en sòl urbà. En el cas d’instal·lacions en edificis inclosos al Catàleg de Patrimoni, caldrà consultar amb el departament de Planejament quins són els requisits i condicionants i el tràmit a realitzar amb l’Ajuntament serà el de llicència d’obres.

D’acord amb la Llei d’Urbanisme, les instal·lacions fotovoltaiques fora de sòl urbà no estan
permeses.

 

14. Què he de tenir en compte a l’hora de demanar un pressupost d’autoconsum solar?

És recomanable que l’empresa en qüestió realitzi una visita al domicili per tal que plantegi  adequadament la instal·lació. Alhora, és recomanable que la proposta econòmica inclogui:

 • Simulació del gràfic “producció/consum” horari
 • Percentatge d’autoconsum
 • Percentatge de cobertura solar
 • Estalvi energètic
 • Estalvi econòmic
 • Estalvi d’emissions
 • Sistema de monitorització energètica
 • Contracte de manteniment de la instal·lació
 • Els tràmits necessaris per a la seva correcta legalització (tant a nivell municipal com autonòmic).

 

15. Quins són els tràmits que he de fer per poder tenir una instal·lació d’autoconsum solar a Rubí?

La tramitació d’una instal·lació d’autoconsum es fa a 2 nivells.

 • D’una banda, abans d’iniciar les obres de la instal·lació, cal fer el tràmit municipal corresponent: la comunicació prèvia d’obres per instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltaica.Aquest tràmit és vàlid per a totes les instal·lacions en sòl urbà en edificis no afectats pel Catàleg de Patrimoni.
 • D’altra banda, hi ha el tràmit de seguretat industrial i energètic amb l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya.

 

Els passos a seguir són els següents:

1. Realitzar la sol·licitud de la Comunicació prèvia d’obres per instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltaica.

Opció 1- Via telemàtica amb certificat digital aquí

Per saber com podeu obtenir un certificat digital, veure la pregunta 19.

Opció 2 – Presencialment a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) o a la Finestreta Única Empresarial de Rubí (FUER). 

La documentació a adjuntar és la següent:

 • Sol·licitud de comunicació d’obres per duplicat
 • Autorització de la comunitat de propietaris si s’escau
 • Pressupost de la instal·lació, signat i segellat per l’empresa instal·ladora
 • Recull fotogràfic a color i en bona resolució de l’estat actual de l’habitatge/edificació i teulada (no s’accepten fotografies de Google Maps)
 • Nomenament del contractista
 • Plànol de l’emplaçament en el que la finca sigui clarament identificada (no s’accpeten plànols de Google Maps)
 • Nomenament de la Direcció facultativa (assumeix del tècnic competent)
 • Projecte tècnic degudament signat pel tècnic competent i el promotor (per duplicat en el cas de registre presencial) amb estudi bàsic de seguretat i salut, i Coordinador de Seguretat i Salut, i el contingut mínim inclòs a l’annex del model de sol·licitud

2. Inici de les obres.
Un cop entregada tota la documentació, si no hi ha cap requeriment per part de l’OAC, les obres de construcció poden iniciar-se d’immediat.

3. Pagament de l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) i sol·licitud de bonificació.

Un cop presentada la comunicació prèvia d’obres, l’ORGT notificarà al titular de la liquidació del pagament de l’ICIO que correspon al 4% del total del cost de la instal·lació d’autoconsum.

Aquest impost està bonificat al 95% (segons l’ordenança fiscal núm. 6), però cal demanar-ho de forma expressa. Veure preguntes 17 i 18 per a més informació.

4. Sol·licitud d’autorització administrativa davant de la Generalitat de Catalunya.
Cal inscriure la instal·lació al Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC), via telemàtica i d’acord amb els requisits i formularis de la web.

 

16. Quin suport em pot oferir l’ajuntament en cas d’estar interessat a fer autoconsum solar?

D'una banda, a través del servei Rubí Brilla, podem ajudar-te tècnicament a:

 • Resoldre els dubtes que encara et puguin quedar sobre l’autoconsum solar.
 • Assessorar-te en millorar l’eficiència energètica i optimitzar la teva factura elèctrica.
 • Assessorar-te en la viabilitat tècnica de realitzar una instal·lació solar en el teu cas particular.

Per sol·licitar suport en qualsevol d’aquests tres aspectes o per a qualsevol altre dubte que et pugui sorgir, pots adreçar-te via correu electrònic a rubi_brilla@ajrubi.cat.

 

17. Hi ha bonificacions fiscals per a una instal·lació fotovoltaica?

Sí. L’Ajuntament de Rubí, a través de les ordenances fiscals, ofereix bonificacions fiscals en les quotes de:

 • L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) – Veure detalls a les preguntes 15 i 16.
 • L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) – Veure detalls a les preguntes 17 i 18.

Per afavorir aquestes instal·lacions s’aplica una exempció específica sobre la taxa per comunicació prèvia d'obres, d'acord amb el que preveu l'ordenança discal nº 17.  

 

18. Quina és la bonificació en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)?

La bonificació de l’IBI és del 50% durant els 5 anys posteriors a l’any de construcció de la instal·lació fotovoltaica. La bonificació en cap cas pot superar el 50% del cost total de la instal·lació i l'import màxim que es podrà bonificar serà de 500€.

Aquesta bonificació aplica únicament a aquells habitatges on la instal·lació solar produeix l’electricitat equivalent a almenys el 30% del seu consum energètic anual o bé s'hagi aprofitat al màxim la superfície òptima disponible. 

En el cas de tractar-se d’una instal·lació compartida entre diferents habitatges, només es podran beneficiar de la bonificació aquells on l’aportació de la instal·lació solar a la seva llar sigui com a mínim del 30% del seu consum anual o bé s'hagi aprofitat al màxim la superfície òptima disponible.

Aquesta bonificació està regulada per l’Ordenança fiscal nº3.

 

19. Com he de demanar la bonificació en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)?

Cal fer la sol·licitud a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), un cop finalitzada i legalitzada la instal·lació.

Opció 1- via telemàtica amb certificat digital: cal presentar un escrit al registre de l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) > Tràmits i pagaments > Presentació d’escrits al Registre > Escrits sobre tributs i multes gestionats per l’ORGT > Presentació d’instàncies o recursos de tributs

Per saber com podeu obtenir un certificat digital, veure la pregunta 19.

Opció 2- Presencialment, sol·licitant cita prèvia (només per a persones físiques). Tràmits i pagaments > Cità prèvia.

La documentació a adjuntar amb la sol·licitud és la següent:

 • Número d'inscripció al Registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC) o, en el seu defecte, document d'acusament de rebuda de la inscripció de la instal·lació generadora d'energia elèctrica al departament competent de la Generalitat de Catalunya. 
 • Cèdula d'habitabilitat.
 • Certificat de finalització d'obres.

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies determinades del seu atorgament. Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament. 

Per gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa. 

 

20. Quina és la bonificació en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)?

La bonificació de l’ICIO és del 95%.
Aquesta bonificació està regulada per l’Ordenança fiscal nº6.

 

21. Com he de demanar la bonificació en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)?

Cal fer la sol·licitud a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) una vegada presentada la comunicació prèvia d’obres.

Opció 1- via telemàtica amb certificat digital: cal presentar un escrit al registre de l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) >Tràmits i pagaments > Presentació d’escrits al Registre > Escrits sobre tributs i multes gestionats per l’ORGT > Presentació d’instàncies o recursos de tributs

Per saber com podeu obtenir un certificat digital, veure la pregunta 19.

Opció 2- Presencialment, sol·licitant cita prèvia (només per a persones físiques). Tràmits i pagaments > Cita prèvia.

NOTA: el termini màxim per presentar la sol·licitud és d’un més des de la notificació de la liquidació per part de l’ORGT. Un cop rebuda la notificació, caldrà abonar l’import i posteriorment, en cas que la sol·licitud de bonificació sigui resolta favorablement, es retornaran els diners que pertoqui.

 

22. Com puc obtenir un certificat digital per poder fer els tràmits a l’ORGT de forma telemàtica?

Actualment són acceptats 3 tipus de certificats digitals per fer les gestions telemàtiques amb l’ORGT:

Si disposeu de targeta sanitària individual del CatSalut (Servei Català de la Salut) o de qualsevol altra certificat digital, podeu obtenir-lo al moment.

 • Sol·licitar un identificador Cl@ve
 • Sol·licitar un certificat digital IdCat
 • Sol·licitar un certificat digital CERES-FNMT

 

23. L’Ajuntament dona algun tipus de subvenció per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques?

No. L’Ajuntament no dóna actualment cap tipus de subvenció per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques ni cap de les parts integrants de l’obra. Tanmateix, podeu consultar les web dels instituts autonòmics i nacional referents a l’energia: l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) i el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), ja que periòdicament obren línies d’ajuda per a instal·lacions d’aprofitament de l’energia renovable.

 

24. Tinc una instal·lació en funcionament des de fa menys de 5 anys. Puc demanar la bonificació de l’IBI?

Tal i com es preveu en les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Rubí, la bonificació d’aquest impost serà durant els primers 5 anys després de la finalització de l’obra, no des de la sol·licitud de la bonificació. Per tant, si fa menys de 5 anys que tens una instal·lació en funcionament, podràs sol·licitar la bonificació, però només en gaudiràs els anys restants fins a arribar al cinquè després de la finalització de l’obra.

 

25. L’empresa que he contractat pot demanar les bonificacions en nom meu?

Sí. Només caldrà que aporti un document de representació. Totes les sol·licituds les haurà de fer de forma telemàtica a l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) > Tràmits i pagaments > Presentació d’escrits al Registre > Escrits sobre tributs i multes gestionats per l’ORGT > Presentació d’instàncies o recursos de tributs.

 

26. Puc demanar la bonificació de l’IBI si no he fet els tràmits de legalització a l’Ajuntament?

No. Per demanar la bonificació de l’IBI és imprescindible tenir la instal·lació legalitzada a nivell local i de l’Administració de la Generalitat. En cas de no tenir-la, la instal·lació es pot legalitzar seguint el tràmit de Llicència d’obres (legalització).

 

27. Puc demanar la bonificació de l’IBI si no he legalitzat la instal·lació a la Generalitat de Catalunya?

No. Per demanar la bonificació de l’IBI és imprescindible tenir la instal·lació legalitzada a nivell local i de l’Administració de la Generalitat. Aquí trobaràs els requisits i formularis per legalitzar la instal·lació a la Generalitat de Catalunya.

 

28. Puc connectar-hi el vehicle elèctric?

Sí. La bateria del vehicle elèctric es pot carregar amb l’energia produïda amb la nostra instal·lació d’autoproducció fotovoltaica, contribuint així a la implantació de sistemes d’autoconsum domèstic i a la integració de les energies renovables al transport. En aquest cas la instal·lació també haurà de comptar amb un punt de subministrament per al vehicle.

 

29. Quines són les deduccions a la declaració de la renda per haver fet una instal·lació d'autoconsum solar?
Deducció del 40% per a obres que redueixin el consum d’energia primaria no renovable en un 30% Aquest nivell de reducció de la demanada total d’energia primaria de l'habitatge no s’assoleix només posant-se una petita instal·lació solar, caldria també acompanyar-ho de millores en aïllament que fan disminuir la demanda energètica o bé substitució de calderes de gas-oil/gas per fonts renovables.

Pots revisar els requisits i la documentació necessària en aquest enllaç.

 

30. Glossari de pàgines i documents d’interès

T'ha estat útil aquesta pàgina?

17
2