Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Registre d'activitats de tractament Llista de bases de dades que contenen informació sobre les persones https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Registre d'activitats de tractament

Llista de bases de dades que contenen informació sobre les persones
61. TURISME https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

61. TURISME

Finalitats:

 • Gestió de les consultes relacionades amb el turisme a la ciutat.
 • Gestió de les visites guiades.

Categoría interesats:

 • Propi interessat

Categoria dudes personals:

 • Dades identificatives

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Consentiment de l'interessat.
62. PORTAL DE TRÀMITS https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

62. PORTAL DE TRÀMITS

Finalitats:

 • Gestionar el tràmit o servei sol·licitat a l'Ajuntament

Categoría interesats:

 • Persones que presenten una sol·licitud mitjançant el Portal de Tràmits

Categoria dudes personals:

 • Dades especialment protegides
 • Dades relatives a infraccions
 • Dades identificatives
 • Dades personals
 • Dades de circunstàncies socials
 • Dades académiques i profesionals
 • Dades del lloc de treball
 • Dades economiques-financeres

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • Sense transferències

Base jurídica del tractament:

 • Consentiment de l'interessat.
63. VIDEOVIGILANCIA https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

63. VIDEOVIGILANCIA

Finalitats:

 • Preservar la seguretat de les persones i bens, així com de les seves instal·lacions

Categoría interesats:

 • Propi interessat

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Interés Públic.
  Normativa protección de datos (instrucción AEPD 2006) y el artículo 22 de la LOPDGDD.
64. VIDEOVIGILANCIA - ILLES VIANANTS https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

64. VIDEOVIGILANCIA - ILLES VIANANTS

Finalitats:

 • La vigilància del compliment de les normes de trànsit i seguretat vial a les zones d'illes de vianants

Categoría interesats:

 • Propi interessat

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Interés Públic.
  Normativa protección de datos (instrucción AEPD 2006) y el artículo 22 de la LOPDGDD.
65. COMUNICACIONS https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

65. COMUNICACIONS

Finalitats:

 • Gestió d'actes periódics amb intervenció de l'alcaldia.
 • Gestió de queixes i suggeriments (alcaldia barris).
 • Contacte amb els ciutadans mitjançant xarxes socials per la gestió municipal.
 • Utilització eïna Rubíciutat.

Categoría interesats:

 • Propi interessat

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Personals/socials

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Consentiment de l'interessat.
66. SERVEI D'ATENCIÓ CIUTADANA https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

66. SERVEI D'ATENCIÓ CIUTADANA

Finalitats:

 • Gestió de la documentació/peticions que arriben vía registre d'entrada, dels expedients i el padró d'habitants.

Categoría interesats:

 • Propi interessat i/o representants legals

Categoria dudes personals:

 • Dades especialment protegides
 • Dades relatives a infraccions
 • Dades identificatives
 • Dades personals
 • Dades de circunstàncies socials
 • Dades académiques i profesionals
 • Dades del lloc de treball
 • Dades economiques-financeres

Categoria destinataris:

 • Cessió de dades a altres administracions públiques i a la Policia

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Consentiment de l'interessat.
67. SERVEIS JURÍDICS https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

67. SERVEIS JURÍDICS

Finalitats:

 • Gestió i assessorament en relació amb expedients sancionadors, arredament d'inmobles, judicials, contenciosos i admisnitratius.

Categoría interesats:

 • Propi interessat i/o representants legals

Categoria dudes personals:

 • Dades especialment protegides
 • Dades relatives a infraccions
 • Dades identificatives
 • Dades personals
 • Dades de circunstàncies socials
 • Dades académiques i profesionals
 • Dades del lloc de treball
 • Dades economiques-financeres

Categoria destinataris:

 • Cessió de dades a altres administracions

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Compliment d'una obligació legal (art. 6.1.c RGPD)
 • Exercici de poders públics (art. 6.1.e RGPD)
68. GESTIÓ FONT DEL FERRO https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

68. GESTIÓ FONT DEL FERRO

Finalitats:

 • Manteniment i gestió dels treballadors contractats i en pràctiques

Categoría interesats:

 • Propi interessat i/o representants legals

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.
 • Dades d’ocupació laboral

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Consentiment de l'interessat (art. 6.1.F RGPD).
 • Execució d'un contracte (art. 6.1.B RGPD)
69. CASALS D'ESTIU https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

69. CASALS D'ESTIU

Finalitats:

 • Tramitar la inscripció al casal d’estiu que correspongui.
 • Categoria d’interessats: infants de 3 a 16 anys i representant legal del menor.  Categoria de dades personals.

Categoría interesats:

 • Propi interessat i/o representants legals

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms del representant legal del menor i el seu  DNI/NIE/Passaport  i  nom  i  cognoms  el  menor,  telèfon,  data  de  naixement, adreça postal, signatura i e-mail.
 • Característiques personals: Carnet de família nombrosa o monoparental. Informe relatiu a malalties cròniques dels infants. Targeta sanitària.
 • Característiques socials: Situació familiar (certificat de convivència). Centre d’escolarització durant el curs escolar.
 • Dades de caràcter especialment protegides: Al·lèrgies o malalties. Necessitats educatives especials.

Categoria destinataris:

 • A la coordinadora o coordinador del casal pertinent on s'ha inscrit cada infant.

Trasnferències:

 • No es preveuen.

Base jurídica del tractament:

 • Art. 6.1.a) RGPD Consentiment de l'interessat.
70. DADES GRÀFIQUES DE SEGURETAT CIUTADANA https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

70. DADES GRÀFIQUES DE SEGURETAT CIUTADANA

Finalitats:

 • Garantir la seguretat de les instal·lacions, béns i persones que accedeixen a les urbanitzacions i barris de Rubí ciutat.

Categoria interessats:

 • Persones que accedeixen a urbanitzacions o barris

Categoria dades personals:

 • Identificatives (imatge, veu, matrícula vehicle) 

Categoria destinataris:

 • Altres FFCCSE, i Jutjats i Tribunals quan ho requereixin

Transferències:

 •  No es preveuen

Base jurídica del tractament:

 • Interès públic.