Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La cultura al centre dels Objectius de Desenvolupament Sostenible Què podem fer les ciutats? https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

La cultura al centre dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Què podem fer les ciutats?

Trobareu a continuació una proposta de traducció i localització a l’àmbit cultural local, dels objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) basada en el document La cultura en los objetivos de desarrollo sostenible. Guía práctica para la acción social.    

   

Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món

PobresaGarantir l'existència d'estàndards mínims de servei per als serveis i equipaments culturals bàsics (per exemple, establir una quantitat mínima de biblioteques o llibres per habitant i l'adopció de programes que promoguin la descentralització dels serveis culturals al territori) per tal que tota la ciutadania tingui accés a la cultura. 

Integrar els aspectes culturals, la preservació dels recursos i les potencialitats culturals en les estratègies locals de desenvolupament econòmic, amb la participació de les comunitats locals.

   

Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l'agricultura sostenible

FamIntegrar els factors culturals, entre ells els coneixements, les tradicions, les expressions i les pràctiques de totes les persones i comunitats, en les estratègies locals de sostenibilitat ambiental.

Establir programes per a preservar i difondre els coneixements i les pràctiques tradicionals que contribueixen a l'ús sostenible dels recursos naturals.

    

Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones en totes les edats

Salut i benestarIncloure referències explícites en les polítiques locals als factors culturals vinculats amb les àrees de salut i benestar.

Analitzar periòdicament la relació entre el benestar personal, la salut i les pràctiques culturals actives en l'àmbit local.

Garantir la disponibilitat de programes de capacitació per a permetre que els I les professionals de la salut i dels serveis socials, identifiquin i facin front als factors culturals que dificulten l’accés de les persones a aquests serveis.

Donar suport als programes i projectes que promouen l'accés a la cultura i la participació cultural en els equipaments sanitaris (hospitals, centres de salut, etc.).

   

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a totes les persones

EducacióAdoptar una estratègia local que vinculi la política educativa amb la política cultural.

Treballar per assegurar que els currículums d'educació primària i secundària inclouen l'adquisició d'habilitats i coneixements culturals, el diàleg intercultural, la diversitat, el patrimoni material i immaterial i els drets culturals.

Oferir activitats educatives per als entorns formals i informals als equipaments culturals (centres culturals, museus, biblioteques, teatres, etc.), llocs (edificis patrimonials, llocs arqueològics, etc.) i programes culturals (festivals, iniciatives culturals, etc.).

Promoure el compromís dels artistes, dels i les professionals de la cultura en la capacitació i altres contextos d'aprenentatge, a fi de fomentar l'accés de la ciutadania de totes les edats a la vida cultural i la seva participació en ella.

Reconèixer l'important paper que exerceixen les biblioteques en la promoció d'una educació inclusiva i equitativa i en l'aprenentatge durant tota la vida, a través del suport als programes d'alfabetització, la provisió d'espais públics per a l'aprenentatge, etc.

   

Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes

Igualtat de gènereIntegrar una dimensió de gènere en la política cultural i una dimensió cultural en les polítiques que promouen la igualtat de gènere i donen resposta a la discriminació per raó del gènere.

Adoptar mesures per eliminar la discriminació de gènere i totes les formes de violència i pràctiques perjudicials contra les dones i les nenes en les activitats culturals.

Garantir que les veus de totes les dones rebin un espai i un perfil equitatiu en els mitjans de comunicació locals.

Garantir que els programes i les organitzacions culturals que reben suport públic practiquen la igualtat de gènere.

   

Garantir la disponibilitat d'aigua, la seva gestió sostenible i el sanejament per a totes les persones

AiguaReconèixer explícitament, en les polítiques culturals locals, les connexions que existeixen entre la cultura i la sostenibilitat ambiental, entre elles l'ús sostenible dels recursos.

Explorar el potencial de les instal·lacions, els esdeveniments i les activitats culturals com a contextos en els quals es pot conscienciar sobre l'escassetat de l'aigua i els usos sostenibles dels ecosistemes relacionats amb l'aigua.

    

Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones

EnergiaExplorar el potencial dels processos creatius per a promoure nous enfocaments cap a la producció i el consum d'energia.

Demanar a les organitzacions culturals que reben suport públic que avaluïn el seu impacte ambiental i realitzin activitats de conscienciació sobre la sostenibilitat ambiental.

    

 

Promoure el creixement econòmic, sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les persones

TreballExplorar el potencial dels sectors culturals i creatius per a contribuir a l'ocupació inclusiva, sostenible i equitativa.

Garantir que el model de turisme local sigui sostenible i equilibrat per a tota la ciutat o regió, està connectat amb les comunitats locals i interactua amb els ecosistemes culturals.

Incloure els coneixements, les habilitats i els llocs de treball que es relacionin amb la cultura en els programes d'ocupabilitat.

Donar suport a la mobilitat internacional dels i les artistes, així com del sector professionals de la cultura, millorant d'aquesta manera les seves oportunitats de treball.

Analitzar periòdicament les aportacions que els sectors culturals públics, civils i culturals realitzen a l'economia local, entre ells l'impacte directe i indirecte sobre la creació d'ocupació, així com la representació dels joves, els homes i les dones i dels sectors desfavorits.

Adoptar mesures que garanteixin les condicions adequades de treball i remuneració adient per als professionals de la cultura.

   

Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació

IndústriaGarantir l'existència i l’accessibilitat d’instal·lacions, espais i centres culturals dedicats a la capacitació, creació i producció de cultura, per exemple, les escoles d'art, de música, els museus, els centres de patrimoni, els festivals, els centres coreogràfics, els auditoris, les biblioteques, etc.

Assegurar la disponibilitat de diversos mecanismes de finançament per a projectes culturals amb finalitats de lucre, com ara microcrèdits, capital de risc i programes de patrocini.

Promoure les aliances entre les persones actives en el sector cultural i les empreses, per exemple, mitjançant residències, potenciant la innovació i la transferència de coneixements.

Analitzar i promoure la comprensió de la relació que existeix entre els processos culturals ja existents i la innovació social.

    

Reduir la desigualtat en i entre els països

DesigualtatsIntegrar en la política cultural objectius relacionats amb la capacitat de les persones de crear, produir i compartir les seves pròpies expressions culturals, prestant especial atenció als grups i a les persones més vulnerables.

Reconèixer i celebrar la diversitat cultural com un objectiu en les polítiques culturals.

Integrar el diàleg intercultural i la participació activa en la vida cultural com a elements de les polítiques i programes que s'ocupen de la migració, els refugiats i els desplaçaments interns.

Exigir a les institucions culturals que reben suport públic que executin programes que incloguin als grups més desfavorits i que els duguin a terme en barris amb alts nivells de pobresa i exclusió.

Garantir que les instal·lacions i els espais culturals siguin accessibles per a totes les persones, incloses les persones amb diversitat funcional.

Promoure la cooperació intergeneracional mitjançant la cultura.

Analitzar periòdicament els obstacles que existeixen per a l'accés i la participació de la ciutadania en la vida cultural.

   

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

CiutatsAdoptar polítiques que s'ocupin de la protecció del patrimoni cultural en totes les seves dimensions, tant material com immaterial.

Assignar els recursos humans, tècnics i financers adequats a les polítiques culturals, d'acord amb l'enteniment que la cultura és fonamental per a aconseguir el desenvolupament local sostenible. Donar visibilitat a aquest fet.

Mantenir un inventari actualitzat del patrimoni natural i cultural local, tant material com immaterial, i establir mecanismes per a la seva preservació, conservació i divulgació segons els estàndards internacionals.

Tenir present la cultura  en el marc de les polítiques de planificació del creixement de la ciutat per exemple en l’àmbit urbanístic.

Adoptar mesures per a promoure el rol de la cultura en la renovació dels centres històrics i en els plans de desenvolupament dels barris, els districtes i les regions.

   

Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

ConsumIncloure la història i la cultura en les directrius i iniciatives que promouen la producció i el consum dels productes locals.

Reconèixer la gastronomia, basada en els productes locals, com un element constitutiu de la cultura local.

Facilitar i promoure les iniciatives de la ciutadania vinculades amb l'ús sostenible dels espais públics, particularment els vinculats a les noves pràctiques de jardineria i altres exemples d'innovació socioecològica.

    

Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes

Canvi climàticReconèixer explícitament en les polítiques culturals les connexions que existeixen entre la cultura i la sostenibilitat ambiental, incloses les preocupacions vinculades amb el canvi climàtic, la resiliència i l'ús sostenible dels recursos.

Establir espais de treball conjunts  dels departaments de cultura i medi ambient del govern local.

Implicar els i les artistes i els professionals de la cultura locals en la formulació d'estratègies i programes per a promoure l'adaptació al canvi climàtic.  

    

Conservar i utilitzar sosteniblement els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible

Vida submarinaConsiderar explícitament la noció de “paisatge” en les polítiques públiques, integrant els aspectes naturals i culturals del desenvolupament.  

Reconèixer i preservar les pràctiques, tradicions i relats culturals vinculats amb els usos sostenibles dels oceans, els mars i els recursos marins, fins i tot a través de l'establiment d'institucions especialitzades (ecomuseus, museus marins, etc.) i altres iniciatives.

    

Protegir, restablir i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i evitar la pèrdua de biodiversitat

Vida terrestreReconèixer la importància cultural dels espais naturals a través de programes específics.

Desenvolupar iniciatives que promoguin la preservació i la transferència del coneixement tradicional i les pràctiques del patrimoni intangible que es relacionin amb la gestió i l'ús sostenibles dels ecosistemes terrestres.

    

 

Promoure societats pacífiques e inclusivas pel desenvolupament sostenible, promoure l’accés a la justicia per tothom i construir institucions eficaces, responsables e inclusivas a tots els nivells

PauSituar els drets culturals en el centre de les polítiques locals, perquè formin part del disseny, la implementació i l'avaluació de les polítiques, els programes, els serveis, etc.

Tenir en compte i reconèixer el potencial de la cultura en les estratègies de prevenció i resolució de conflictes locals, com a element de cohesió social.

Assegurar l'accés a la informació lliure i plural, fins i tot a través de mitjans locals i plurals.

Comprometre's a protegir i promoure la llibertat d'expressió artística, tant en l'àmbit local com internacional, per exemple albergant a artistes i professionals de la cultura que es trobin amenaçats.

Establir fòrums públics de política cultural (consells de cultura locals), en els quals participin ens públics, privats i de la societat civil juntament amb la ciutadania, per debatre la política cultural local, fixar les seves prioritats i vetllar pel seu compliment.

Garantir que les institucions culturals que reben suport públic siguin transparents, rendeixin comptes i avaluïn els serveis públics que proveeixen.

Reconèixer la important funció que compleixen les organitzacions i les xarxes de la societat civil com a part d'una governança plural de la cultura, i garantir l'existència d'un ambient que possibiliti el seu desenvolupament. Les associacions nacionals de municipis i les ciutats individuals han de demanar-los als seus respectius governs nacionals que creïn un capítol de “política cultural” i que incloguin un procés de “avaluació de l'impacte cultural” en els programes nacionals amb l'objectiu d'implementar els ODS.

    

Enfortir els mitjans d'implementació i revitalitzar l'aliança mundial per al desenvolupament sostenible

AliançaEstablir programes internacionals de cooperació cultural, amb particular èmfasi en la protecció i promoció de la diversitat cultural.

Donar suport als programes de generació de capacitats que contribueixen a entendre el lloc de la cultura en les estratègies de desenvolupament sostenible locals, nacionals i internacionals, dirigint-se als actors pertinents del desenvolupament (governs locals, organitzacions de la societat civil, actors privats, etc.).

Promoure la participació de les associacions del govern local i els actors culturals en les estratègies nacionals i locals amb l'objectiu d'implementar l'Agenda 2030, i abordant el desenvolupament sostenible amb major amplitud.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

2
0