Sou a: Inici / La teva ciutat / Seguretat / Protecció Civil

Protecció civil

El Servei de Protecció Civil de l’Ajuntament de Rubí és un servei públic dirigit a evitar, reduir o corregir els danys causats a persones, béns i medi ambient davant de situacions de risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública.
Les finalitats bàsiques de la protecció civil són:

  • La previsió, entesa com l'anàlisi del risc i la seva localització en el territori.
  • La prevenció, que engloba el conjunt d'actuacions destinades a disminuir el risc.
  • La planificació, que comprèn l'organització i la coordinació de la resposta davant les situacions d'emergència.
  • La intervenció en el moment de l'emergència per minimitzar-ne les causes i els seus efectes.
  • La rehabilitació dels serveis bàsics per tal de retornar a la normalitat.
  • La formació i informació a la població i als col·lectius implicats.


Els municipis són les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i disposen de capacitat de planificació i d'actuació en aquesta matèria. L’autoritat local de protecció civil és l’alcalde.

Comissió Local de Protecció Civil de Rubí
La Comissió Local de Protecció Civil de Rubí, adscrita a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Rubí, és l’òrgan col·legiat consultiu, deliberant i coordinador en aquesta matèria al municipi de Rubí.
Aquesta comissió està integrada per l’alcaldessa, que la presideix, i per representats de l’Ajuntament i de les altres administracions que disposen de serveis associats als plans municipals.
El centre de coordinació operativa municipal (cecopal) i el centre receptor d’alarmes (cra)
S’han creat d’acord amb els criteris marcats en el Pla de Protecció Civil, amb els següents objectius:

  • Garantir l’operativitat i la correcta organització d’aquests centres.
  • Vetllar pel correcte funcionament dels sistemes de comunicació associats als plans.


Autorització/comunicat de crema

Durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya definits a l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten d'una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament (ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestal).

Per tant, l'autorització de crema es dóna entre el 15 de març i el 15 d'octubre i la comunicació de crema entre el 16 d’octubre i el 14 de març

Per a més informació cliqueu el següent enllaç de la Generalitat de Catalunya.

  • Compartir