Sou a: Inici / La teva ciutat / Urbanisme / Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Riera_RubíEl Ple de l’Ajuntament de Rubí ha aprovat, a la sessió ordinària corresponent al mes de desembre de 2017, el text refós del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM). El document actualitza la normativa urbanística vigent fins ara, que datava del 1981, amb una actualització l’any 1987.

Es tracta d'un instrument que ha de donar resposta als canvis demogràfics, industrials i socials que ha experimentat Rubí i a les necessitats futures de la ciutat. El document incideix en aspectes concrets importants pel municipi, com l’aposta per criteris de desenvolupament urbanístic sostenible, nous usos i espais per a l’oci, una reserva d’habitatge protegit del 30%, la potenciació dels eixos comercials de la ciutat i la flexibilització dels usos del teixit econòmic, admetent per una banda més d’una activitat per nau i, de l’altra, permetent a les empreses instal·lar-se a la ciutat, créixer i expandir-se.

Què és un POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és la figura de planejament que determina l’ordenació urbanística integral del territori, és a dir, defineix el model urbanístic i l’estructura urbana de la ciutat.

Per a què serveix?

El POUM té com a objectius:

 • Classificar el sòl (sòl urbà, sòl urbanitzable, sòl no urbanitzable) amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent.
 • Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible.
 • Definir l’estructura general i el model d’ordenació del territori mitjançant l’emplaçament dels sistemes generals: viari, espais lliures i equipaments.
 • Establir indicadors de creixement, població, recursos i desenvolupament econòmic i social del sistema urbà.

Què suposa per a Rubí?

Antecedents:

 • El POUM de Rubí revisa el Pla General vigent de l’any 1981, la seva modificació ─aprovada definitivament l’any 1987─ i el text refós de les NNUU del PGOU amb data de maig de 2005.
 • En els últims anys, el creixement de Rubí s’ha centrat principalment en l’extensió dels teixits tradicionals de carrers i cases, en el creixement de l’habitatge unifamiliar aïllat a les urbanitzacions i en un conjunt de sectors industrials situats a nord i sud del municipi.
 • Aquest creixement en ocupació del sòl, en població i en llocs de treball no ha aportat elements de referència o de valor afegit per a la població i s’ha generat una ciutat amb mancances i pocs elements representatius.

Trets principals del model d’implantació urbana proposat pel POUM i incidència en la ciutat:

 • Reestructura la ciutat a partir dels actius existents, alhora que n’incorpora de nous. Proposa un desenvolupament compacte, basat més en la reforma que en el creixement en extensió del territori.
 • Preveu intervencions que serveixin a la ciutadania per identificar-se amb la seva ciutat, com per exemple la recuperació de la riera de Rubí.
 • Defineix una xarxa viària jerarquitzada, que millora els accessos a Rubí i que permet una mobilitat interna més eficient. Es proposa la transformació de la C-1413 i de l’avinguda de l’Estatut en eixos urbans que reestructurin la ciutat, amb un caràcter més cívic.
 • Proposa una sistematització i jerarquització dels espais lliures existents i la creació de dos parcs territorials que compensin les mancances d’espais lliures heretades del planejament anterior.
 • De manera general es pot dir que el nou model de ciutat aposta per un creixement controlat, un treball de reordenació interna de la ciutat front al creixement en extensió de sòl. Es proposa una ciutat més compacta que posa límit al creixement dispers actual.
 • En conclusió, l’aprovació del Text refós del POUM (cal tenir en compte que l’aprovació definitiva és competència de la Generalitat) suposa un pas més de cara a disposar d’un instrument de planejament que s’ajusti a la legislació vigent i que doni resposta a les necessitats urbanes de la ciutat. 

 

ENLLAÇOS RELACIONATS

 • Podeu consultar tota la documentació relativa al POUM a la Seu Electrònica
 • Compartir