Sou a: Inici / Seu Electrònica / Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) Encara no vigent

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) Encara no vigent

Entrada rotonda inerciaEl Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 14 de juny de 2010, va adoptar l’acord d’aprovar provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Rubí.
L’acord d’aprovació provisional constitueix un acte de tràmit que no és susceptible de recurs administratiu.

La documentació que es pot consultar en aquest web correspon al document del POUM aprovat provisionalment. Aquest expedient es troba a les dependències de la carretera de Terrassa, 116 (1r pis).

En data 4 de novembre de 2010 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va dictar Resolució en virtut de la qual es va acordar suspendre la resolució definitiva del POUM fins que s’incorporin un seguit de prescripcions referides a informes d’organismes sectorials i documentació que es relacionen a l’esmentada Resolució.
En data 31.05.2012 el Ple de l’Ajuntament de Rubí, va adoptar l’acord de donar trasllat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona dels informes d’organismes sectorials a que feia referència l’acord de data 04.11.2010.

En data 20.09.2012, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, a la vista de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 31.05.2012, va adoptar l’acord de suspendre l’aprovació definitiva del POUM fins es presenti un text refós verificat per l’Ajuntament que incorpori la totalitat de les prescripcions que s’assenyalen a la part dispositiva de l’esmentat acord.

Actualment s’està treballant en la redacció de l’esmentat Text refós, que un cop aprovat pel Ple serà exposat a informació pública.

  • Compartir