Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Normes de funcionament del Portal Immobiliari de Rubí Vols saber com funciona el Portal Immobiliari de Rubí? Troba aquí la normativa vigent! https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Normes de funcionament del Portal Immobiliari de Rubí

Vols saber com funciona el Portal Immobiliari de Rubí? Troba aquí la normativa vigent!

Normes de funcionament del servei de canalització en línia de l’oferta immobiliària industrial i comercial de Rubí de Rubí Empresa


1. Objecte

2. Abast
3. Descripció del servei
4. Condicions per a l'adhesió de les immobiliàries

 

1. Objecte


L’objecte d’aquesta norma és regular la composició, organització i funcionament d’aquest servei.

 

2. Abast


Establir la sistemàtica de funcionament d’aquest servei per als usuaris demandants (persones emprenedores, inversors/es i empreses) de locals comercials, oficines, centres de negoci, naus o sòl industrial disponible a Rubí i les immobiliàries adherides acreditades legalment que disposin d’immobles comercials i industrials de Rubí en cartera.

 

3. Descripció del servei


Rubí Empresa, amb l’objectiu de facilitar la instal·lació d’activitats industrials i comercials en el municipi de Rubí, ofereix, mitjançant el web www.rubi.cat/empresa, un servei facilitador del contacte entre l’oferta immobiliària industrial i comercial de Rubí i les persones usuàries demandants.


3.1. Organització

La direcció, administració, gestió i manteniment d’aquest servei correspon a Rubí Empresa.

L’equip d’aquest servei està format pel coordinador/a de l’Àrea d’Indústria, Comerç i Ocupació i un tècnic/a de Rubí Empresa.


3.2. Destinataris

Aquest servei s’ofereix a:

  1. Persones emprenedores, inversors/es i empreses que busquen locals comercials, oficines, centres de negoci, naus o sòl industrial disponible a Rubí, en règim de lloguer o de compra.
  2. Les immobiliàries acreditades legalment interessades a adherir-se al servei.

3.3. Funcionament

La web de Rubí Empresa, www.rubi.cat/empresa, disposa d’un formulari en línia que emplenen els usuaris per a fer recerca de locals comercials, oficines, centres de negoci, naus o sòl industrial disponible a Rubí, en règim de lloguer o de compra.

Aquest formulari el revisa el tècnic/a de Rubí Empresa i el tramet per correu electrònic a les immobiliàries adherides a aquest servei.

Les immobiliàries seleccionen les opcions disponibles que més s'ajustin a les necessitats de l’usuari i li donen resposta directament per correu electrònic en el termini d’una setmana.

Les immobiliàries informen el tècnic/a de Rubí Empresa per correu electrònic a l’adreça de correu rubiempresa@ajrubi.cat sobre l’operació realitzada amb l’usuari (vegeu la clàusula 4.3).

3.4. Seguiment i avaluació

Rubí Empresa organitzarà una reunió anual amb les immobiliàries col·laboradores per fer un seguiment i avaluació d’aquest servei.

 

4. Condicions per a l’adhesió de les immobiliàries


4.1. Acreditació legal

Les immobiliàries interessades a adherir-se a aquest servei han d’acreditar que compleixen amb els requisits legals per exercir l’activitat d’agent de la propietat immobiliària d’acord amb la legislació vigent (Llei 18/2007 del dret a l'habitatge i Decret 12/2010, pel qual es regulen els requisits per exercir l'activitat d'agent immobiliari i es crea el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya).

Per realitzar aquesta acreditació, les immobiliàries hauran d’omplir i signar el formulari d’adhesió (vegeu el formulari).

En aquest formulari d’adhesió, entre d’altres, se sol·liciten les següents dades:

  • Dades d’inscripció al Registre Mercantil
  • Núm. registre AICAT (Agent Immobiliari de Catalunya)

4.2. Formulari de sol·licitud d’adhesió

Les immobiliàries interessades a participar en aquest servei hauran d’omplir i signar el formulari de sol·licitud d’adhesió (vegeu el formulari).

Aquesta sol·licitud no serà admesa i, per tant, la immobiliària no podrà participar en el sistema, si es verifica en aquest moment inicial que no està inscrita al Registre Mercantil i/o a l’AICAT.

En cas que es comprovin les dues inscripcions, la immobiliària serà admesa al sistema sense cap més tràmit.


4.3. Gestió del servei

Les immobiliàries, en el termini d’una setmana des que reben per correu electrònic el formulari de la persona usuària revisat per Rubí Empresa, han de donar resposta a la demanda efectuada.

Les immobiliàries informaran a Rubí Empresa mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça de correu rubiempresa@ajrubi.cat sobre les actuacions realitzades amb l’interessat i, en cas de tancar l’operació, ho comunicaran facilitant també l’adreça de l’immoble.


4.4. Seguiment i avaluació del servei

Rubí Empresa convocarà una reunió anual per al seguiment, avaluació i propostes de millora de les accions previstes en aquestes normes.

L’assistència a la reunió serà obligatòria per a les immobiliàries que estiguin adherides al servei.


4.5. Dades de caràcter personal i confidencial

Les dades personals hauran de ser tractades de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals (RGPD), i normativa complementària.

Rubí Empresa serà propietària de la informació i documentació que generi el servei excepte la que s’indica en el paràgraf següent.

La informació i documentació propietat d’una part (persona usuària o immobiliària) que s’hagi posat a disposició de l’altra, no podrà ser divulgada per aquesta, ni facilitada a tercers o utilitzada per a finalitats alienes a les d’aquest servei, essent responsable la part dels possibles danys i perjudicis que es derivin de l’incompliment d’aquest deure de confidencialitat.


4.6. Causes d’expulsió

Seran causes d’expulsió del servei les següents:

  1. La pèrdua sobrevinguda de les condicions exigides per l’adhesió al servei.
  2. No donar resposta, en el termini d’una setmana, al formulari derivat per Rubí Empresa.
  3. L’incompliment de les obligacions d’informació a Rubí Empresa que estableixen aquestes normes.
  4. L’ús o divulgació no consentida expressament de la informació i documentació pròpia d’una part que s’hagi posat a disposició de l’altra, per a finalitats alienes a les d’aquest servei.
  5. La no assistència a la reunió anual de seguiment del servei, sense causa justificada.

 

Data d'aprovació: 13/01/2021

Codi de qualitat: DI-SE-06/0

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0